mg MG Skill Contest ปี 2 จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มจี

MG Skill Contest ปี 2 เสริมประสิทธิภาพและศักยภาพด้านการบริการและการขาย

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย จับมือกับผู้จำหน่ายจัดการแข่งขันทักษะพนักงาน “MG Skill Contest”…

Home / AUTO / MG Skill Contest ปี 2 เสริมประสิทธิภาพและศักยภาพด้านการบริการและการขาย

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย จับมือกับผู้จำหน่ายจัดการแข่งขันทักษะพนักงาน “MG Skill Contest” ต่อเนื่องเป็นปีที่ เพื่อค้นหาพนักงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการบริการตามมาตรฐานของเอ็มจี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการและการขายเพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าเอ็มจี

MG Skill Contest

สำหรับการแข่งขัน MG Skill Contest ในปีนี้มีแบ่งการแข่งขันออกเป็น กลุ่มงาน ได้แก่ การแข่งขันทักษะด้านการขาย และการแข่งขันทักษะด้านการบริการ ครอบคลุม 6 ทักษะสำคัญ ได้แก่ ทักษะด้านที่ปรึกษาการขาย  ทักษะด้านที่ปรึกษาการบริการ ทักษะด้านช่างเทคนิคและงานซ่อม ทักษะด้านการจัดการงานอะไหล่ ทักษะด้านการประกันคุณภาพ และ ทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้จัดจำหน่าย 130 แห่งทั่วประเทศ ในการส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขัน

รายชื่อผู้ชนะเลิศอันดับ ในการแข่งขัน MG Skill Contest ปี 2

ด้านที่ปรึกษาการขาย

MG Skill Contest

นายสุรเศรษฐ์ เพิ่มพูนศักดิ์ บริษัท เอ็มจี พรีเมียร์ ออโตโมบิล จำกัด (สาขากาญจนบุรี)

ด้านที่ปรึกษาการบริการ

MG Skill Contest

นายสิขรินทร์ คุนัญญานนท์ บริษัท เอ็มจี พัทลุง จำกัด

ด้านลูกค้าสัมพันธ์

MG Skill Contest

นางสาวรัชรินทร์ บุญต่อ บริษัท เอ็มจี 824 ราชพฤกษ์ จำกัด

ด้านการจัดการงานอะไหล่

MG Skill Contest

นายวสันต์ เพชรลุ บริษัท วี.จีคาร์ กระบี่ จำกัด (เอ็มจี กระบี่)

ด้านการประกันคุณภาพ

MG Skill Contest

นายณัฐพงษ์ ใจดี บริษัท เซควอญ่า กรุ๊ป จำกัด (เซควอญ่า เอ็มจี)

ด้านเทคนิคและงานซ่อม

MG Skill Contest

นายเอกพจน์ ทวีพล บริษัท เอ็น.วี.เอ็ม. มอเตอร์เซลส์ จํากัด (เอ็มจี สุพรรณบุรี)

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ MG CALL CENTRE โทร. 1267 หรือที่เว็บไซต์ www.mgcars.com