จอมพล ป. บูลสงคราม ต้นศรีมหาโพธิ์ วัดพระศรี วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

กราบต้นศรีมหาโพธิ์ วัดพระศรีมหาธาตุ วัดโดยคณะราษฎรและประชาชน

การที่ประเทศไทยเราผ่านพ้นเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ มาได้นั้นก็ด้วยพุทธาภาพของพระพุทธศาสนาที่รวมใจไทยให้เป็นปึกแผ่น จึงเป็นเหตุอันควรที่การจัดสร้างวัดประชาธิปไตยในครั้งนั้นขึ้น

Home / กรุงเทพมหานครฯ / กราบต้นศรีมหาโพธิ์ วัดพระศรีมหาธาตุ วัดโดยคณะราษฎรและประชาชน

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีมหาธาตุ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า วัดพระศรี หรือ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เป็นหนึ่งในพระอารามหลวง แต่เดิมชื่อว่า วัดประชาธิปไตย ตั้งอยู่ทุ่งบางเขน ที่เดิมเคยเป็นสนามรบระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลของคณะราษฎรกับทหารฝ่ายกบฏบวรเดชเมื่อ พ.ศ. 2476 วัดแห่งนี้สร้างขึ้นภายใต้การนำของ พันเอกหลวงพิบูลสงคราม เพื่อให้เป็นวัดอนุสรณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และด้วยระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้นประกอบด้วยชาติ ศาสน์ และกษัตริย์ การที่ประเทศไทยเราผ่านพ้นเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ มาได้นั้นก็ด้วยพุทธาภาพของพระพุทธศาสนาที่รวมใจไทยให้เป็นปึกแผ่น จึงเป็นเหตุอันควรที่การจัดสร้างวัดประชาธิปไตยในครั้งนั้นขึ้นเพื่อเป็นงานกุศลของชาติที่ประชาชนและรัฐบาลจะร่วมบุญกัน ซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้มากถึง 336,535 บาท โดยมีพันเอกหลวงเสรีเริงฤทธิ์และหลวงวิจิตรวาทการเป็นผู้อำนวยการสร้าง กรมศิลปากรโดยหลวงวิจิตรวาทการและพระพรหมพิจิตรเป็นผู้ออกแบบ ร่วมด้วยนายช่างจากกรมศิลปากรและกรมรถไฟ วัดประชาธิปไตยแห่งนี้ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485 ซึ่งตรงกับวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองนั่นเอง

ธรรมจักร

ระหว่างการก่อสร้างพลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ขณะมียศเป็นนาวาเอก หลวงธำรงค์นาวาสวัสดิ์) ได้เดินทางไปขอพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย รวมทั้งกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ 5 กิ่ง จากต้นที่สืบเนื่องมาจากต้นที่พระโคตมพุทธเจ้าเสด็จประทับ และตรัสรู้ พร้อมดินจากสังเวชนียสถานคือสถานที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่แสดงปฐมเทศนา และที่ปรินิพพาน แล้วได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ กิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์และดินดังกล่าวมาประดิษฐานที่วัดซึ่งกำลังสร้างนี้ และได้มีการตั้งชื่อวัดใหม่ว่า “วัดพระศรีมหาธาตุ” ตามมติของรัฐบาล

ต้นศรีมหาโพธิ์

ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ต้นศรีมหาโพธิ์

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ

พระอุโบสถของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ทางด้านหลังของพระเจดีย์ โดยตัวพระอุโบสถลักษณะคล้ายพระอุโบสถในวัดเบญจมบพิตร เนื่องจากตรงพระที่นั่งจตุรมุขจะมีภาพวาดฝาผนัง ที่เป็นภาพวาดจำลองของปูชนียสถานสำคัญในแต่ละภาคของประเทศ ด้านในเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานในพระอุโบสถนามว่า “พระศรีสัมพุทธมุนี”

พระศรีสัมพุทธมุนี

พระศรีสัมพุทธมุนี

อุโบสถ

พระมหาเจดีย์ศรีมหาธาตุ

พระเจดีย์มหาธาตุ
พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ

พระเจดีย์ศรีมหาธาตุเป็นพระเจดีย์ทรงกลมองค์ใหญ่สีขาวที่ตั้งอยู่กลางวัด ด้านในของพระมหาเจดีย์ จะมีพระเจดีย์องค์เล็กสีทองตั้งอยู่ตรงกลางอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งภายในพระเจดีย์องค์เล็กนี้เองเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุกับดินจากสังเวชนียสถาน ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย โดยผนังของพระเจดีย์องค์ใหญ่จะมี 112 ช่อง เพื่อใช้เป็นช่องบรรจุอัฐิของบุคคลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นจอมพล ป. บูลสงคราม, พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา, นายปรีดี พนมยงค์,
นายทวิ บุญยเกตุ เป็นต้น

อัฐิจอมพล ป. พิบูลสงคราม
พระบรมสารีริกธาตุ

การกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

(ตั้ง นะโม 3 จบ )
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
อะหัง สุขิโต โหมิ

ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง
ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อม บูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ทรงเสียสละสั่งสมบารมีนับชาติมิถ้วน ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ประกาศธรรมนำเวไนยสัตว์ออกจากสังสารวัฏ พร้อมกราบพระธรรม และพระอริยสงฆ์
ขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพาน
แม้ต้องเกิดในภพชาติใดใด ขอให้เกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา
ได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ มีกรรมสัมพันธ์ที่ดี ได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร
ห่างไกลจากพาล มีโอกาสฟังธรรม ประพฤติธรรม
จนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ
ตามส่งชาตินี้และชาติต่อๆ ไป จนถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ
กรรมใดใดที่ล่วงเกินต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์
และสรรพสัตว์ทั้งหลายในอดีตชาติก็ตาม ปัจจุบันชาติก็ตาม
กราบขออโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ขออุทิศกุศลผลบุญให้แด่ท่านผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง
เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบ
ในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์
ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์
ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้น จงมีแต่ความสุขๆ ทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ

พระบรมสารีริกธาตุ

สายมูท่านไหนที่กำลังมองหาวัดใกล้รถไฟฟ้า สามารถแวะมาที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกันได้ โดยทางวัดเปิดให้เข้าตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่มีวันหยุดกันไปเลย!

ภาพโดย MTHAI Team

ที่ตั้ง : 149 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Google map : https://goo.gl/maps/iUchF6CVUa87De1o8
เวลาเปิด – ปิด : 07.00 – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บีทีเอส เปิดเพิ่ม 4 สถานี จากกรมป่าไม้ ถึงวัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน

กราบองค์หลวงพ่อทวด สักการะต้นศรีมหาโพธิ์ ณ วัดแหลมแค จ.ชลบุรี

พิธีตักดินมหามงคล และตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิและวัดธรรมาราม