บทสวดอารตี บูชาไฟ พระพิฆเนศ อารตีไฟ

บทสวดอารตี บูชาไฟ พระพิฆเนศ สรรเสริญบูชาองค์คเณศวร (ฉบับเต็ม)

MTHAI จะมาแชร์บทสวดอารตี บูชาไฟ พระพิฆเนศ อันเป็นวิธีการสรรเสริญบูชาองค์คเณศวรขั้นสุด โดยเราสามารถทำพิธีอารตีไฟที่บ้านต่อหน้าองค์เทวรูปพระพิฆเนศที่บ้านของเราเองก็ได้เช่นกันค่ะ

Home / บทสวดมนต์, พระพิฆเนศ / บทสวดอารตี บูชาไฟ พระพิฆเนศ สรรเสริญบูชาองค์คเณศวร (ฉบับเต็ม)

หนึ่งในวิธีการบูชา และแสดงความเคารพองค์เทพฮินดูขั้นสุด ยิ่งกว่าการถวายเครื่องสังเวยใดใดทั้งปวง คือพิธีการอารตีไฟ ซึ่ง MTHAI จะมาแชร์บทสวดอารตี บูชาไฟ พระพิฆเนศ อันเป็นวิธีการสรรเสริญบูชาองค์คเณศวรขั้นสุด โดยเราสามารถทำพิธีอารตีไฟที่บ้านต่อหน้าองค์เทวรูปพระพิฆเนศที่บ้านของเราเองก็ได้เช่นกันค่ะ

บทสวดอารตี บูชาไฟ พระพิฆเนศ

(ฉบับเต็ม พร้อมคำแปล)

บูชาไฟ พระพิฆเนศ

ศรี คณปติอารตี
(สุขกัรตา ทุขหัรตา)
สุขะกัรตา ทุะขะหัรตา วารตา วิฆนาจี
นุระวี ปุระวี เปรมา กฤปา ชะยาจี
สัรวางคี สุนทะระ อุฏี เศนทุระจี
กัณฐี ฌะฬะเก มะฬะ มุกตาผะฬาจี

(เจยะ เดวะ เจยะ เดวะ เจยะ มังคัลมูรติ โฮ ศรีมังคัลมูรติ
ทัรศันมาเตร มะนะ กามะนา ปูรตี เจยะ เดวะ เจยะ เดวะ)

รัตนะ ขะจีตะ ผะรา ตุฌะ เคารี กุมะรา
จันทะนะจี อุฏี กุมกุมะ เกศะรา
หิเร ชะฑีตะ มุกุฏะ โศภะโต พะรา
ฤณะ ฌูนะ ตีณุ ปุรี จะระณี ฆาคะริยา

(เจยะ เดวะ เจยะ เดวะ เจยะ มังคัลมูรติ โฮ ศรีมังคัลมูรติ
ทัรศันมาเตร มะนะ กามะนา ปูรตี เจยะ เดวะ เจยะ เดวะ)

ลัมโพทะระ ปีตามพะระ ผณิวะระ พันธนา
สะระฬะ โสณฑะ วักระตุณฑะ ตรินะยะนา
ทาสะ รามาจา วาฏะ ปาเห สะทะนา
สังกะฏี ปาวาเว นิระวาณี รักษาเว สุระวะระวันทะนา

(เจยะ เดวะ เจยะ เดวะ เจยะ มังคัลมูรติ โฮ ศรีมังคัลมูรติ
ทัรศันมาเตร มะนะ กามะนา ปูรตี เจยะ เดวะ เจยะ เดวะ)

(ปรารถนา)
ฆาลินะ โลฏาน คะณะ วันทีน จะระณะ
โฑฬยามที ปาหินะ รูปะ ตุเฌ
เปรเม อาลิงคินะ อานันทะ ปูชิน
ภาเวนะ โอวาลิน มหฺเณ นามา
(ภาษามาราฐี)

ตฺวเมว มาตา จ ปิตา ตฺวเมว
ตฺวเมว พํธุศฺจ สขา ตฺวเมว
ตฺวเมว วิทฺยา ทฺรวิณํ ตฺวเมว
ตฺเมว สรฺวํ มม เทวเทว

กาเยน วาจา มนเสํทฺริไยรฺวา
พุทฺธฺยาตฺมนา วา ปฺรกฤติสฺวภาวาตฺ
กโรมิ ยทฺยตฺสกลํ ปรสฺไม
นารายณาเยติ สฺมรฺปยามิ

อจฺยุตํ เกศวํ รามนารายณํ
กฤษณ ทาโมทรํ วาสุเทวํ หริมฺ
ศฺรีธรํ มาธวํ โคปิกาวลฺลภํ
ชานกีนายกํ รามจํทรํ ภเช

(มหามนตร์)
หเร ราม หเร ราม
ราม ราม หเร หเร
หเร กฤษณ หเร กฤษณ
กฤษณ กฤษณ หเร หเร

มังคัลมูรติ โมรยา!!

คำแปล

ศรี คณปติอารตี

พระคณปติผู้สร้างความสุข ผู้ขจัดความทุกข์ และอุปสรรคทั้งปวงในชีวิต ผู้ทรงแผ่พระพรอันกรุณา คือความรัก(เปรม)ไปยังทุกหนแห่ง ทั้งพระวรกายก็งามไปด้วยผงสินทูรสีแดง และมีพระศอประดับด้วยมุกตาผลมาลาหรือสร้อยไข่มุก

ขอเทวะทรงมีชัย! ทรงมีชัย! พระผู้มีรูปอันมงคลจงมีชัย! ความปรารถนาทั้งปวงในใจ ของเราก็ถึงความบริบูรณ์ได้ เพียงด้วยการเพ่งมอง(ทรรศัน)พระองค์เท่านั้น

เราขอน้อมถวาย บัลลังค์ประดับรัตนะแด่พระโอรสของพระแม่เคารี
ขอถวายจุลเจิมด้วยผงกระแจะจันทน์และผงกุงกุม(สีแดง)ที่พระเศียร (ขอถวาย)มงกุฎ ที่ประดับด้วยเพชรพลอยดูสวยงาม และพระวลัยบาททั้งสองข้าง

ขอเทวะทรงมีชัย! ทรงมีชัย! พระผู้มีรูปอันมงคลจงมีชัย! ความปรารถนาทั้งปวงในใจ ของเราก็ถึงความบริบูรณ์ได้ เพียงด้วยการเพ่งมอง(ทรรศัน)พระองค์เท่านั้น

พระผู้มีอุทรพลุ้ย ผู้ทรงภัตราภรณ์สีเหลือง ทรงสังวาลย์นาค มีงวงตรง พระวักรตุณฑ์ (ผู้มีงวงคดไปมา) มีสามพระเนตร ข้าน้อยเฝ้ารอคอยพระองค์เสด็จมายังบ้านของข้าน้อยดั่งเช่นทาสขององค์ราม ขอพระองค์ทรงคุ้มครองและรักษาข้าน้อยในยามประสบอุปสรรคทั้งปวงด้วยเถิด พระผู้เป็นที่สักการะของเทพเจ้าทั้งหลาย

ขอเทวะทรงมีชัย! ทรงมีชัย! พระผู้มีรูปอันมงคลจงมีชัย! ความปรารถนาทั้งปวงในใจ ของเราก็ถึงความบริบูรณ์ได้ เพียงด้วยการเพ่งมอง(ทรรศัน)พระองค์เท่านั้น

(ปรารถนา)

พระองค์คือ มารดาและบิดา
พระองค์คือญาติและมิตร
พระองค์คือความรู้และทรัพย์สิน
พระองค์คือสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเที่ยว
พระองค์คือเทวะของเทวะ

การกระทำใดของข้าน้อย ที่ได้ทำด้วยกาย วาจา ใจ อินทรียภาพใดๆ
ด้วยพุทธิ(ปัญญา) อาตมัน(ตัวตน) ด้วยประกฤติ (ธรรมชาติอย่างหนึ่ง )และ
สวภาวะ(ภาวะแท้ของตน) ข้อน้อยขอถวายแด่องค์พระนารายณ์ด้วยประการฉะนี้

ข้าขอน้อมบูชาแด่(พระนามทั้งหลายของพระนารายณ์ คือ)พระอุจยุตะ(ผู้มั่นคง), เกศวะ(ผู้เป็นยอด), พระรามนารายณ์, พระกฤษณะ(มีผิวดำ), พระทาโมทระ(ผู้ถูกมัดด้วยเชือก),พระวาสุเทพ, พระหริ, พระศรีธร(ผู้ทรงศรีหรือพระลักษมี), พระมาธวะ, พระโคปิกา(ที่รักของนางโคปี), พระวัลลภะ, พระชานกีนายก(นายของพระแม่สีดา) และ พระรามจันทร์

บทสวดนี้ให้ท่องขณะทำอารตีไฟ โดยวนประทีปไฟ หมุนวนเป็นวงกลม ตามเข็มนาฬิกา ต่อหน้าองค์พระพิฆเนศ เริ่มจากพระบาทก่อน โดยหมุนเป็นวงกลม 3 รอบ แล้ววนๆ ขึ้นไปทุกส่วนของพระวรกาย ขึ้นไปจนถึงพระพักตร์ของท่าน

เมื่อวนเสร็จแล้วให้วางลง ใช้มือสองข้างอังไฟแล้วมาแตะที่หน้าผาก เพื่อความเป็นสิริมงคล เปรียบดั่งการได้รับพรประทานจากองค์เทพ

หมายเหตุ : พิธีอารตีนี้ควรทำหลังจากสวดมนต์ถวายเครื่องสังเวยเสร็จแล้ว หากมีกระดิ่ง ให้ใช้มือข้างหนึ่งถือกระดิ่ง แล้วสั่นกระดิ่งไปพร้อมกับการวนด้วยมืออีกข้างหนึ่งด้วย หากไม่ถนัดสามารถวนไฟก่อนแล้วค่อยสั่นกระดิ่งได้

หากไม่สะดวกอารตีไฟเองที่บ้าน ก็สามารถไปร่วมงานอารตีไฟที่เทวสถานต่างๆ หรือจะร่วมอารตีไฟผ่านทางออนไลน์ตามช่องทางการสื่อสารของแต่ละเทวสถานได้เช่นกันค่ะ ขอเพียงชำระล้างร่างกายให้สะอาด ตั้งจิตอธิษฐาน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าพิธี สิ่งสำคัญของพิธีอารตี อยู่ที่จิตที่บริสุทธิ์ค่ะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สายมูเตรียมตัว! เทศกาลคเณศจตุรถี ขอพรพระพิฆเนศ 19-28 ก.ย.นี้

อารตีไฟ ขั้นตอนการทำ พิธีบูชาไฟ องค์เทพฮินดู โดยละเอียด

ตำนาน ขนมโมทกะ ลาดู ขนมไหว้พระพิฆเนศ ขอพรใดก็สำเร็จ