คลังคำศัพท์รัฐสภา คำศัพท์การเมือง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง พร้อมความหมาย ชุดที่ 3

คัดลอก URL แล้ว

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์รัฐสภา หมวดคำศัพท์รัฐธรรมนูญ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การประชุมรัฐสภา คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง ชุดที่ 3 อีก 90 คำศัพท์

คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 3

 1. วันเปิดสมัยประชุม date of the opening of a session
 2. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ first day of the legislative ordinary session
 3. วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก first sitting day of the National Assembly
 4. วันเลือกตั้ง election date, election day
 5. วันในสมัยประชุม days in a session, period during a session
 6. วางตัวเป็นกลาง be impartial
 7. วาระของสมาชิก term of office
 8. วาระที่สอง second reading
 9. วาระที่สามขั้นสุดท้าย third reading and final reading
 10. วาระที่หนึ่ง first reading
 11. วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ voting for adoption of a bill’s principle in the first reading
 12. วาระที่เหลือ remainder of the term
 13. วาระสิ้นสุด expiration of term
 14. วุฒิสภา Senate
 15. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ National Legislative Assembly
 16. สภาผู้แทนราษฎร House of Representatives
 17. สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ expiration of the term of the House of Representatives
 18. สภาร่างรัฐธรรมนูญ Constituent Assembly
 19. สมัยประชุมวิสามัญ extraordinary session
 20. สมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภา extraordinary session of the National Assembly
 21. สมัยประชุมสามัญ ordinary session
 22. สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ordinary session of the National Assembly
 23. สมัยประชุมสามัญทั่วไป general ordinary session
 24. สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ legislative ordinary session
 25. สมาชิกพรรคการเมือง member of a political party
 26. สมาชิกภาพ membership
 27. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา membership of the Senate
 28. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร membership of the House of Repersentatives
 29. สมาชิกภาพสิ้นสุด termination of membership, membership has terminated
 30. สมาชิกวุฒิสภา Senator
 31. สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพ elected senators
 32. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา senators obtained from selection, selected senators
 33. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ member of the National Legislative Assembly
 34. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร member of the House of Representatives
 35. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ member of the Constituent Assembly
 36. สิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอน right to vote for removal
 37. สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง right to be a candidate in an election
 38. สิทธิออกเสียงประชามติ right to vote in a referendum
 39. สิทธิออกเสียงลงคะแนน right to vote
 40. สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง right to cast ballot in an election
 41. สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติ right to submit a motion
 42. สิทธิเลือกตั้ง right to vote at an election
 43. สิ้นสุดวาระ expiration of the term of office
 44. สิ้นสุดสมาชิกภาพ membership has terminated
 45. สิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ expiration of term
 46. สิ้นอายุของสภา expiration of the term of the House of Representatives
 47. หลักนิติธรรม rules of law
 48. หลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ rules and procedure as prescribed
 49. หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ rules and procedure for voting in a referendum
 50. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง rules and procedure for election
 51. องค์ประชุม quorum
 52. องค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ quorum of committee
 53. อายุของวุฒิสภาที่เหลือ remaining term of the Senate
 54. อายุของสภาที่เหลืออยู่ remainder of the term of the House of Representatives
 55. อายุของสภาผู้แทนราษฎร term of the House of Representatives
 56. เขตเลือกตั้ง constituency
 57. เข้าชื่อร้องต่อ lodge a complaint
 58. เข้าร่วมประชุมสภา attend a sitting of the House
 59. เป็นกลาง be impartial
 60. เป็นกลางทางการเมือง be politically impartial
 61. เป็นการชอบด้วยกฎหมาย และรัฐธรรมนูญ legality and constitutionality
 62. เรียกประชุม convoke
 63. เรียกประชุมรัฐสภา convoke the National Assembly
 64. เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ convoke an extraordinary session of the National Assembly
 65. เรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก convoke the first sitting
 66. เรียกประชุมวุฒิสภา convoke the Senate
 67. เรียกประชุมสมัยวิสามัญ convoke an extraordinary session
 68. เลือกตั้งใหม่ re-election
 69. เลือกและแต่งตั้ง select and appoint
 70. เสนอคำขอแปรญัตติ submit an amendment to the a motion
 71. เสนอญัตติ submit a motion
 72. เสนอร่างพระราชบัญญัติ introduce a bill
 73. เสรีภาพในการชุมนุม liberty to assembly
 74. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ liberty to assemble peacefully and without arms
 75. เสรีภาพในการพูด liberty to speech
 76. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน freedom of expression of individuals and the press
 77. เสียงข้างมาก mojority of votes
 78. เสียงชี้ขาด casting vote
 79. เสียงสนับสนุน supporting votes
 80. เสียงสนับสนุนเท่ากัน equality of supporting votes
 81. เสียสิทธิเลือกตั้ง lose the right to vote
 82. เห็นชอบ agree with
 83. แก้ไขเพิ่มเติม amend
 84. แถลงนโยบายต่อรัฐสภา state policies to the National Assembly
 85. โครงสร้างทางการเมือง political structure
 86. ในที่ประชุมสภา at a sitting of the House
 87. ในวาระเริ่มแรก at the initial period
 88. ในสมัยประชุม be in session
 89. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง exercise the right to vote at an election
 90. ไม่เห็นชอบ disapprove

บทความแนะนำ


แท็ก: CAMPUS , , , ,
WRITER

RELATED

พูดอังกฤษเก่งกับ Engoo แพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษอันดับ 1 จากญี่ปุ่น

พูดอังกฤษเก่งกับ Engoo แพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษอันดับ 1 จากญี่ปุ่น

หลายๆ คนที่กำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เน้นการ “ฟัง-พูด” เป็นหลัก คงจะเคยเห็น Engoo ผ่านตามาบ้างแล้ว รู้หรือไม่ว่า Engoo เป็นแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สอนสด ตัวต่อตัว กับครูต่างชาติและครูเจ้าของภาษา เรียนได้ตลอด 24…

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง?

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง?

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง สังเกตดีๆ ออกเสียง มอม้า แทบจะเหมือนกันทั่วโลกเลย

รวมลิสต์ คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

รวมลิสต์ คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ติดดอย, หลุดดอย Circuit Breaker, EPS

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย อาการป่วย ภาษาอังกฤษ

100 คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 2

100 คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 2

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์รัฐสภา หมวดคำศัพท์รัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2 อีก 100 คำศัพท์

100 คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 1

100 คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 1

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์รัฐสภา หมวดคำศัพท์รัฐธรรมนูญ คำศัพท์ภาษาอังกฤษการประชุมรัฐสภา คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง

ชื่อยาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ยารักษาโรค ฉลากยา

ชื่อยาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ยารักษาโรค ฉลากยา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ยารักษาโรค ฉลากยา ชื่อยาภาษาอังกฤษ มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง รู้คำศัพท์พื้นฐานเหล่านี้ไว้ จะได้ใช้ยาได้ถูกต้อง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน การเดินทางด้วยเครื่องบิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน การเดินทางด้วยเครื่องบิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน เช่น การแจ้งตารางเวลาการบิน การเช็คอิน ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆ บนเครื่องบิน ฯลฯ

66 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ผัก (Vegetables) คำอ่านพร้อมคำแปล

66 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ผัก (Vegetables) คำอ่านพร้อมคำแปล

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหมวด ผัก (Vegetables) ผักนั้นมีมากมายหลากหลายชนิด และเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ทุกคนควรรู้ไว้ เพราะได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอน