ขอพรการเรียน นักเรียนสายมู พระพิฆเนศ มูเตลู

7 วัด ขอพรการเรียน สำหรับนักเรียนสายมูเตลู

นอกจากการตั้งใจเรียนหนังสือจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญสำหรับเด็กๆแล้ว การไปไหว้พระ ขอพรการเรียน ก็ยังจะช่วยส่งเสริมกำลังใจให้เด็กๆ นักเรียนมากยิ่งขึ้นได้

Home / TRAVEL / 7 วัด ขอพรการเรียน สำหรับนักเรียนสายมูเตลู

กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากการตั้งใจเรียนหนังสือจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญสำหรับเด็กๆ แล้ว การไปไหว้พระ ขอพรการเรียน ก็ยังจะช่วยส่งเสริมกำลังใจให้เด็กๆ นักเรียนมากยิ่งขึ้นได้ MTHAI จึงขอเรียนเชิญเหล่านักเรียนสายมู มาเตรียมตัวกันให้พร้อม ไปกราบไหว้ขอพรจากวัดดังทั้ง 8 เหล่านี้กันค่ะ

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง

บทสวดศาลหลักเมือง

“ศรีโรเม เทพเทวานัง พระหลักเมืองเทวานัง พระภูมิเทวานัง ทีปธูปจะบุปผัง สักการะวันทนัง สูปพยัญชนะ สัมปันนัง สารีนัง อุททะกัง วะรัง เตปิตุมเห อานุรักษ์ขันตุ อาโรขเยนะ สุเขนะจะ”

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่ถนนมหาไชย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามหลวง ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.30 – 18.30 น.

เสด็จเตี่ย

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “เสด็จเตี่ย”

คาถาบูชากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้น กล่าวว่า
“โอม ชุมพรจุติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ”

การอธิษฐานขอพร

จุดธูปหอม ถวายเครื่องสักการะบูชาแล้วตั้งจิตให้นิ่ง อธิษฐานตามต้องการ เมื่ออธิษฐานเสร็จให้อัญเชิญพระแม่ธรณี เทวดา ณ สถานที่แห่งนั้นมาเป็นพยาน และนำส่งคำอธิษฐานโดยมีลำดับในการอธิษฐานจิตดังนี้ ตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้นกล่าวคาถาบูชา “โอม ชุมพรจุติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ” และว่าตามดังต่อไปนี้

ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดนำเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อองค์ท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าแล้วได้โปรดเสด็จมาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าชื่อ…นามสกุล…ขอพึ่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมอันเป็นอกุศลที่มาตัดรอนอายุ ชีวิต การเงิน การงานและความสุขในครอบครัวไว้ก่อน (หรือจะอธิษฐานปัญหาที่กำลังประสบอยู่ อยากจะขอพรเรื่องอะไรบอกกล่าวได้เลย) เพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประพฤติดี คิดดี ทำดีและบำเพ็ญบารมีทาน ศีล ภาวนา ในการอันสมควรสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญพระแม่ธรณี พระเพลิง พระพายและเทวดาที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ได้โปรดเสด็จมาเป็นทิพยญาณ และนำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าส่งไปยังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ปรารถนา จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยเร็วพลันทันใจด้วยเทอญ อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ” แล้วจึงค่อยปักธูปเป็นอันเสร็จสิ้นการขอพร

อนึ่ง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งอยู่หลายที่ทั่วประเทศ สามารถไปกราบไหว้สักการะขอพรจากเสด็จเตี่ยได้ตามจุดใกล้เคียงเช่นกันค่ะ

วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม

คาถาอาราธนาคุณพระ สมเด็จชนะ วัดชนะสงคราม

ตั้ง นะโม 3 จบ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ

อิติปิ อะระหัง พุทโธ สุคะโต นะโม พุทธายะ

นะมะพะทะ ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง ฯ

มะหาสุระสีหะนาทัง นะมามิ ฯ

แล้วตั้งจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า

คุณมารดาบิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ และสมเด็จพระบวรราชเจ้า

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (สมเด็จวังหน้า)

แล้วอธิษฐานขอให้ ……………………………….. (ตามที่ปรารถนา) ฯ

วัดชนะสงครามตั้งอยู่ ตรงข้ามกับถนนข้าวสาร ย่านบางลำพู กรุงเทพฯ
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่ถนนมหาไชย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามหลวง ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

พระบรมรูปทรงม้า

พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5

คาถาบูชา พระปิยมหาราช

“พระสยามมินโธ วะโรอิติ พุทธสังมิ อิติอะระหัง สะหัสสกายัง วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ อิติปิโส วิเสเสอิ พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะ ตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะมะมะ นะโมพุทธายะ ปิยะมะมะ นะโมพุทธายะ ปิยะมะมะ นะโมพุทธายะ “

การอธิษฐานขอพร

จุดธูปหอม ถวายเครื่องสักการะบูชาแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรท่านให้จ้องมองไปยังดวงตาท่าน และนำส่งคำอธิษฐานโดยมีลำดับในการอธิษฐานจิตดังนี้ ตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้นกล่าวคาถาบูชา “พระสยามมินโธ วะโรอิติ พุทธสังมิ อิติอะระหัง สะหัสสกายัง วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ อิติปิโส วิเสเสอิ พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะ ตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะมะมะ นะโมพุทธายะ ปิยะมะมะ นะโมพุทธายะ ปิยะมะมะ นะโมพุทธายะ ” และว่าตามดังต่อไปนี้

ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดนำเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงพระปิยมหาราช เมื่อองค์ท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าแล้วได้โปรดเสด็จมาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าชื่อ…นามสกุล…ขอพึ่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งพระปิยมหาราช ได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมอันเป็นอกุศลที่มาตัดรอนอายุ ชีวิต การเงิน การงานและความสุขในครอบครัวไว้ก่อน (หรือจะอธิษฐานปัญหาที่กำลังประสบอยู่ อยากจะขอพรเรื่องอะไรบอกกล่าวได้เลย) เพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประพฤติดี คิดดี ทำดีและบำเพ็ญบารมีทาน ศีล ภาวนา ในการอันสมควรสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญพระแม่ธรณี พระเพลิง พระพายและเทวดาที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ได้โปรดเสด็จมาเป็นทิพยญาณ และนำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าส่งไปยังพระปิยมหาราช ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ปรารถนา จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยเร็วพลันทันใจด้วยเทอญ พรอันใดก็แล้วแต่ที่ได้รับความเมตตาจากท่าน ข้าพเจ้าจะขอประพฤติดี ปฏิบัติดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ” แล้วจึงค่อยปักธูปเป็นอันเสร็จสิ้นการขอพร

พระบรมรูปทรงม้า ตั้งอยู่ที่ ณ ลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทุกวัน 00:00 น. – 23:59 น.

วัดโสธร

วัดหลวงพ่อโสธร

คาถาบูชา

ตั้งนะโม 3 จบ

“นะทรงฟ้า โมทรงดิน พุทธทรงสินธุ์ ธาทรงสมุทร ยะทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธังมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันตินะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธะกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะ เวเนเต ธากาโร ศรีศากกะยะมุณี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง”

การอธิษฐานขอพร

ตั้งนะโม 3 จบ

“นะทรงฟ้า โมทรงดิน พุทธทรงสินธุ์ ธาทรงสมุทร ยะทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธังมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันตินะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธะกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะ เวเนเต ธากาโร ศรีศากกะยะมุณี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง”

ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดนำเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงหลวงพ่อพุทธโสธร เมื่อองค์ท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าแล้วได้โปรดเสด็จมาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าชื่อ…นามสกุล…ขอพึ่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งหลวงพ่อพุทธโสธร ได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมอันเป็นอกุศลที่มาตัดรอนอายุ ชีวิต การเงิน การงานและความสุขในครอบครัวไว้ก่อน (หรือจะอธิษฐานปัญหาที่กำลังประสบอยู่ อยากจะขอพรเรื่องอะไรบอกกล่าวได้เลย) เพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประพฤติดี คิดดี ทำดีและบำเพ็ญบารมีทาน ศีล ภาวนา ในการอันสมควรสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญพระแม่ธรณี พระเพลิง พระพายและเทวดาที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ได้โปรดเสด็จมาเป็นทิพยญาณ และนำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าส่งไปยังหลวงพ่อพุทธโสธร ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ปรารถนา จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยเร็วพลันทันใจด้วยเทอญ อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ” แล้วจึงค่อยปักธูปเป็นอันเสร็จสิ้นการขอพร

วัดหลวงพ่อโสธร ตั้งอยู่ที่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

เปิดบริการตั้งแต่ 07.00 น. – 16.00 น.

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

คาถาบูชา

“อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ นะโมพุทธายะ พระพิฆเนศายะ พุทธังมิ ธัมมังมิ สังฆังมิ” สวด 3,5,7,9 จบ

การอธิษฐานขอพร

ให้จุดธูปหอมหรือธูปแขก 8 ดอก ขอพรตามใจปรารถนา เมื่อเสร็จสิ้นคำอธิษฐานแล้วอย่าลืมกล่าวอัญเชิญพระแม่ธรณี เทพเทวดาต่างๆ มาเป็นพยานด้วย เมื่อปักธูปให้ปัดควันธูปเข้าหาตัวทั้งหมด 3 ครั้ง เสมือนองค์ท่านให้พรเรา ซึ่งลำดับการขอพรมีดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

“อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ นะโมพุทธายะ พระพิฆเนศายะ พุทธังมิ ธัมมังมิ สังฆังมิ” 3 จบ

ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดนำเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงพระพิฆเนศวร เมื่อองค์ท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าแล้วได้โปรดเสด็จมาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าชื่อ…นามสกุล…ขอพึ่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งพระพิฆเนศวร ได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมอันเป็นอกุศลที่มาตัดรอนอายุ ชีวิต การเงิน การงานและความสุขในครอบครัวไว้ก่อน (หรือจะอธิษฐานปัญหาที่กำลังประสบอยู่ อยากจะขอพรเรื่องอะไรบอกกล่าวได้เลย) เพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประพฤติดี คิดดี ทำดีและบำเพ็ญบารมีทาน ศีล ภาวนา ในการอันสมควรสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญพระแม่ธรณี พระเพลิง พระพายและเทวดาที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ได้โปรดเสด็จมาเป็นทิพยญาณ และนำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าส่งไปยังองค์พระพรหม ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ปรารถนา จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยเร็วพลันทันใจด้วยเทอญ อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ” แล้วจึงค่อยปักธูป ปัดควันเข้าหาตัว 3 ครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นการขอพร

เราสามารถกราบไหว้ขอพรจากพระพิฆเนศ ได้ที่ศาลพระพิฆเนศตามพิกัดใกล้เคียงได้เลยค่ะ

ท้าวมหาพรหมเอราวัณ

ท้าวมหาพรหมเอราวัณ

วันที่เหมาะสมในการอธิษฐานขอพรพระพรหมที่สุด คือ วันพฤหัสบดี

คาถาบูชา ท้าวมหาพรหม

“อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ นะโมพุทธายะ พระพรหมเทวา พุทธังมิ ธัมมังมิ สังฆังมิ” สวด 3 จบ

การอธิษฐานขอพร

ด้วยพระพรหมท่านมี 4 พระพักตร์ หากต้องการขอพรด้านการงาน การเรียน ความสำเร็จต่างๆ ให้ขอที่พักตร์ที่ 1 โดยนับพระพักตร์ท้าวมหาพรหมให้นับเวียนไปทางซ้ายมือของเราเมื่อหันหน้าเข้าพระพักตร์ ทุกพักตร์ที่ขอพรให้ใช้ธูปแขก 8 ดอก

ขั้นตอนการอธิษฐานให้สวดตามนี้ค่ะ
ตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้น

“อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ นะโมพุทธายะ พระพิฆเนศายะ พุทธังมิ ธัมมังมิ สังฆังมิ” สวด 3 จบ

ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดนำเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงพระพิฆเนศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่โปรดเสด็จมาเป็นประธานในการอธิษฐานจิตขอพรของข้าพเจ้า ชื่อ…นามสกุล… ต่อพระพรหมในครั้งนี้ด้วยเทอญ “

ตั้ง นะโม 3 จบอีกครั้ง

“อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ นะโมพุทธายะ พระพรหมเทวา พุทธังมิ ธัมมังมิ สังฆังมิ” สวด 3 จบ

ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดนำเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงพระพรหม เมื่อองค์ท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าแล้วได้โปรดเสด็จมาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าชื่อ…นามสกุล…ขอพึ่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งพระพรหม ได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมอันเป็นอกุศลที่มาตัดรอนอายุ ชีวิต การเงิน การงานและความสุขในครอบครัวไว้ก่อน (หรือจะอธิษฐานปัญหาที่กำลังประสบอยู่ อยากจะขอพรเรื่องอะไรบอกกล่าวได้เลย) เพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประพฤติดี คิดดี ทำดีและบำเพ็ญบารมีทาน ศีล ภาวนา ในการอันสมควรสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญพระแม่ธรณี พระเพลิง พระพายและเทวดาที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ได้โปรดเสด็จมาเป็นทิพยญาณ และนำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าส่งไปยังองค์พระพรหม ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ปรารถนา จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยเร็วพลันทันใจด้วยเทอญ อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ” แล้วจึงค่อยปักธูปเป็นอันเสร็จสิ้นการขอพร

ท้าวมหาพรหมเอราวัณ ตั้งอยู่บริเวณ สี่แยกราชประสงค์ ตรงข้ามกับ โรงพยาบาลตำรวจ
เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. – 22.00 น.

นอกจากการไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆ แล้ว ผลสำเร็จก็ยังขึ้นอยู่กับการขยันตั้งใจเรียนของตนเองด้วยเช่นกัน ดังคำพระที่ว่า กัมมุนา วัตตติ โลโก แปลว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ซึ่งกรรมก็คือการกระทำของแต่ละคนนั่นเอง ทำดีจึงได้ดี ทำชั่วจึงได้ชั่ว เป็นสิ่งแน่นอนเสมอมา

ที่มาคาถาบทสวด : อ.มิก (พชร ทูตเทวะ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ หาดทรายรี ชุมพร

11 วัดสายมู ขอพรสุขภาพ แจกเคล็ดลับไม่เจ็บ ไม่ไข้ต้องขอแบบนี้

8 เคล็ดความเชื่อนักเรียนญี่ปุ่น เครื่องรางสอบผ่าน ที่ต้องพกติดตัว