ความหมายของการเวียนเทียน วันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เวียนเทียน

วันมาฆบูชา พร้อม ความหมายของการเวียนเทียน และ การเตรียมตัวก่อนเข้าพิธี

วันมาฆบูชา คือวันอะไร เหตุใดจึงได้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรามีคำอธิบายแบบเข้าใจง่าย มาฝาก พร้อม ความหมายของการเวียนเทียน และ การเตรียมตัวก่อนเข้าพิธี

Home / ดูดวง / วันมาฆบูชา พร้อม ความหมายของการเวียนเทียน และ การเตรียมตัวก่อนเข้าพิธี

วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเมื่อประมาณ 2,500 ปีก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แปลว่า “ความประชุมประกอบด้วยองค์4” ซึ่งในอรรถกถาทีฆนขสูตร ได้แสดงไว้ว่า องค์ 4 คือ พระสาวกที่มาประชุมกันเป็นมหาสันนิบาต คือ

1. พระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย

2. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

3. พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรง อภิญญา 6

4. วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

วันมาฆบูชา

กิจกรรมต่างๆ ในวันมาฆบูชา

  • ทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า
  • ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม หรือ ฟังพระธรรมเทศนา
  • เวียนเทียนที่วัด

ความหมายของการเวียนเทียน วันมาฆบูชา

นำดอกไม้ธูปเทียน มาเวียนรอบพระอุโบสถ โดยเวียนจากขวาไปซ้าย จำนวน 3 รอบ ซึ่งระหว่างเดินให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นบุญกุศลให้กับตัวเอง

  • เวียนเทียน รอบที่ 1 รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า โดยภาวนาบท อิติปิโส ภะคะวาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ
  • เวียนเทียน รอบที่ 2 รำลึกถึงคุณพระธรรม โดยภาวนาบทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ ไปจนจบ
  • เวียนเทียน รอบที่ 3 รำลึกคุณพระสงฆ์ โดยภาวนาบทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ ไปจนจบ ระหว่างนั้นต้องทำจิตใจให้สงบ แน่วแน่กับบทบูชา

การเตรียมตัวก่อนไปเวียนเทียน

  • อาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้เบิกบาน
  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเหมาะสมกับสถานที่
  • เมื่อถึงวัดแล้วควรอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยหยอกล้อ วิ่งเล่น หรือทำกิจกรรมอันไม่เหมาะสม

หนึ่งเดียวในโลก! เวียนเทียนทางน้ำ รอบวัดติโลกอาราม ในวันมาฆบูชา

ข้อมูลจาก: dhammathaiscoop.mthai