พระคาถาบูชา ร.5 พระราชประวาัติสมเด็จพ่อ ร.5 วันปิยมหาราช

พระคาถาบูชา สมเด็จพ่อ ร.๕

คาถาบูชาสมเด็จพ่อ ร.๕ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง…

Home / พระคาถา / พระคาถาบูชา สมเด็จพ่อ ร.๕

คาถาบูชาสมเด็จพ่อ ร.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (กล่าว 3 ครั้ง)

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง (แบบเต็ม)

(ตั้งนะโม 3 จบ)  อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ  อิเมนา
พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสยามมินโท วะโรอิติ   
พุทธะสังมิ อิติอะระหัง  สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ  นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง

พระราชประวัติสมเด็จพ่อ ร.5 แห่งราชวงศ์จักรี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า ” เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ” เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ กับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ( สมเด็จพระนางรําเพยภมรภิรมย์ )

พระองค์ประสูติเมื่อ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ ตรงกับวันอังคาร แรม ๓ คํ่า เดือน ๑๐

ได้ทรงรับสถาปนาเป็น กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ และกรมขุนพอนิจประชานาถ