กรุงเทพมหานคร กับ ผังเมืองเรื่องธุรกิจ

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่ไม่เพียงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองชั้นนำในอาเซียน การเติบโตของกรุงเทพมหานครทำให้เกิดพื้นที่ย่านธุรกิจที่สำคัญ เพื่อลดความแออัดหนาแน่นของประชากร รวมถึงผลกระทบด้านอื่นๆที่อาจตามมา จึงต้องมีการกำหนดกรอบในการพัฒนาพื้นที่ตามโซนสีต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มโซนสีแดง สีม่วง และสีเม็ดมะปราง ซึ่งเป็นโซนสำหรับประกอบกิจการโรงงาน อุตสาหกรรม จะช่วยผลักดันการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการเดินทาง ประชาชนสามารถดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

WRITER

Chanachai B.

Senior Creative Curation / Content Creator & Producer @MThai's Chill Talk, MThai ลอง Talk, ฟังหูไว้ ทอล์ก, etc.