พระแก้วดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม มณฑปพม่ามัณฑะเลย์งดงามที่สุดในลำปาง

พระมณฑปศิลปะพม่าสมัยมัณฑะเลย์ เป็นอีกจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมของเมืองลำปางที่ต้องมาชมด้วยตาตนเองกันสักครั้งในชีวิต พระมณฑปอยู่ด้านหน้าพระบรมธาตุดอนเต้า

Home / ลำปาง / วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม มณฑปพม่ามัณฑะเลย์งดงามที่สุดในลำปาง

หากอยากชมความงดงามศิลปะล้านนาเก่าแก่ ต้องแวะมาที่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวงชั้นโท
ที่อยู่คู่เมืองลำปางมาอย่างช้านาน ตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี สายมูท่านไหนมีความเชื่อล้านนาต้องรีบมาสักการะด่วน!

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนานกล่าวว่านางสุชาดาได้พบแก้วมรกตในแตงโม (หมากเต้า) แล้วนำมาถวายพระเถระ
จากนั้นจึงได้ไปจ้างช่างให้นำมรกตนั้นไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปกลายเป็น “พระแก้วดอนเต้า” จึงเป็นที่มาของชื่อ
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้า
พระบรมธาตุดอนเต้า

อีกหนึ่งข้อสันนิษฐานเรื่องที่มาของชื่อวัด เนื่องจากวัดพระแก้วดอนเต้าและวัดสุชาดารามนั้นร้างลง จึงได้นำวัดทั้งสองมารวมกันแล้วสร้างเป็นวัดใหม่ แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานเพิ่มว่า น่าจะเป็นเพราะย่านนี้เป็นสวนหมากเต้า และ เป็นที่ดอน จึงชื่อพระธาตุว่า พระบรมธาตุดอนเต้าและชื่อวัดว่า วัดพระธาตุดอนเต้าและต่อมาเมื่อมีการประดิษฐาน
พระแก้วดอนเต้า จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระแก้วดอนเต้า

วัด

พระบรมธาตุดอนเต้า

พระบรมธาตุดอนเต้า เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมศิลปะล้านนา องค์พระธาตุจะมีขนาดใหญ่สีทองฐานสีขาว ด้านในเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่นับถือของคนในท้องถิ่น และคนที่มีจิตศรัทธา

พระบรมธาตุดอนเต้า

คำไหว้พระธาตุรวม

วันทามิ เจติยัง สัพพัฏฐาเนสุ
ปติฏฐิตา สรีระธาตุง มหาโพธิง
พุทธรูปัง สกลัง สทา นาคะโลเก
เทวะโลเก ตาวะติงเส พัธหมะโลเก ชัมภูทีเป ลังกาทีเป
สรีระธาตุโย เกสาธาตุโย อรหันตาธาตุโย เจติยัง
คันธะกุฏิ จตุราสี ติสะหัสสะ ธัมมักขันธา ปาทะเจติยัง
คันธะกุฏิ จตุราสี ติสะหัสสะ ธัมมักขันธา ปาทะเจติยัง
นะระเทเวหิ ปูชิตา อหังวันทามิ ธาตุโย
อหังวันทามิ ทูระโต อหังวันทามิ สัพพะโส

พระบรมธาตุดอนเต้า

การกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ตั้งนะโม 3 จบ
อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส อะหัง สุขิโต โหมิ

ข้าพเจ้าขอถึงซึ่ง พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง
ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณหาประมาณมิได้ เสียสละ
สั่งสมบารมีนับชาติมิถ้วนเพื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ประกาศธรรมนำเวไนยสัตว์ออกจากสังสารวัฏ
ข้าพเจ้าบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสยิ่ง
พร้อมกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้
ขอเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพาน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมอย่างไร
ขอข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ แม้ต้องเกิดอยู่ในชาติภพใดใด
ขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา ได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ
มีกรรมสัมพันธ์ที่ดี ได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร และเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไป
มีโอกาสฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ
ตามส่งชาตินี้และชาติต่อๆ ไป จนถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ
ด้วยกรรมใดที่ได้ล่วงเกินต่อ พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ในอดีตชาติก็ตาม ปัจจุบันชาติก็ตาม ขอกราบอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอผลบุญจงสำเร็จแด่ท่านผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง ท่านเจ้ากรรมนายเวร
ตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์
ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้นจงมีแต่ความสุข ทุกท่านเทอญ

มณฑป

พระมณฑป ศิลปะพม่าที่งดงามที่สุดในเมืองลำปาง

มณฑป

พระมณฑปศิลปะพม่าสมัยมัณฑะเลย์ เป็นอีกจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมของเมืองลำปางที่ต้องมาชมด้วยตาตนเองกันสักครั้งในชีวิต พระมณฑปอยู่ด้านหน้าพระบรมธาตุดอนเต้า เป็นอาคารทรงปราสาทอย่างพม่าจัดเป็นมณฑปทรงปราสาทพม่าที่สวยที่สุดในลำปาง ด้วยงานแกะสลักไม้ยอดปราสาทลายฉลุอันแสนละเอียดลออ ตกแต่งเพดานและเสาด้วยการแกะสลักไม้และประดับกระจกสีเล่าเรื่อง พระเวสสันดรชาดก

พระพุทธรูปบัวเข็ม

พระพุทธรูปบัวเข็มเป็นพระประธาน

ภายในพระมณฑป ประดิษฐาน พระประธาน “พระพุทธรูปบัวเข็ม” ซึ่งจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปที่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปมัณฑะเลย์ ดูได้จาก องค์พระพุทธรูปนิยมกรอบกระบังหน้าและครองจีวรเป็นริ้วซ้อนทับกัน

วิหาร

วิหารพระเจ้าทองทิพย์

นอกจากพระบรมธาตุดอนเต้าแล้ว วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามก็ยังมีวิหารพระเจ้าทองทิพย์ อายุกว่า 1,000 ปี
พระวิหารเป็นโถงโดดเด่นแบบศิลปะสมัยล้านนาโดยพระนางจามเทวี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งได้ย้ายไปประดิษฐานอยู่ภายในอาคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชแล้ว วิหารพระเจ้าทองทิพย์มีความสำคัญคือ ทุกครั้งที่หนานทิพย์ช้างจะออกศึก จะต้องมาทำพิธีเสี่ยงทายที่นี่ทุกครั้ง

วัดสวย

อดีตสถานที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า

ตามตำนานของนางสุชาดา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวงเก่าแก่แห่งนี้ เคยเป็นที่ประดิษฐานของ
พระแก้วดอนเต้า หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางมาก่อน แต่เนื่องจากเกิดเหตุความเข้าใจผิด ตามตำนานเล่าว่าหลังจากที่นางสุชาดา นำแก้วมรกตไปถวายพระเถระเพื่อแกะสลักพระพุทธรูป มีผู้ไปฟ้องเจ้าเมืองลำปางในขณะนั้นว่า พระเถระและนางสุชาดาเป็นชู้กัน เจ้าเมืองลำปางจึงให้จับนางสุชาดาไปประหารชีวิต ส่วนพระเถระองค์นั้นทราบข่าวก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปหนีไป โดยได้นำไปฝากไว้ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบัน  จึงทำให้พระแก้วมรกต หรือ พระแก้วดอนเต้า ย้ายไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบัน

วัดสวย
วัดสวย
คำสอน

ถึงแม้ในปัจจุบันพระแก้วดอนเต้าจะไม่ได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าแล้ว แต่ความศักดิ์สิทธิ์และ
ความสวยงามของตัววัด ก็ยังควรค่าแก่การมาสักการะพระบรมธาตุดอนเต้า ขอพรพระพุทธรูปบัวเข็ม และ พระพุทธไสยาสน์ในพระวิหารเพิ่มความเป็นสิริมงคลได้ที่วัดนี้เช่นกัน

ที่ตั้ง : ถ. พระแก้ว ตำบล เวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
Google map : https://goo.gl/maps/PvaaFzUV9QbUyG2B7
เวลาทำการ : 08:00-19:00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

“พระธาตุลำปางหลวง” ไหว้พระธาตุปีฉลู เสริมสิริมงคล เพิ่มความปังให้ชีวิต

วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุกเหนือ วัดเดียวที่ได้รางวัลนี้จาก UNESCO

เจดีย์ชเวสิกอง ดุจดั่งทองที่มัดไว้ แห่งเมืองพุกาม ประเทศพม่า