บทสวดเวียนเทียน บทสวดเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

บทสวดเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 2566

บทสวดเวียนเทียนสำหรับ "วันอาสาฬหบูชา"

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 2566

บทสวดเวียนเทียนสำหรับ “วันอาสาฬหบูชา”

(ตั้งนะโม ฯ 3 จบ)

รอบที่ 1

ระลึกถึงพระพุทธคุณ

อิติปี โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร

ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา

รอบที่2

ระลึกถึงพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก

เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

รอบที่ 3

ระลึกถึงพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

<a href=บทสวดเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา” class=”wp-image-334223″/>
บทสวดเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คำถวายเทียนพรรษา 2566 พร้อมคำแปล

พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชา วันที่พระรัตนตรัยถือกำเนิดครบทั้ง 3 องค์

X