คาถาชินบัญชร บทสวดชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์โต

คาถาชินบัญชร สมเด็จฯโต คุ้มกันเภทภัย

พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆได้ ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวด เริ่มสวด นโม…

Home / พระคาถา / คาถาชินบัญชร สมเด็จฯโต คุ้มกันเภทภัย

พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆได้

ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวด

เริ่มสวด นโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งอธิษฐาน

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง

อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

 • เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร
  • ชะยาสะนากะตา พุทธา       เชตวา มารัง สะวาหะนัง
   จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
  • ตัณหังกะราทะโย พุทธา      อัฏฐะวีสะติ นายะกา
   สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเต มุนิสสะรา.
  • สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
   สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.
  • หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ
   โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง    โมคคัลลาโน จะ วามะเก.
  • ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล
   กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.
  • เกสะเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร
   นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว

  • กุมาระกัสสะโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก
   โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.
  • ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ          อุปาลี นันทะ สีวะลี
   เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        นะลาเต ติละกา มะมะ.
  • เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา
   เอตาสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโต ชิโนระสา
   ชะลันตา สีละเตเชนะ           อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
  • ระตะนัง ปุระโต อาสิ            ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
   ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ         วาเม อังคุลิมาละกัง
  • ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
   อากาเส ฉะทะนัง อาสิ           เสสา ปาการะสัณฐิตา
  • ชินาณา วะระสัง ยุตตา      สัตตัปปาการะลัง กะตา
   วาตะปิตตา ทิสัญชาตา        พาหิรัช ฌัตตุ ปัททะวา.
  • อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา
   วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
  • ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
   สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา.
  • อิจเจวะมันโต            สุคุตโต สุรักโข
   ชินานุภาเวนะ           ชิตุปัททะโว
   ธัมมานุภาเวนะ          ชิตาริสังโค
   สังฆานุภาเวนะ          ชิตันตะราโย
   สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.
  • (ชินะปัญชะระคาถา นิฏฐิตา)

คำแปล

 1. พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์
 2. มี ๒๘ พระองค์คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกร เป็นต้น พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น
 3. ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก
 4. พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง
 5. พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย
 6. มุนีผู้ประเสริฐคือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
 7. พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ
 8. พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก
 9. ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน
  รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่
 10. พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง
 11. พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ
 12. อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง
  สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น
 13. ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม
  แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น
  เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ
 14. ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร
  ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล
 15. ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้าชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ