คาถาบูชาพระราหู คาถาบูชาเทพพระราหูทรงครุฑ พระราหูทรงทรุฑ

คาถาบูชา “พระราหูทรงครุฑ” ปัดเป่าเภทภัย พลิกร้ายกลายดี

คาถาบูชาเทพพระราหูทรงครุฑ สวดวันพระราหูย้าย 17 ตุลาคม 2566 ปัดเป่าเภทภัย พลิกร้ายกลายดี

Home / พระคาถา / คาถาบูชา “พระราหูทรงครุฑ” ปัดเป่าเภทภัย พลิกร้ายกลายดี

คาถาบูชาเทพพระราหูทรงครุฑ สวดวันพระราหูย้าย 17 ตุลาคม 2566 ปัดเป่าเภทภัย พลิกร้ายกลายดี

คาถาบูชา เทพพระราหูทรงครุฑ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

เอกะจักขุ นาฬิเกลา สุริยะประภา

ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน

มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทาฯ

เอกะจักขุ นาฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน

มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทาฯ

คำอธิษฐาน

  • ด้วยอำนาจของพระศรีรัตนตรัย ข้าแต่ข้าพเจ้า (ชื่อ…นามสกุล…) ขออุทิศส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ให้แก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ และขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทพพระราหู ขอบูชาเทพพระราหูบรมโพธิสัตว์ ขอบารมีของเทพพระราหูทรงครุฑ จงปกปักรักษา คุ้มครองข้าพเจ้า ขจัดปัดเป่าเภทภัย อันตรายต่างๆ ให้พ้นจาก ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ทุกภิกขภัย วาตภัย พ้นจากคุณไสย อวิชชามนต์ดำ สิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

ขอให้ความเป็นมงคล ความสุข จงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระราหูย้าย 17 ต.ค.นี้ MThai เปิดบริการชุดฝากไหว้ราหู

เปิดพิกัด!สถานที่ไหว้พระราหู 2566 ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

ขอพรสะเดาะเคราะห์ สวดนพเคราะห์ พระราหู ณ วัดขุนจันทร์ ตลาดพลูขอพรสะเดาะเคราะห์ สวดนพเคราะห์ พระราหู ณ วัดขุนจันทร์ ตลาดพลู

X