คำกล่าวถวายสังฆทาน สวดมนต์ สังฆทาน อานิสงส์เครื่องถวายสังฆทาน

9 อานิสงส์เครื่องถวายสังฆทาน ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้ผลบุญ

คนไทยเราถือ อานิสงส์ของถวายสังฆทาน เป็นบุญใหญ่ ด้วยแต่ครั้งพุทธกาล ดังจะเห็นจากพระสิวลีเถระผู้มีลาภมาก จนได้รับเป็น เอตทัคคะ จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศด้วยลาภ

Home / ไลฟ์สไตล์ / 9 อานิสงส์เครื่องถวายสังฆทาน ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้ผลบุญ

คนไทยเราถือ อานิสงส์เครื่องถวายสังฆทาน เป็นบุญใหญ่ ด้วยแต่ครั้งพุทธกาล ดังจะเห็นจากพระสิวลีเถระผู้มีลาภมาก จนได้รับเป็น เอตทัคคะ จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศด้วยลาภ จะไปทางไหน ก็มีแต่อดิเรกลาภเหลือหลายบริบูรณ์ ก็เพราะด้วยท่านได้ถวายทานมาแต่ในชาติปางก่อน ชาตินี้ท่านก็มีความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนอดอยาก

ย้อนกลับไปเมื่อชาติก่อน พระผู้เป็นเจ้าสิวลีได้เกิดเป็นบุตรของเศรษฐี เมื่อเจริญวัยขึ้นมาก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้ให้ทานแก่พระปัจเจกโพธิวันละองค์ ๆ ครั้นต่อมาได้รับสมบัติแทนบิดา เป็นเศรษฐีก็ถวายทานแก่พระปัจเจกโพธิขึ้นอีกรวมเป็น 7 องค์ ต่อวัน ตลอดมากระทำอยู่ดังนี้จนสิ้นชีพ ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นยามามีวิมานสูง 30 โยชน์ มีนางฟ้าเทพอัปสร 10,000 เป็นบริวาร เสวยสุขทิพย์สมบัติในชั้นยามาประมาณโกฏิปีในเมืองมนุษย์

ครั้นถึงศาสนาของสมเด็จพระพุทธเจ้าของเราทุกวันนี้จึงจุติมาถือกำเนิดในตระกูลเจ้าศากยะ บริบูรณ์โภคสมบัติยิ่งนัก เมื่อเติบโตมาก็ออกบวชต่อพระพุทธเจ้า ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ มีชื่อว่าพระสิวลีเถระ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีลาภมาก พระเถระจะไปสู่สถานที่ใด เทวดา มนุษย์ทั้งหลายย่อมสักการะบูชาด้วยเครื่องไทยทานอย่างมากมายแม้บริวารของท่านก็พลอยบริบูรณ์พูนสุขไปด้วยดังนี้ ก็เพราะอานิสงส์แห่งการถวายทานให้เป็นสังฆทาน เรามาดูกันว่า อานิสงส์จากของที่ใส่ถวายในสังฆทานแต่ละอย่างนั้นมีความหมายอย่างไรกันบ้าง

อานิสงส์เครื่องถวายสังฆทาน

9 อานิสงส์เครื่องถวายสังฆทาน

ย่ามพระ หรือ บาตรพระ

ถ้าหากถวายย่ามพระ หรือ บาตรพระ เชื่อกันว่า ชีวิตจะมั่งมีศรีสุข มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ ชีวิตจะไม่ยากลำบาก จะมีคนมาคอยเกื้อหนุน ช่วยเหลือ

จีวร

ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตทั้งสำหรับพระสงฆ์และฆราวาส ดังนั้นแล้วอานิสงส์ก็คือ จะมีเสื้อผ้า เครื่องประดับประณีตสวยงามไว้ใช้ เป็นที่นับหน้าถือตา ผู้คนให้ความเคารพ ช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต

อาสนะ

หากถวายอาสนะ หรือผ้ารองนั่ง อานิสงส์คือ เป็นจะเป็นผู้มีชื่อเสียงโดดเด่น เปี่ยมไปด้วยลาภยศสรรเสริญ และบารมี

ยารักษาโรค

เชื่อกันว่า ถ้าหากถวายยารักษาโรค จะได้รับอานิสงส์ด้านสุขภาพ แคล้วคลาด ปลอดภัย ไร้โรคไร้ภัยมาแผ้วพาน

ไม้เท้า

เชื่อกันว่า หากถวายไม้เท้าค้ำยันแด่พระสงฆ์ จะส่งผลให้ ชีวิตราบรื่น ไร้อุปสรรค หากมีผู้ใดคิดร้ายก็จะแพ้ภัยไปเอง ชีวิตมีแต่ความสบายใจ

ร่ม

อานิสงส์นี้ชัดเจนตามของที่ถวาย ด้วยให้ความร่มเย็นเป็นสุข และมีบารมีมากพอที่จะเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ผู้อื่นต่อไป

ไฟฉาย หลอดไฟ เทียน

เชื่อกันว่าถวาย ไฟฉาย หลอดไฟ และเทียน จะช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ มีแสงสว่างนำทางชีวิต มีคนคอยช่วยเหลือเจือจุน

ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

เชื่อกันว่า อานิสงส์จากการชำระหนี้สงฆ์ จะช่วยเสริมบารมี ให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว อยู่ดีกินดี ปลอดโปร่ง ปลอดภัย ไร้สิ่งกังวล

น้ำดื่ม

หากถวายน้ำดื่มสะอาด เชื่อกันว่าอานิสงส์แรงนัก ชีวิตจะราบรื่นไม่ติดขัดและใสบริสุทธิ์เหมือนดังแรงไหลของน้ำที่ถวาย จิตจะเกิดกุศลให้สุข สงบ และมีสมาธิ อุปสรรคใดใดก็มิอาจขัดขวาง

ขั้นตอนการสวดมนต์เพื่อถวายสังฆทาน

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวังตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมะสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

คำกล่าวอาราธนาศีล

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ,
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ,
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ,

คำกล่าวสมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

จากนั้น สวด “นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ” 3 จบ

คำกล่าวถวายสังฆทาน

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆอิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

อนึ่ง การถวายสังฆทาน เป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด ผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทาน แล้วนำไปยังวัด เมื่อเจอพระสงฆ์รูปไหน ก็ถวายโดยไม่เจาะจง หากกำหนดว่าจะถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ทานนั้นก็ไม่เป็นสังฆทาน

องค์ประกอบอันเป็นกุศลของสังฆทานต้องประกอบด้วย 3 สิ่งดังต่อไปนี้

  1. เครื่องสังฆทานที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ (ทรัพย์ที่จะทำต้องบริสุทธิ์ มิได้มาจากการผิดศีล 5 )
  2. ผู้ถวายมีจิตใจ แน่วแน่ บริสุทธิ์ และเบิกบาน ในอันที่จะนึกถึงประโยชน์ในเครื่องสังฆทานที่จำเป็นต่อพระสงฆ์ ทั้งก่อนให้ เวลาให้ และหลังให้
  3. พระสงฆ์ (ผู้รับ) เป็นผู้ปฎิบัติชอบ

อย่างไรก็ตาม กุศลอันเกิดจากการทำทาน ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีจำนวนมากมาย หรือมูลค่าราคาแพงจนฟุ้งเฟ้อ อานิสงส์ผลบุญเกิดจากความตั้งใจดีในการจัดหาซื้อของอันจำเป็นตามปัจจัยที่เรามี อย่าให้เราเดือดร้อนเพราะทำบุญ ให้ทำตามกำลังดังนั้นแล้วจึงเป็นผลบุญโดยแท้ อันผู้ให้จะได้รับโดยทันทีเมื่อได้ทำทาน คือผลเกิดแก่จิตกระจ่าง ผ่องใส สัมผัสอิ่มเอมจากการทำบุญภายในจิตใจของตนเอง ไม่เกิดความรู้สึกอิจฉา ริษยา น้อยเนื้อต่ำใจ หรือความคั่งแค้นกังวล สงสัยในการทำทานที่ได้ทำลงไปแล้ว และต้องไม่ทำให้ตนเองยากลำบากในการใช้ชีวิตต่อจากนั้นนั่นเอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

จากผ้าห่อศพสู่ จีวร งานศิลปะเครื่องนุ่งห่มของผู้ละกิเลส

สวดมนต์ข้ามปี 9 วัด กรุงเทพฯ พร้อมลิ้งก์สวดมนต์ออนไลน์ที่นี่ !

ปีชง 2566 ปีเถาะ ลดปะทะด้วยวิธีแก้ชงบอกหมดไม่อั้น