ผังเมือง เรื่อง สาธารณูปโภคและพื้นที่อนุรักษ์

กรุงเทพมหานครเติบโตมาด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความสวยงามของสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า เพื่อสอดคล้องกับความเจริญเติบโตของเมือง การพัฒนาเมืองจึงต้องมีการจัดระเบียบ สร้างภูมิทัศน์ และรักษาเมืองให้มีความสวยงาม ผ่านผังเมืองเรื่องสาธารณูปโภคและพื้นที่อนุรักษ์