วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถูกกำหนดให้เป็นวัน “มาฆบูชา” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 ซึ่งวันมาฆบูชา ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยด้วย ซึ่งสำหรับประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวันมาฆบูชา และกิจกรรมที่ชาวพุทธควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา มีอะไรบ้าง เว็บไซต์ MHAIT ได้รวบรวมข้อมูลของวันมาฆบูชามาฝากดังนี้ค่ะ

Home / พิธีกรรม / วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถูกกำหนดให้เป็นวัน “มาฆบูชา” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งวันมาฆบูชา ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยด้วย ซึ่งสำหรับประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวันมาฆบูชา และกิจกรรมที่ชาวพุทธควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา มีอะไรบ้าง เว็บไซต์ MHAIT ได้รวบรวมข้อมูลของวันมาฆบูชามาฝากดังนี้ค่ะ

ความหมายของวันมาฆบูชา

คำว่า “มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน 3 มาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” มีความหมายคือ การบูชาพระในคืนวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ(เดือน 3) ตามปฏิทินอินเดีย

โดยการกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ทว่าหากว่าปีไหนมีเดือน 8 สองครั้งวันมาฆบูชาก็จะถูกเลื่อนไปเป็นเดือน 4 ส่วนใหญ่วันมาฆบูชาจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา คือ วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์ หลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้มาเป็นเวลา 9 เดือน โดยการแสดงธรรมนี้ มีหลักคำสอนที่สรุปมาได้ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

เหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชา

โดยวันมาฆบูชาได้มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น 4 ประการ คือ

1.วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

2.เป็นวันที่บรรดาพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์

3.พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นวันนั้นทั้งหมด ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

4.พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา

และเพราะเหตุการณ์อัศจรรย์ 4 ประการ ทำให้วันมาฆบูชา มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต”

ซึ่งคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” มีความหมายดังนี้

  • จาตุร แปลว่า 4
  • องค์ แปลว่า ส่วน
  • สันนิบาต แปลว่า ประชุม
  • ดังนั้นคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” มีความหายว่า การประชุมด้วยองค์ 4
  • ทั้งนี้ วันมาฆบูชายังถือว่าเป็นวันของพระธรรมอีกด้วย คือ “ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า”

กิจกรรมวันมาฆบูชาของพุทธศาสนิกชน 

1.การทำบุญตักบาตร ถวายอาหารคาว หวาน น้ำดื่ม แก่พระสงฆ์

2.ฟังเทศน์ ฟังธรรม งดเว้นการทำบาปทั้งปวง

3.ถวายสังฆทาน ทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา และทำบุญกับสัตว์ต่างๆ เช่น ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

4.ช่วงเย็นทำกิจกรรมเข้าวัดเวียนเทียน เพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวบรวมกายใจให้บริสุทธิ์ โดยก่อนกิจกรรมเวียนเทียนอาจมีการสวดมนต์ทำวัตรร่วมด้วยได้เช่นกัน