GC

GC โชว์ความแข็งแกร่งจากภายใน ยืนหยัดฝ่าวิกฤติ สร้างโอกาสใหม่ยุค New Normal

GC แข็งแกร่งจากภายใน ยืนหยัดฝ่าวิกฤติได้จากวิกฤติโควิด ที่ทำให้หลายๆ ธุรกิจต่างได้รับผลกระทบแต่จาก GC ผลประกอบการแทบจะไม่ต่างจากปี 2019

Home / TELL / GC โชว์ความแข็งแกร่งจากภายใน ยืนหยัดฝ่าวิกฤติ สร้างโอกาสใหม่ยุค New Normal

ท่ามกลางภาวะวิกฤติโควิด 19 ที่ทำให้หลายๆ ธุรกิจต่างได้รับผลกระทบ แต่ต่างจาก GC ที่ยังคงยืนหยัดอย่างยั่งยืน โดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ด้วยนโยบาย “แข็งแกร่งจากภายใน สร้างโอกาสใหม่ยุค New Normal” พร้อมเร่งเดินหน้าและยกระดับกลยุทธ์ 3 Steps ตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตโดยยึดหลักความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเดินหน้ากลยุทธ์ 3 Steps

Step Change
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

คือ กลยุทธ์การสานต่อสร้างเสริมให้  GC เข้มแข็งทั้งด้านความปลอดภัยและเสถียรภาพการผลิต พร้อมยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยปรับปรุงหน่วยผลิตและโครงสร้างพื้นฐานให้มีความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบ สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการแบบองค์รวมจากโครงการ Map Ta Phut Integration  และขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูง และมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดโลกให้มากขึ้น 

Step Out
แสวงหาโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่หรือในต่างประเทศ

คือ กลยุทธ์ในการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยการลงทุนในธุรกิจใหม่ใน กลุ่ม High Value Business ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตและสามารถทำกำไรในระดับสูง โดยการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ รวมทั้งหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยใช้ Corporate Venture Capital: CVC เพื่อขยายไปสู่ธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมก้าวไกลไประดับสากล และสานต่อการขยายฐานธุรกิจแห่งที่ 2

Step Up
กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ

คือ การทำตัวเองให้เป็นต้นแบบองค์กรเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยใช้หลัก GC Circular Living ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร และการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างบูรณาการ พร้อมทั้งปรับกระบวนการดำเนินงานด้าน CSR สู่การสร้างวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับชุมชน GC in Sustainability 2021 ยกระดับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผ่านมา GC มุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบด้านการยั่งยืน จึงได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ด้วยมาตรฐานระดับสากล สู่การ ใน 3 หัวข้อหลัก คือ

  • การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 52% ภายในปี 2593 เมื่อเทียบกับปี 2555 และลดลง 20% จากการดำเนินธุรกิจปกติภายในปี 2573 และมีแนวทางที่จะยกระดับการดำเนินงานสู่ความร่วมมือกับพันธมิตร
  • ริเริ่ม “You เทิร์น Platform” การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรการนำขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้องและครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน อีกทั้ง GC กำลังจะเปิดโรงงานพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (Food grade) ครบวงจรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในปลายปี 2564 นี้
  • ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายใต้แบรนด์ Greater Care by โดยคิดค้น พัฒนานวัตกรรมจากพลาสติกและเคมีภัณฑ์ของ GC  ทั้งยังส่งมอบถังแดงแบบลดการสัมผัสโดยใช้เท้าเหยียบ จากนั้นยังส่งเสริมให้การส่งอาหารแบบฟู้ดเดลิเวอรี่ช้พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

สุดท้ายนี้การที่ GC จะบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้นั้น GC ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต จึงได้เริ่มให้ดำเนินการโครงการ FiT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมความคล่องตัวสูง ช่วยลดความเสี่ยง และค่าใช้จ่าย และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ พร้อมรับกับอนาคตให้แข็งแกร่ง เติบโตอย่างรอบด้านและยั่งยืนในทุกวิกฤตที่กำลังจะมาถึง