กินอาหาร ขาดสารอาหาร อาหาร เสียชีวิต

1 ใน 5 คนทั่วโลก เสียชีวิตจากการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เสี่ยงตายเร็ว!!

การศึกษาวิจัยได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet จากการสำรวจใน 195 ประเทศ จากการศึกษาทั่วโลกพบว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 11 ล้านคนทั่วโลก ในปี 2560 ซึ่งสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทั้ง น้ำตาล เกลือ และเนื้อสัตว์แปรรูป…

Home / HEALTH / 1 ใน 5 คนทั่วโลก เสียชีวิตจากการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เสี่ยงตายเร็ว!!

การศึกษาวิจัยได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet จากการสำรวจใน 195 ประเทศ จากการศึกษาทั่วโลกพบว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 11 ล้านคนทั่วโลก ในปี 2560 ซึ่งสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทั้ง น้ำตาล เกลือ และเนื้อสัตว์แปรรูป อาหารที่ไม่ดีเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ใน 5 ของคนทั่วโลกมากกว่าปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

จากการศึกษาพบว่าคนเราบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพน้อยเกินไป เช่น ถั่ว เมล็ดพืช นม เมล็ดธัญพืช แต่กลับรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเกินความจำเป็นในแต่ละวัน เช่น น้ำตาล เกลือ ไขมันไม่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมามากมาย เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งหลายชนิด

การศึกษาที่ตีพิมพ์ลงในวารสารได้แนะนำว่า ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น ถั่ว ผลไม้ ผัก พืชตระกูลถั่ว ควรรับประทานเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อป้องกันโรคต่างๆ

การเสียชีวิตจากการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์จากการศึกษาพบว่าจาก 11 ล้านคนในปี 2017 เกือบ 10 ล้านคนเสียชึวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคมะเร็ง 913,000 คน และจากโรคเบาหวาน 339,000 คน ดังนั้นจึงควรหันมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์และใส่ใจต่อสุขภาพกันมากขึ้น

ที่มาจาก https://www.reuters.com/

 

X