พระนอน พระนางเรือล่ม วัดกู้

กราบ พระนอน ขอพรสำเร็จสมหวัง ณ วัดกู้ ที่มาของชื่อพระนางเรือล่ม

วัดกู้ เป็นวัดเก่าแก่โบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างมาแต่สมัยกรุงธนบุรีประมาณปี พ.ศ. 2295 เล่ากันว่าผู้สร้างคือ พญาเจ่ง ชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่า “วัดท่าสอน” หรือ “วัดหลังสวน”

Home / นนทบุรี / กราบ พระนอน ขอพรสำเร็จสมหวัง ณ วัดกู้ ที่มาของชื่อพระนางเรือล่ม

วัดกู้ เป็นวัดเก่าแก่โบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างมาแต่สมัยกรุงธนบุรีประมาณปี พ.ศ. 2295 เล่ากันว่าผู้สร้างคือ พญาเจ่ง ชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่า “วัดท่าสอน” หรือ “วัดหลังสวน” ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 ขบวนเรือพระพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เกิดอุบัติเหตุล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในขณะนั้นทรงตั้งพระครรภ์เจ้าฟ้าได้ 5 เดือนแล้ว ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานยังพระราชวังบางปะอิน ขณะแล่นมาถึงตำบลบางพูด เป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สวรรคต สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์สิ้นพระชนม์ รวมทั้งพระพี่เลี้ยงแก้วถึงแก่กรรม เล่ากันมาว่าได้เชิญพระศพขึ้นที่วัดกู้นี้เป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะอัญเชิญพระศพสู่พระบรมมหาราชวังต่อไป ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดกู้” และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ว่า “พระนางเรือล่ม” มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วัดกู้ จ.นนทบุรี

วัดกู้

เนื่องจากย่านปากเกร็ดแต่เดิมเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวมอญ โบราณสถานของวัดกู้ จึงมีศิลปะแบบมอญผสมผสาน อาทิ จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารที่เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ พระพุทธรูป และเจดีย์ทรงมอญ

พระอุโบสถ

ภายใน วัดกู้ มี

  • วิหารประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ หรือพระพุทธรูปปางไสยาสน์ “หลวงพ่อสมหวัง” กว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร อายุหลายร้อยปี ประดิษฐานอยู่ที่วิหารแบบเปิดโล่งบริเวณทางเข้าวัด ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับวัด
  • พระอุโบสถ ประดิษฐาน “หลวงพ่อสมปรารถนา” เป็นพระประธาน
  • วิหารใหม่ ประดิษฐาน“หลวงพ่อสำเร็จ” เป็นพระประธาน สามารถขอพรได้ 1 ข้อ
  • เจดีย์ทรงมอญ
  • พระตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจำลองแบบจาก ศาลาจตุรมุขของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ที่พระราชวังบางปะอิน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทรงโปรดปรานมาก ภายในพระตำหนักจำลองนี้ มีรูปปั้นของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้สักการะกราบไหว้บูชาอีกด้วย
  • ด้านหลังวิหารพระนอนเป็นที่เก็บเรือพระที่นั่งที่อับปางของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่ชาวบ้านได้กู้ขึ้นมา
  • ท้าวเวสสุวรรณ ให้สาธุชนได้มากราบสักการะ
  • ไอ้ไข่วัดเจดีย์ มาขอพร ขอโชคลาภกลับไป
  • สามารถทำบุญ ไถ่ชีวิต โค – กระบือ ได้ที่วัดนี้
  • เป็นจุดชมวิวริมน้ำเจ้าพระยา สามารถ ให้อาหารนก ให้อาหารปลา และปล่อยปลาได้
พระอุโบสถ

พระอุโบสถเก่า

พระอุโบสถเก่าของวัดกู้ จัดเป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในวันที่ 13 มกราคม 2541 อุโบสถเก่า เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานอุโบสถแอ่นโค้งคล้ายท้องเรือสำเภาแบบศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย เพดานภายในเขียนเป็นลายดอกไม้ มีจิตรกรรมฝาผนังเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มอญ แต่ปัจจุบันชำรุดและเลอะเลือนมาก

พระประธาน “หลวงพ่อสมปรารถนา”
สักการะบูชาขอพร โดยตั้ง นะโม 3 จบ แล้วต่อด้วย
“พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ สังฆะบูชา มหาโภคะวะโห สะทา โสตถี ภะวันตุโน” แล้วขอพร

พระนอน

พระนอน หลวงพ่อสมหวัง

พระนอน
พระนอน
หลวงพ่อสำเร็จ

“หลวงพ่อสำเร็จ”
พระประธานในวิหารใหม่ของวัดกู้ คือ หลวงพ่อสำเร็จ ตั้งใจอธิษฐานขอพรได้เพียง 1 อย่าง
เป็นพระพุทธรูปองค์สีขาวบริสุทธิ์ ปางห้ามมาร

คาถาบูชาหลวงพ่อสำเร็จ

ตั้ง นะโม 3 จบ

พุธธังสำเร็จ ธัมมังสำเร็จ สังฆังสำเร็จ สะทาโสตถี ภะวันตุโน แล้วอธิษฐาน

เรือพระที่นั่ง
เรือพระที่นั่ง

เรือพระที่นั่งที่อับปาง

พระตำหนัก

พระตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

รัชกาลที่ 5

รูปปั้นของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คาถาบูชาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

ตั้งนะโม 3 จบ
มเหสิยา ชนะปาถัง ประสิทธิลาโภ นะโมพุทธายะ ประสิทธิสุขัง อนุโมธามิ
ปัญจะมัสสะ มหาราชัส ปิยมเหสี ปีติพพะตา สุนันทากุมารียา กาละกะตา
ทิวังคะตา มังคะละวันทเนนัสสา โสตถิเมโหตุสัพพะทา

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระองค์ผู้เป็นพระปิยมเหสีของสมเด็จพระบรมมหาราชรัชกาลที่ 5 ผู้มีสัจจะต่อพระราชสวามี ผู้ทำกาละไปแล้วไปสู่สวรรค์ ด้วยอำนาจสักการะต่อพระนางองค์นั้นอันเป็นมงคล ขอความสวัสดีจงมีต่อข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

พระรูป
ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

ไอ้ไข่

ไอ้ไข่

ที่อยู่ : 57 หมู่ 5 ซอยสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
พิกัด : https://goo.gl/maps/urPCMh4jjNUZGBSF7
เวลาทำการ : 08.00-17.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการไหว้ บูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ขอพรการงาน การเงิน ปลดหนี้

เคล็ดตั้งครรภ์ เอาท้องชนท้อง จะท้องจริงเหรอ

บี้ สุกฤษฎิ์ ซุปตาร์สายบุญ ที่ค้นพบสัจธรรมชีวิต