บทขอขมากรรม พระเครื่อง พระเครื่องแตกหัก วัตถุมงคลชำรุด เครื่องราง

พระเครื่องแตกหัก ทำอย่างไร แนะขั้นตอนการขอขมากรรมอย่างถูกวิธี

หลังอ่านบทความนี้จบแล้วหวังว่าทุกท่านจะพอคลายความกังวลและพอมีแนวทางแล้วว่าจะทำอย่างไรกับวัตถุมงคลที่แตก ชำรุดแล้วดีนะคะ ไว้พบกันใหม่ในบทความต่อๆ ไปในโอกาสหน้า ขอบคุณที่อ่านจนจบนะคะ

Home / พระเครื่อง / พระเครื่องแตกหัก ทำอย่างไร แนะขั้นตอนการขอขมากรรมอย่างถูกวิธี

เชื่อเลยว่าใครหลายคน คงตกใจไม่น้อย เมื่อวัตถุมงคลที่ตนบูชามานานเกิดชำรุด เสียหาย ไม่ว่าพระเครื่อง,องค์เทพ หรืออื่นๆ เช่น สังข์, มีดหมอ ฯลฯ การที่ พระเครื่องแตกหัก วัตถุมงคล ชำรุด ทำให้บางคนคิดมาก กลัวว่าจะเป็นลางบอกเหตุร้าย กลัวติดอัปมงคล ต้องธรณีสาร จึงทำให้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ ดี

พระเครื่องแตกหัก ทำอย่างไร

พระเครื่องแตกหัก

วันนี้ปอนด์ในฐานะสายมูตัวยง ผู้มีความศรัทธาต่อทุกพลังงานทุกสายญาณ จะขอมาแบ่งปันเคล็ดลับและเกร็ดความรู้ดีเพื่อให้ทุกคนนำไปสามารถปฎิบัติกันได้ค่ะ

ปอนด์ขอเปรียบวัตถุมงคลที่เสียหายชำรุด ก็เหมือนคนรักหรือญาติผู้ใหญ่เราที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ซึ่งเราคงไม่ทอดทิ้งพวกเขาเพียงเพราะวันนี้เขาอ่อนแอลง หมดประโยชน์ หรือกลายเป็นภาระของเราใช่ไหมคะ

ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำเลย ก็คือ ดูแลจับมือพวกเขายามเจ็บป่วย ช่วยเหลือพวกเขาเต็มที่ให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ สวยงามเหมือนเดิม โดยพิจารณามองก่อนว่า การชำรุดเสียหายนี้

  • เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการเสื่อมสภาพตามอายุของวัสดุที่ประกอบขึ้นมาเป็นวัตถุมงคลนั้นๆ
    หากเสียหายด้วยการผุกร่อนตามธรรมชาติ ก็แก้ไขไม่ยากเพียง จุดธูปบอกกล่าวหรืออธิษฐานกับท่านว่า จะขออนุญาตนำท่านไปบูรณะซ่อมแซม เพื่อให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม
  • เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
    หากเสียหายเนื่องด้วยความประมาทของเราร่วมด้วย ก็อาจจะทำการจุดธูปขอขมาด้วยบทขอขมากรรม

ขั้นตอนการขอขมากรรม

  • หากเป็นพระเครื่องหรือพระบูชาให้จุดธูป 3 ดอก ใช้บทดังนี้

บทขอขมาพระรัตนตรัย วันทามิฯ

วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

คำแปล

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระองค์จงประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ข้าแต่พระธรรมอันเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมเพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระธรรมจงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระสงฆ์เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระสงฆ์จงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

บทขอขมาพระรัตนตรัย โยโทโสฯ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง
สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง
สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง
สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

คำแปล

การกระทำอันหลงผิดอันใด ซึ่งกระทำล่วงเกินแล้วในคุณพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขอกล่าวคำขอขมา เพื่อการบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงสูญสิ้นไป

การกระทำอันหลงผิดอันใด ซึ่งกระทำล่วงเกินแล้วในคุณพระธรรมเจ้า ข้าพเจ้าขอกล่าวคำขอขมา เพื่อการบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงสูญสิ้นไป

การกระทำอันหลงผิดอันใด ซึ่งกระทำล่วงเกินแล้วในคุณพระสงฆ์เจ้า ข้าพเจ้าขอกล่าวคำขอขมา เพื่อการบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงสูญสิ้นไป

บทขอขมาพระรัตนตรัย วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤๅษีลิงดํา)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

คำแปล

หากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี

ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดงดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

  • หากเป็นรูปเหมือนพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ จุดธูป 5 ดอก

บทสวดขอขมากรรม บิดา มารดา คณาจารย์

วันทามิ คุรูปะชฌาย์อาจารริยะคุณัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเมภันเต

ข้าพเจ้าขอวันทา มารดาบิดา ครูอุปัชฌาอาจารย์
ขอมารดาบิดา ครูอุปัชฌาอาจารย์ โปรดงดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

  • หากเป็นเครื่องรางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ จุดธูป 36 ดอก

บทสวดขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

สัพพัง อัปปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเย นะกะตัง
สัพพัง อัปปะราธัง ขะมะถะเม พันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

คำแปล

หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย (องค์เทพ,เครื่องราง,ของทนสิทธิ์) รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ด้วย

หลังจากนั้นให้อธิษฐานกับท่านว่า จะขออนุญาตนำท่านไปบูรณะซ่อมแซม เพื่อให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม

และจุดต่อไปที่อยากให้พิจารณาคือ เสียหายกี่เปอร์เซ็นต์และสามารถซ่อมแซมกลับมาให้เหมือนใหม่หรือดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหม โดยเราอาจจะประเมินเบื้องต้นเอง หรือให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินก็ได้

ซึ่งปอนด์ขอจำแนกลักษณะวัสดุที่มาประกอบเป็นวัตถุมงคลต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ดังนี้

1) เรซิ่น
2) ปูน
3) พลาสติก
4) ไม้
5) เหล็ก เช่น อะลูมิเนียมทองแดง สัมฤทธิ์ ฯลฯ
6) เป็นวัสดุทนสิทธิ์ตามธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย

ซึ่งหากเป็นการแตกหักของชิ้นที่ยังพอต่อติดได้ของวัสดุลำดับที่ 1- 4 ให้ติดกาวด้วยตัวเองก็ได้ ส่วนวัสดุลำดับที่ 5 – 6 ให้ส่งช่างหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยซ่อมแซม

หรือหากเสียหายจนยากที่จะซ่อมแซม ให้จุดธูปบอกกล่าวว่าจะขออนุญาตนำเศษวัสดุนั้นๆ ไปบรรจุไว้ในวัตถุมงคลประเภทเดียวกันที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือขออนุญาตนำเศษไปเป็นมวลสารบรรจุในวัตถุมงคลอื่นๆ ต่อไป (ห้ามทุบทำลายหรือป่นเองเด็ดขาด) หรือหากเป็นสิ่งที่หลอมได้ ก็ขออนุญาตนำไปหลอมและหล่อซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ ดีกว่าการนำไปจำเริญน้ำหรือนำไปทิ้งตามวัดวาอารามหรือใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นแน่

หลังอ่านบทความนี้จบแล้วหวังว่าทุกท่านจะพอคลายความกังวลและพอมีแนวทางแล้วว่าจะทำอย่างไรกับวัตถุมงคลที่แตก ชำรุดแล้วดีนะคะ ไว้พบกันใหม่ในบทความต่อๆ ไปในโอกาสหน้า ขอบคุณที่อ่านจนจบนะคะ

บทความโดย .ปอนด์ โหรามหาเวทย์

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จเกี่ยว พระมหาเถระ ผู้เป็นต้นแบบแห่งสงฆ์

รู้จัก 7 สหชาติของพระพุทธเจ้าและความหมายของ สหชาติ

ตะกรุดสามกษัตริย์ เพชรกลับ หนุนดวง หลวงปู่จันทร์ วัดซับน้อย