Blue Park Smart Energy Technology Bosch EV car Mitsubishi รถยนต์ไฟฟ้า

Bosch – Mitsubishi – BPSE ร่วมพัฒนาบริการตรวจสอบแบตเตอรี่รถ EV อัจฉริยะ

3 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยียานยนต์ ร่วมผนึกกำลังพัฒนาบริการตรวจสอบและประเมินแบเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

Home / AUTO / Bosch – Mitsubishi – BPSE ร่วมพัฒนาบริการตรวจสอบแบตเตอรี่รถ EV อัจฉริยะ

3 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยียานยนต์ Bosch (Robert Bosch GmbH), Mitsubishi Corporation และ Blue Park Smart Energy Technology (BPSE) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Beijing Automotive Industry ได้ร่วมลงนามผนึกกำลังออกแบบและพัฒนาธุรกิจการจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ EV อัจฉริยะ ทั้งเทคโนโลยีตรวจสอบความสมบูรณ์แบตเตอรี่ และการจัดเก็บประวัติ ต่อยอดสู่แพลตฟอร์มบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ EV อัตโนมัติ ยกระดับสู่การหมุนเวียนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจร และยั่งยืน

เทคโนโลยี Battery in the Cloud (BitC)

โดยบริการตรวจสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะนี้จะใช้เทคโนโลยี Battery in the Cloud (BitC) ที่พัฒนาโดย Bosch ด้วยเซ็นเซอร์ และซอร์ฟแวร์ที่จะทำให้ระบบนี้สามารถมองเห็นแบตเตอรี่ (visualization of EV batteries) ได้อย่างชัดเจน อาทิ สถานะการเสื่อมสภาพ การทำนายอายุ การชาร์จ เป็นต้น โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนใด ๆ

โดยข้อมูลของแบตเตอรี่จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลาง และสามารถแสดงผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเจ้าของรถได้

แพลตฟอร์มตรวจสภาพและสับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

ส่วนทาง BPSE จะนำเทคโนโลยี BitC ดังกล่าวมาต่อยอดสู่แพลตฟอร์มระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัจฉริยะ ที่จะลดใช้กำลังคน และเวลา ทำให้การเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ทำได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ ทาง Bosch และ Mitsubishi ก็ได้มุ่งส่งเสริมการใช้แบตเตอรี่ EV มือสองโดยการนำเทคโนโลยี BitC มาประเมินสภาพแบตเตอรี่ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้

หลังจากการสาธิตเทคโนโลยีในประเทศจีน ก็จะมีแผนในกการนำเสนอเทคโนโลยี Battery in the Cloud (BitC) ในประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย

เครดิตข้อมูลจาก mitsubishicorp.com

X