คลังคำศัพท์รัฐสภา คำศัพท์การเมือง ภาษาอังกฤษ เกร็ดความรู้

100 คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 2

คัดลอก URL แล้ว

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์รัฐสภา หมวดคำศัพท์รัฐธรรมนูญ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การประชุมรัฐสภา คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง ชุดที่ 2 อีก 100 คำศัพท์

100 คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 2

 1. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง be made in consultation with the people having the right to vote
 2. จัดให้มีการออกเสียงประชามติ hold a referendum
 3. จัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหา arrange for an election or selection
 4. จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ hold a re-election
 5. จำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวเท่าที่มีอยู่ more than one-half of the existing number of such member of the House of Representatives
 6. จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน number of inhabitants per one member
 7. จำนวนวันประชุมในสมัยประชุม number of day in a session
 8. จำนวนสมาชิกของทั้งสองสภาเท่าที่มีอยู่รวมกัน, จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา total number of the existhing member of both Houses
 9. จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร total number of the existing members of the House of Representatives
 10. จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา number of the existing members of each House
 11. จำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ total number of the existing senators
 12. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนที่จะพึงมีได้ในเขตเลือกตั้ง number of members of the House of Representatives to be elected on a proportional representation basis in such constituency
 13. จำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ existing number of members
 14. จำนวนเสียงประชามติ referendum number of votes
 15. จำนวนเสียงประชามติเพื่อมีข้อมติ number of votes required for final decision
 16. ชอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา requesting that a general debate be held at a joint sitting of the National Assembly
 17. ชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติ state the principle of the bill
 18. ญัตติ motion
 19. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป motion for a general debate
 20. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพิ่มลงมติไม่ไว้วางใจ motion for a general debate for the purpose of passing a vote of no-confidence in the Prime Minister
 21. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา motion for a general debate in the Senate
 22. ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม motion for amendment
 23. ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ motion for amendment of the Constitution which has the effect of changing the form of State
 24. ญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการ motion adding any item or amount to the bill
 25. ดำรงตำแหน่ง be in office, hold office, hold the position of
 26. ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการ hold a position of committee member
 27. ดำรงตำแหน่งทางการเมือง hold a political position
 28. ดำเนินกิจการของสภา carry out the business of the House
 29. ตราข้อบังคับการประชุม make the rules of procedure
 30. ตลอดสมัยประชุม throughout the session
 31. ตัดสิทธิในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง deprive the right to hold any political position
 32. ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา office of a senator
 33. ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร office of a member of the House of Representatives
 34. ต้องกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ must be by secret ballot
 35. ถอดถอนออกจากตำแหน่ง remove from office
 36. ที่ประชุม sitting
 37. ที่ประชุมร่วม joint meeting, joint sitting
 38. ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา joint sitting of the National Assembly
 39. นอกสมัยประชุม be out of session
 40. บทบัญญัติ provisions
 41. บรรจุเรื่องไว้ในวาระการประชุม place a matter on the agenda of the meeting
 42. บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง list of candidates of a political party
 43. ประธานในที่ประชุม presiding officer, presiding member
 44. ปิดสมัยประชุมสามัญ prorogue an ordinary session
 45. ผลการนับคะแนน result of the vote-counting
 46. ผลการเลือกตั้ง result of the election
 47. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง person holding a political position
 48. ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร Leader of the Opposition in the House of Representatives
 49. ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ eligible voters in the referendum
 50. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง voter
 51. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง candidate, candidate in an election, election candidate
 52. ฝ่ายนิติบัญญัติ legislature
 53. ฝ่ายบริหาร executive
 54. พรรคการเมืองที่ถูกยุบ dissolved political party
 55. พระราชกฤษฎีกา Royal Decree
 56. พระราชกำหนด Emergency Decree
 57. พระราชบัญญัติ Act
 58. พื้นที่เขตเลือกตั้ง boundary of constituency
 59. พ้นจากการเป็นสมาชิก, พ้นจากตำแหน่ง vacate office
 60. มติ resolution
 61. มติของที่ประชุมร่วมกัน resolution of the joint sitting
 62. มติของมหาชน public opinion
 63. มติความไว้วางใจ vote of confidence
 64. มติในการแก้ไขเพิ่มเติม resolotion on the amendment
 65. มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภา approval resolution of the National Assembly
 66. มติไม่ไว้วางใจ vote of no-confidence
 67. มีการถอนญัตติ motion is withdrawn
 68. มีมติ pass a resolution
 69. มีมติยืนยันตามเดิม resolve to reaffirm
 70. มีมติเห็นชอบ approve
 71. ยื่นคำร้อง submit a motion to
 72. ยุบพรรคการเมือง dissolution of political party
 73. ระเบียบวาระ agenda
 74. ระเบียบวาระกระทู้ถาม agenda on interpellation
 75. รัฐสภา National Assembly
 76. รับหลักการ acceptance in principle, adoption of a bill’s principle
 77. ราชกิจจานุเบกษา Government Gazette
 78. รายงานการประชุม minutes of the sittings
 79. ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา draft rules of procedure of the National Assembly
 80. ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา draft rules of procedure of the Senate
 81. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร draft rules of procedure of the House of Representatives
 82. ร่างพระราชบัญญัติ bill
 83. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี annual appropriations bill
 84. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม supplementary appropriations bill
 85. ร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไข amended bill
 86. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน money bill
 87. ร่างรัฐธรรมนูญ draft Constitution
 88. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ draft a new Constitution
 89. ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม draft Constitution Amendment
 90. ร่างเดิม original bill
 91. ลงคะแนนโดยเปิดเผย open votes, open voting
 92. ลงพระปรมาภิไธย sign
 93. ลงมติ pass a resolution
 94. ลงมติเห็นชอบ pass a resolution of approval
 95. ลงมติไม่ไว้วางใจ pass a vote of no-confidence
 96. ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล pass a vote of no-confidence in an individual Minister
 97. ลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ pass a vote of confidence or original bill
 98. วันประชุม sitting date
 99. วันประชุมครั้งแรก day on which the first sitting is held
 100. วันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม last day of the session

บทความแนะนำ


แท็ก: CAMPUS , , , ,
WRITER

RELATED

ข้าวเหนียวแก้ว กาละแม ประวัติขนมไทยประจำวันสงกรานต์ ขนมที่นิยมทำในวันปีใหม่ไทย

ข้าวเหนียวแก้ว กาละแม ประวัติขนมไทยประจำวันสงกรานต์ ขนมที่นิยมทำในวันปีใหม่ไทย

การทำขนมกวน อย่าง ข้าวเหนียวแก้ว และข้าวเหนียวแดง เป็นขนมที่บ่งบอกถึงฐานะของคนทำด้วย เวลาทำจะทำไว้เป็นจำนวนมากเพื่อนำไปทำบุญและแจกจ่าย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

ในภาษาอังกฤษ เครื่องแต่งกาย พวกเสื้อผ้ารองเท้ากางเกง เรียกชื่อกันว่าอะไรบ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ หมวดที่อธิบายถึงลักษณะ บุคลิกภาพ เช่น มีเสน่ห์ คิดสร้างสรรค์ มั่นใจ ถ่อมตัว เป็นกันเอง ฯลฯ

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

บริษัท BestKru เป็นบริษัทประเภท marketplace ติวเตอร์ในไทยที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน บริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย โดยเว็บไซต์ BestStartup.Asia บริษัทที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดได้รับการคัดเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแห่งจากการแสดงผลงานที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ประวัติการเติบโต การจัดการ และประโยชน์ต่อสังคมของบริษัทนั้นๆ BestKru รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกคัดเลือกครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกคัดเลือกในรายการนี้ด้วย…

หมุดเล็กๆ บน ยีนส์ มีไว้ทำไม? ไม่ใช่เพียงแค่เท่ แต่มีข้อดีแฝงอยู่

หมุดเล็กๆ บน ยีนส์ มีไว้ทำไม? ไม่ใช่เพียงแค่เท่ แต่มีข้อดีแฝงอยู่

ลองมองสังเกตไปที่กางเกงยีนส์ของคุณ จะเห็น หมุดเล็กๆ สีเงิน สีทองแดง ที่ติดไว้ รู็มั้ยว่ามีประโยชน์ดีๆ แฝงอยู่ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

เกร็ดความรู้พื้นฐาน คำย่อภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับใช้ในโรงพยาบาล ที่ใช้ในการบันทึกทั่วไป คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

ข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

คำพูดสั้นๆ หรือประโยคบางประโยค ที่มีความหมายดีๆ บางครั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ ให้ได้ รวมข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อยๆ ชื่อเต็มเขียนยังไง?

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อยๆ ชื่อเต็มเขียนยังไง?

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่มักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ จะได้เข้าใจการสื่อสารได้อย่างไม่ผิดพลาด

9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ เหนื่อยมาก เหนื่อยขั้นสุด เหนื่อยแทบตาย นอกจากคำว่า I’m so tired.

9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ เหนื่อยมาก เหนื่อยขั้นสุด เหนื่อยแทบตาย นอกจากคำว่า I’m so tired.

ขอแนะนำ 9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า เหนื่อย ซึ่งมีความเหนื่อยหลากหลายแบบ นอกจากคำว่า I’m so tired.

X