คลังคำศัพท์รัฐสภา คำศัพท์การเมือง ภาษาอังกฤษ

100 คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 1

คัดลอก URL แล้ว

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์รัฐสภา หมวดคำศัพท์รัฐธรรมนูญ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การประชุมรัฐสภา คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง

คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

 1. การประชุมของรัฐสภา sitting of the National Assembly
 2. การประชุมรัฐสภาครั้งแรก first sitting of the National Assembly
 3. การประชุมร่วมกัน joint sitting
 4. การประชุมร่วมกันของรัฐสภา joint sitting of the National Assembly
 5. การประชุมลับ sitting in camera
 6. การประชุมวุฒิสภา sitting of the Senate
 7. การประชุมสภา sitting
 8. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร sitting of the House of Representatives
 9. การปิดประชุมรัฐสภา prorogation of the National Assembly
 10. การปิดสมัยประชุม prorogation of a session
 11. การพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม considering the agenda on interpellation
 12. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ consideration of an organic law bill
 13. การพิจารณาเรียงลำดับมาตรา section by section scrutiny of a bill
 14. การพิจารณาแปรญัตติ debate on motions
 15. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง public participation in the governance
 16. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน people’s participation in politics
 17. การยกร่าง drafting process
 18. การยึดถือการปกครองระบอบประชาธิปไตย upholding the democratic regime of government
 19. การยุบสภาผู้แทนราษฎร dissolution of the House of Representatives
 20. การลงมติ casting a vote, passing of a resolution, resolution shall be passed
 21. การลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ casting a vote in no-confidence debate
 22. การลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติม resolution approving such amendment
 23. การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ resolution shall be made by secret ballot
 24. การลงมติไม่ไว้วางใจ pass a vote of no-confidence
 25. การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา selection of senators
 26. การสิ้นสุดวาระ expiration of the time of office
 27. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ termination of membership
 28. การหาเสียงเลือกตั้ง campaigning, launching of election campaign
 29. การอนุมัติพระราชกำหนด approval of an Emergency Decree
 30. การอภิปรายทั่วไป general debate
 31. การอภิปรายไม่ไว้วางใจ no-confidence debate
 32. การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล general debate for the purpose of passing a vote of no-confidence in the Prime Minister or in an individual Minister
 33. การออกพระราชบัญญัติ enactment of an Act
 34. การออกเสียงประชามติ referendum, vote in a referendum
 35. การออกเสียงลงคะแนน casting a vote, voting
 36. การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ voting by secret ballot
 37. การออกเสียงลงคะแนนเลือกบุคคลดำรงตำแหน่ง casting of votes to elect a person for holding office
 38. การออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง casting of votes to give approval to a person for holding office
 39. การเปิดประชุมรัฐสภา opening of the session of the National Assembly
 40. การเปิดอภิปรายทั่วไป general debate, holding of a general debate
 41. การเรียกประชุมรัฐสภา convocation of the National Assembly
 42. การเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ convocation of an extraordinary session of the National Assembly
 43. การเลือกตั้งทั่วไป general election
 44. การเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรก first general election
 45. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา election of senators
 46. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง election of a senator to fill the vacancy
 47. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งแรก first election of members of the House of Representatives
 48. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรก first general election of members of the House of Representatives
 49. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน election of members of the House of Representatives on a proportional representation basis
 50. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง election of members of the House of Representatives on a constituency basis
 51. การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง election to fill the vacancy
 52. การเลือกตั้งแบบสัดส่วน election on a proportional representation basis
 53. การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต election on a constituency basis
 54. การเลือกตั้งใหม่ re-election
 55. การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ submission and consideration of bills and organic law bills
 56. การแปรญัตติ, การเสนอญัตติ submission of a motion
 57. การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุม approval of the prorogation of a session
 58. การให้พ้นจากตำแหน่ง discharge, removal, removal from office
 59. การให้ออกใช้เป็นพระราชบัญญัติ approving the enactment of the act
 60. ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย be contrary to the provisions of the Constitution or law
 61. ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ be contrary to or inconsistent with the Constitution
 62. ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง loss of membership of the political party
 63. ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภา loss of membership of the House
 64. ขาดประชุม having been absent
 65. ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา Rules of Procedure of the National Assembly
 66. ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา Rules of Procedure of the Senate
 67. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร Rules of Procedure of the House of Representatives
 68. ข้อบังคับของพรรคการเมือง regulations of a political party
 69. ข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ considerations for amendment of the Constitution
 70. ข้าราชการ government official
 71. ข้าราชการการเมือง political official
 72. ข้าราชการพลเรือน civil servant
 73. คณะกรรมการการเลือกตั้ง Election Commission
 74. คณะกรรมการสรรหา Selective Committee, Selection Committee
 75. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา Senators Selective Committee
 76. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ Constitution Drafting Commission
 77. คณะกรรมาธิการร่วมกัน joint committee
 78. คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา joint committee of the National Assembly
 79. คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ joint committee for considering the bill
 80. คณะกรรมาธิการวิสามัญ ad hoc committee, non-standing committee
 81. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ad hoc committee for considering a bill
 82. คณะกรรมาธิการสามัญ standing committee
 83. คณะกรรมาธิการเต็มสภา committee of the whole house, full committee of the House
 84. คณะอนุกรรมาธิการ sub-committee
 85. ความคิดเห็นของประชาชน public opinion
 86. ความคิดเห็นทางการเมือง political view
 87. ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ constitutionally political view, political view not inconsistent with the provisions of the Constitution
 88. ความคุ้มกัน immunity
 89. ความเห็นชอบของรัฐสภา approval of the National Assembly
 90. คะแนนเสียงที่ไม่ให้ความเห็นชอบ votes disapproving a bill
 91. คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง votes of more than one-half
 92. คะแนนเสียงเท่ากัน equality of votes
 93. คำร้อง complaint, request
 94. คำร้องขอ complaint, petition, request
 95. คำร้องขอต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย bill must be attached to the petition
 96. คำสั่งเรียก demand of summoning
 97. คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา advice and consent of the National Assembly
 98. คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง moral and ethics of persons holding political positions
 99. จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย intentionally violate the Constitution or laws
 100. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน conduct public consultation

ที่มา: signin.parliament.go.th

บทความแนะนำ


แท็ก: CAMPUS , , ,
WRITER

RELATED

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

ในภาษาอังกฤษ เครื่องแต่งกาย พวกเสื้อผ้ารองเท้ากางเกง เรียกชื่อกันว่าอะไรบ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ หมวดที่อธิบายถึงลักษณะ บุคลิกภาพ เช่น มีเสน่ห์ คิดสร้างสรรค์ มั่นใจ ถ่อมตัว เป็นกันเอง ฯลฯ

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

บริษัท BestKru เป็นบริษัทประเภท marketplace ติวเตอร์ในไทยที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน บริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย โดยเว็บไซต์ BestStartup.Asia บริษัทที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดได้รับการคัดเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแห่งจากการแสดงผลงานที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ประวัติการเติบโต การจัดการ และประโยชน์ต่อสังคมของบริษัทนั้นๆ BestKru รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกคัดเลือกครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกคัดเลือกในรายการนี้ด้วย…

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

เกร็ดความรู้พื้นฐาน คำย่อภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับใช้ในโรงพยาบาล ที่ใช้ในการบันทึกทั่วไป คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

ข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

คำพูดสั้นๆ หรือประโยคบางประโยค ที่มีความหมายดีๆ บางครั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ ให้ได้ รวมข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อยๆ ชื่อเต็มเขียนยังไง?

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อยๆ ชื่อเต็มเขียนยังไง?

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่มักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ จะได้เข้าใจการสื่อสารได้อย่างไม่ผิดพลาด

9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ เหนื่อยมาก เหนื่อยขั้นสุด เหนื่อยแทบตาย นอกจากคำว่า I’m so tired.

9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ เหนื่อยมาก เหนื่อยขั้นสุด เหนื่อยแทบตาย นอกจากคำว่า I’m so tired.

ขอแนะนำ 9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า เหนื่อย ซึ่งมีความเหนื่อยหลากหลายแบบ นอกจากคำว่า I’m so tired.

14 ปรัชญาความรัก ภาษาอังกฤษ-ไทย แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความรัก

14 ปรัชญาความรัก ภาษาอังกฤษ-ไทย แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความรัก

14 กุมภาพันธ์ วาเลนไทน์ ขอรวม 14 ปรัชญาความรัก มาให้ได้อ่าน อาจจะช่วยให้ได้ข้อคิด หรือตกตะกอนความคิดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่อง ความรัก

คำศัพท์เกี่ยวกับ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ – ชื่อเรียกดอกไม้ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ – ชื่อเรียกดอกไม้ภาษาอังกฤษ

ชื่อเรียกดอกไม้ภาษาอังกฤษ ชนิดต่างๆ นั้นจะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้าง? คำศัพท์เกี่ยวกับ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ

X