พระคาถา พระคาถากันโรคภัยไข้เจ็บ แคล้วคลาดปลอดภัย

พระคาถากันโรคภัยไข้เจ็บ สวดเป็นนิจ แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ พระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัย

Home / พระคาถา / พระคาถากันโรคภัยไข้เจ็บ สวดเป็นนิจ แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ พระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัยได้ท่องพระคาถานี้จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไปอีก ผู้ใดหมั่นสวดพระคาถานี้ จะระงับโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งอายุก็จะยืนยาว ใช้เสกยากินแก้โรคได้ และถ้าผู้ใดสวดเจริญอยู่เป็นนิจ นอกจากจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรบกวนแล้ว ยังแคล้วคลาดจากภัยต่างๆ อีกด้วย

พระคาถา

พระคาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

พระคาถา
<a href=บทสวด” class=”wp-image-361361″/>
บทสวด

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา
สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง หิตัง เทวะมะนุสสานัง
พุทธะ เตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เม

สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง ปะริฬาหูปะสะมะนัง
ธัมมะ เตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เม

สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง
สังฆะ เตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เม