คลังคำศัพท์รัฐสภา คำศัพท์การเมือง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง พร้อมความหมาย ชุดที่ 3

คัดลอก URL แล้ว

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์รัฐสภา หมวดคำศัพท์รัฐธรรมนูญ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การประชุมรัฐสภา คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง ชุดที่ 3 อีก 90 คำศัพท์

คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 3

 1. วันเปิดสมัยประชุม date of the opening of a session
 2. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ first day of the legislative ordinary session
 3. วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก first sitting day of the National Assembly
 4. วันเลือกตั้ง election date, election day
 5. วันในสมัยประชุม days in a session, period during a session
 6. วางตัวเป็นกลาง be impartial
 7. วาระของสมาชิก term of office
 8. วาระที่สอง second reading
 9. วาระที่สามขั้นสุดท้าย third reading and final reading
 10. วาระที่หนึ่ง first reading
 11. วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ voting for adoption of a bill’s principle in the first reading
 12. วาระที่เหลือ remainder of the term
 13. วาระสิ้นสุด expiration of term
 14. วุฒิสภา Senate
 15. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ National Legislative Assembly
 16. สภาผู้แทนราษฎร House of Representatives
 17. สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ expiration of the term of the House of Representatives
 18. สภาร่างรัฐธรรมนูญ Constituent Assembly
 19. สมัยประชุมวิสามัญ extraordinary session
 20. สมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภา extraordinary session of the National Assembly
 21. สมัยประชุมสามัญ ordinary session
 22. สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ordinary session of the National Assembly
 23. สมัยประชุมสามัญทั่วไป general ordinary session
 24. สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ legislative ordinary session
 25. สมาชิกพรรคการเมือง member of a political party
 26. สมาชิกภาพ membership
 27. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา membership of the Senate
 28. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร membership of the House of Repersentatives
 29. สมาชิกภาพสิ้นสุด termination of membership, membership has terminated
 30. สมาชิกวุฒิสภา Senator
 31. สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพ elected senators
 32. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา senators obtained from selection, selected senators
 33. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ member of the National Legislative Assembly
 34. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร member of the House of Representatives
 35. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ member of the Constituent Assembly
 36. สิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอน right to vote for removal
 37. สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง right to be a candidate in an election
 38. สิทธิออกเสียงประชามติ right to vote in a referendum
 39. สิทธิออกเสียงลงคะแนน right to vote
 40. สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง right to cast ballot in an election
 41. สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติ right to submit a motion
 42. สิทธิเลือกตั้ง right to vote at an election
 43. สิ้นสุดวาระ expiration of the term of office
 44. สิ้นสุดสมาชิกภาพ membership has terminated
 45. สิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ expiration of term
 46. สิ้นอายุของสภา expiration of the term of the House of Representatives
 47. หลักนิติธรรม rules of law
 48. หลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ rules and procedure as prescribed
 49. หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ rules and procedure for voting in a referendum
 50. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง rules and procedure for election
 51. องค์ประชุม quorum
 52. องค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ quorum of committee
 53. อายุของวุฒิสภาที่เหลือ remaining term of the Senate
 54. อายุของสภาที่เหลืออยู่ remainder of the term of the House of Representatives
 55. อายุของสภาผู้แทนราษฎร term of the House of Representatives
 56. เขตเลือกตั้ง constituency
 57. เข้าชื่อร้องต่อ lodge a complaint
 58. เข้าร่วมประชุมสภา attend a sitting of the House
 59. เป็นกลาง be impartial
 60. เป็นกลางทางการเมือง be politically impartial
 61. เป็นการชอบด้วยกฎหมาย และรัฐธรรมนูญ legality and constitutionality
 62. เรียกประชุม convoke
 63. เรียกประชุมรัฐสภา convoke the National Assembly
 64. เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ convoke an extraordinary session of the National Assembly
 65. เรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก convoke the first sitting
 66. เรียกประชุมวุฒิสภา convoke the Senate
 67. เรียกประชุมสมัยวิสามัญ convoke an extraordinary session
 68. เลือกตั้งใหม่ re-election
 69. เลือกและแต่งตั้ง select and appoint
 70. เสนอคำขอแปรญัตติ submit an amendment to the a motion
 71. เสนอญัตติ submit a motion
 72. เสนอร่างพระราชบัญญัติ introduce a bill
 73. เสรีภาพในการชุมนุม liberty to assembly
 74. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ liberty to assemble peacefully and without arms
 75. เสรีภาพในการพูด liberty to speech
 76. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน freedom of expression of individuals and the press
 77. เสียงข้างมาก mojority of votes
 78. เสียงชี้ขาด casting vote
 79. เสียงสนับสนุน supporting votes
 80. เสียงสนับสนุนเท่ากัน equality of supporting votes
 81. เสียสิทธิเลือกตั้ง lose the right to vote
 82. เห็นชอบ agree with
 83. แก้ไขเพิ่มเติม amend
 84. แถลงนโยบายต่อรัฐสภา state policies to the National Assembly
 85. โครงสร้างทางการเมือง political structure
 86. ในที่ประชุมสภา at a sitting of the House
 87. ในวาระเริ่มแรก at the initial period
 88. ในสมัยประชุม be in session
 89. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง exercise the right to vote at an election
 90. ไม่เห็นชอบ disapprove

บทความแนะนำ


แท็ก: CAMPUS , , , ,
WRITER

RELATED

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

ในภาษาอังกฤษ เครื่องแต่งกาย พวกเสื้อผ้ารองเท้ากางเกง เรียกชื่อกันว่าอะไรบ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ หมวดที่อธิบายถึงลักษณะ บุคลิกภาพ เช่น มีเสน่ห์ คิดสร้างสรรค์ มั่นใจ ถ่อมตัว เป็นกันเอง ฯลฯ

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

บริษัท BestKru เป็นบริษัทประเภท marketplace ติวเตอร์ในไทยที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน บริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย โดยเว็บไซต์ BestStartup.Asia บริษัทที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดได้รับการคัดเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแห่งจากการแสดงผลงานที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ประวัติการเติบโต การจัดการ และประโยชน์ต่อสังคมของบริษัทนั้นๆ BestKru รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกคัดเลือกครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกคัดเลือกในรายการนี้ด้วย…

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

เกร็ดความรู้พื้นฐาน คำย่อภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับใช้ในโรงพยาบาล ที่ใช้ในการบันทึกทั่วไป คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

ข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

คำพูดสั้นๆ หรือประโยคบางประโยค ที่มีความหมายดีๆ บางครั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ ให้ได้ รวมข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อยๆ ชื่อเต็มเขียนยังไง?

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อยๆ ชื่อเต็มเขียนยังไง?

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่มักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ จะได้เข้าใจการสื่อสารได้อย่างไม่ผิดพลาด

9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ เหนื่อยมาก เหนื่อยขั้นสุด เหนื่อยแทบตาย นอกจากคำว่า I’m so tired.

9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ เหนื่อยมาก เหนื่อยขั้นสุด เหนื่อยแทบตาย นอกจากคำว่า I’m so tired.

ขอแนะนำ 9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า เหนื่อย ซึ่งมีความเหนื่อยหลากหลายแบบ นอกจากคำว่า I’m so tired.

14 ปรัชญาความรัก ภาษาอังกฤษ-ไทย แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความรัก

14 ปรัชญาความรัก ภาษาอังกฤษ-ไทย แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความรัก

14 กุมภาพันธ์ วาเลนไทน์ ขอรวม 14 ปรัชญาความรัก มาให้ได้อ่าน อาจจะช่วยให้ได้ข้อคิด หรือตกตะกอนความคิดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่อง ความรัก

คำศัพท์เกี่ยวกับ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ – ชื่อเรียกดอกไม้ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ – ชื่อเรียกดอกไม้ภาษาอังกฤษ

ชื่อเรียกดอกไม้ภาษาอังกฤษ ชนิดต่างๆ นั้นจะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้าง? คำศัพท์เกี่ยวกับ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ

X