ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร ปริศนาธรรม พระแท่นวัชรอาสน์ วัดแหลมแค

พระแท่นวัชรอาสน์ ปริศนาลายแทงบรรลุธรรม ผู้ใดแก้ได้ ผู้นั้นสำเร็จ

พระแท่นวัชรอาสน์ทิ้งร่องรอยปริศนาธรรมไว้กว่า 2,400 ปี ด้านบนพระแท่นเป็นรูปหัวเพชรสี่เหลี่ยม สื่อความหมาย พระที่นั่งมหาบุรุษผู้มีหัวใจดุจดั่งเพชร

Home / ธรรมะ / พระแท่นวัชรอาสน์ ปริศนาลายแทงบรรลุธรรม ผู้ใดแก้ได้ ผู้นั้นสำเร็จ

พระแท่นวัชรอาสน์ ปริศนาลายแทงบรรลุธรรม

พระแท่นวัชรอาสน์ เชื่อกันว่าสร้างโดย พระเจ้าอโศกมหาราช ของ จักรวรรดิเมารยะ อยู่ระหว่าง 250-233 ปี ก่อนคริสตกาล ในสถานที่ซึ่ง พระโคตมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้เมื่อประมาณ 200 ปีก่อนหน้า โดยเมื่อครั้งที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จมานมัสการสถานที่ตรัสรู้ ให้พระเถระนุเถระได้ช่วยบอกว่า ตรงไหนเป็นที่ตรัสรู้ และทรงให้สร้างพระแท่นวัชรอาสน์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 200 ปี

พระแท่นวัชรอาสน์

พระแท่นวัชรอาสน์ทิ้งร่องรอยปริศนาธรรมไว้กว่า 2,400 ปี ด้านบนพระแท่นเป็นรูปหัวเพชรสี่เหลี่ยม สื่อความหมาย พระที่นั่งมหาบุรุษผู้มีหัวใจดุจดั่งเพชร ซึ่งหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งก่อนทรงตรัสรู้ ที่ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานหลังลอยถาดอาหารที่นางสุชาดาได้ถวายข้าวมธุปายาธว่า ถ้าไม่บรรลุธรรมก็จะไม่ลุกขึ้นเป็นเด็ดขาด นี่คือที่มาของรูปแกะสลักหัวเพชรสี่เหลี่ยม

สมเด็จธงชัย

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่พุทธคยา อินเดีย

ปริศนาธรรม “หงส์ทองทั้งคู่ ตัวหนึ่งอยู่ ตัวหนึ่งไป ผู้ใดตีปริศนาธรรมนี้ได้ ผู้นั้นจะสำเร็จ”

ส่วนด้านข้างสลักเป็นรูปพญาหงส์ 2 ตัวไซ้หาอาหารที่ดอกมณฑารพ เป็นดอกไม้สวรรค์ที่โปรยปรายลงมาเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ อันได้แก่ เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานเท่านั้น การแสวงหาอาหารเปรียบกับความวิริยะอุตสาหะแสวงหาธรรม ผู้ที่จะขึ้นมานั่งบนพระแท่นนี้ได้ต้องศึกษาค้นคว้า ถึงจะบรรลุธรรม คือ ผู้ที่ได้อริยบุคคล 4 ประการ นั่นคือ โสดาปฏิพจน์ อันได้แก่ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ ผู้ใดที่จะมานั่งบนพระแท่นนี้ได้ ต้องค้นคว้า ต้องแสวงหา ต้องปฏิบัติธรรม

“หงส์ทองทั้งคู่ ตัวหนึ่งอยู่ ตัวหนึ่งไป ผู้ใดตอบปริศนาธรรมนี้ได้ ผู้นั้นจะสำเร็จ” ซึ่งนั่นก็คือ “หงส์ตัวที่หนึ่ง คือ “พุท” หายใจเข้า หงส์ตัวที่สอง คือ “โธ” หายใจออก” หรือก็คือ การนั่งวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง

พระแท่นวัชรอาสน์จำลอง

และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นี้จึงได้จัดสร้างพระแท่นวัชรอาสน์จำลอง หนัก 2 ตัน แกะสลักจากหินทรายสีชมพู โดยรังสรรค์จากหินทรายชนิดเดียวกับพระแท่นวัชรอาสน์ประดิษฐานที่อินเดีย โดยใช้ช่างอินเดียจากตระกูลช่างแกะสลักที่สืบทอดมานานนับพันปี นำมาสู่พระที่นั่งงดงามนี้ เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานที่ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค จ.ชลบุรี โดยจะจัดพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 10 – 12 พ.ค.2567 ช่วงเช้าและในเวลา 17.00 น. ของทุกวัน จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจากพระสงฆ์ 500 รูป เพื่อถวายพระแท่นวัชรอาสน์ ต้นศรีมหาโพธิ์ และหลวงปู่ทวด พิธีไหว้บูชาพระราหู โดยในพิธีจะมีการแจกเหรียญ วัตถุมงคลอีกด้วย

ลานธรรมหลวงปู่ทวดวัดแหลมแค
พระแท่นวัชรอาสน์จำลอง

พระแท่นวัชรอาสน์ที่จัดสร้างครั้งนี้ สื่อถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่ได้มาสักการะบูชาโดยไม่ต้องเดินทางไปไกล ขอเชิญชวนประชาชนมาเจริญวิปัสนากรรมฐานที่พระแท่นวัชรอาสน์จำลอง มาขอพรเพื่อความสำเร็จของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบต่อไป

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศงานพิธีอัญเชิญ ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร จากศรีลังกา
พิธีตักน้ำและดินศักดิ์สิทธิ์ เตรียมอัญเชิญ ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร
กราบองค์หลวงพ่อทวด สักการะต้นศรีมหาโพธิ์ ณ วัดแหลมแค จ.ชลบุรี