คำถวายเทียนพรรษา

คำถวายเทียนพรรษา 2566 พร้อมคำแปล

คำถวายเทียนพรรษา

Home / บทสวดมนต์ / คำถวายเทียนพรรษา 2566 พร้อมคำแปล

คำถวายเทียนพรรษา

(ท่องนะโมตัสสะ 3 จบ) ระลึกถึงพระรัตยตรัย

ยัค เฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง อุโปสะถาคาเร นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย เทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวารไว้ ณ พระอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

คำถวายเทียนพรรษา
คำถวายเทียนพรรษา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

งานประเพณี วันเข้าพรรษา 4 ภาคที่ไม่ควรพลาด ต้องไปชมสักครั้ง

วิธีทำบุญเสริมดวง “วันเข้าพรรษา” ตามวันเกิด เสริมสิริมงคล โชคลาภ

อานิสงส์ของการถวายเทียนเข้าพรรษา