คำสอนพระพุทธเจ้า มรรค 8 มัชฌิมาปฏิปทา อริยสัจ 4

มรรค 8 ในหลักอริยสัจ 4 คืออะไร

การปฏิบัติมรรค 8 มอบประโยชน์มากมาย โดยจะช่วยให้เราพ้นทุกข์, มอบชีวิตที่สงบสุข, เข้าใจผู้อื่นและยังช่วยพัฒนาตนเองอีกด้วย

Home / ธรรมะ / มรรค 8 ในหลักอริยสัจ 4 คืออะไร

มรรค 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค คือ หนทางอันประเสริฐนำไปสู่ความพ้นทุกข์ เป็นหนึ่งในอริยสัจ 4 ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางชีวิต ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ดำรงชีวิตอย่างมีสติ มีปัญญาและพ้นทุกข์ เป็นหนทางสู่การบรรลุนิพพาน

มรรค 8

มรรค 8

มรรคมีองค์ 8 นี้ ได้ชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง เพราะเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนำไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ ดับทุกข์ ปลอดปัญหา

พ้นทุกข์

องค์ประกอบของมรรค 8 ประกอบด้วย

  1. สัมมาทิฏฐิ: ความเห็นชอบที่ถูกต้อง เข้าใจความจริงตามที่เป็น เข้าใจอริยสัจ 4
  2. สัมมาสังกัปปะ: ความคิดที่ถูกต้อง ความดำริชอบ คิดดี คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ ละเว้นจากความคิดชั่ว
  3. สัมมาวาจา: วาจาที่ถูกต้อง พูดจริง พูดดี พูดให้เกิดประโยชน์ เว้นจากคำพูดเท็จ คำหยาบคาย คำส่อเสียด คำเพ้อเจ้อ
  4. สัมมากัมมันตะ: การกระทำที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เว้นจากการฆ่า การลักขโมย การประพฤติผิดในกาม
  5. สัมมาอาชีวะ: การเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เว้นจากอาชีพที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม
  6. สัมมาวายามะ: ความเพียรพยายามที่ถูกต้อง มุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาตนเอง ละเว้นจากความเกียจคร้าน
  7. สัมมาสติ: การมีสติที่ถูกต้อง ความระลึกชอบที่ถูกต้อง มีสติ รู้เท่าทันความคิด คำพูด และการกระทำ อยู่กับปัจจุบัน
  8. สัมมาสมาธิ: การมีสมาธิที่ถูกต้อง การตั้งจิตให้มั่นคง จดจ่อ สงบ รวมใจ เข้าถึงสมาธิ

การปฏิบัติมรรค 8 เปรียบเสมือนการเดินทาง แต่ละองค์ประกอบเปรียบเสมือนด่าน ที่เราต้องผ่านไป ด่านแรก สัมมาทิฏฐิ เปรียบเสมือนการเข้าใจแผนที่ รู้เส้นทาง ด่านต่อๆ มา สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปรียบเสมือนการฝึกฝน พัฒนาตนเอง ข้ามอุปสรรค จนบรรลุจุดหมายปลายทาง นั่นคือ นิพพาน

การปฏิบัติมรรค 8 มอบประโยชน์มากมาย โดยจะช่วยให้เราพ้นทุกข์, มอบชีวิตที่สงบสุข, เข้าใจผู้อื่นและยังช่วยพัฒนาตนเองอีกด้วย

ลองเริ่มต้นปฏิบัติมรรค 8 ตั้งแต่วันนี้ แม้เพียงเล็กน้อยก็จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีงามและนำเราไปสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ บรรลุนิพพาน

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คิดก่อนเชื่อ! หลัก กาลามสูตร คำสอน 10 วิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย
อิทธิบาท 4 ธรรมะสู่ความสำเร็จในชีวิตประจำวัน
พรหมวิหาร 4 หลักธรรมการปกครองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้เป็นสุข