วันเดียวเที่ยวทั่วเกาะ ไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์

คัดลอก URL แล้ว

วันหยุดยาวนี้  Travel.MThai อยากชวนเพื่อน ๆ เดินสายทำบุญ ไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่นอกจากจะเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตแล้ว แต่ละวัดนั้นยังมีสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมอันงดงามให้เราชื่นชมกันอีกด้วย

ไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และวัดประจำรัชกาลที่ 1  ทั้งยังเปรียบเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย ด้านในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนวัดโพธิ์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์ยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร นอกจากนี้ยังมีองค์พระเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ผู้คนนิยมมาสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระประธานยิ้มฟ้า โดยเชื่อกันว่าใครได้มาไหว้วัดระฆัง จะมีชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ เหมือนเสียงก้องกังวานของระฆังนั่นเอง

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, 6, 7 และ 9 เมื่อครั้งทรงผนวช ณ วัดแห่งนี้ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์เป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) หรือ หลวงพ่อเพชร  และพระพุทธชินสีห์ ซึ่งใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น ภาพมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง ตำหนักปั้นหยา และพระศาสดา พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย เป็นต้น

วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นในปีพ.ศ. 2350  เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต)  ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย หากใครได้เข้าไปกราบไหว้ ต้องไม่พลาดชม จิตรกรรมฝาผนัง “เปรตวัดสุทัศนฯ” อันเลื่องชื่อ

นอกจากนี้ พระอุโบสถของวัดสุทัศน์ ยังจัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พระประธานภายในพระอุโบสถ คือ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย การที่มากราบไหว้ที่วัดแห่งนี้ ถือคติว่า “ไหว้พระสุทัศน์ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป”

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

ขอบคุณรูปภาพจาก: สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวัดสำคัญเคียงคู่มากับการสร้างกรุงเทพมหานคร  สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ซึ่งสร้างเป็นพระปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่เกิดทรุดพังลง รัชกาลที่ 4 โปรดให้ซ่อมแซม โดยแปลงเป็นภูเขาและก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ อย่างพระอุโบสถ ที่มีพระเจดีย์รายรอบพระเบียง  ภายในพระระเบียงมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงกันอยู่เต็มพระระเบียงทั้ง 4 ด้าน ส่วนในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝีมือช่าง สมัยรัชกาลที่ 3 และความสวยงามของซุ้มประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้ำ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ขอบคุณรูปภาพจาก: วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อวัดสลัก สร้างในสมัยอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นวัดที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือเขตพุทธาวาสและเขตสังฆวาส  ภายในเขตพุทธาวาสรายล้อมไปด้วย พระระเบียง พระอุโบสถ และพระวิหาร มี “พระศรีสรรเพชญ์”  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานอยู่ด้านในพระอุโบสถ

สิ่งสำคัญอื่น ๆ ในบริเวณวัด ได้แก่ พระปรางค์ พระมณฑป เจดีย์ทอง วิหารน้อยโพธิลังกา และพระรูปเหมือนของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาท

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อ พ.ศ. 2412  มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก ภายในอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธอังคีรส อยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ซึ่งหล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 – ต้นรัชกาลที่ 5 องค์ประกอบสำคัญคือบานประตูหน้าต่างประดับมุก เป็นลายเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ มีความวิจิตรงดงามอย่างมาก

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ขอบคุณรูปภาพจาก: dhammathai

ขอบคุณรูปภาพจาก: thai.tourismthailand

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐาน จึงทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อสวนกาแฟหลวง ในรัชกาลที่ 3 สร้างวัดเล็ก ๆ แห่งนี้ขึ้นมา สิ่งที่น่าสนใจและพลาดไม่ได้เลย ก็คือ การได้เข้าไปกราบไหว้พระพุทธสิหังคปฏิมากรภายในพระวิหารหลวง และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีสิบสองเดือน และภาพสุริยุปราคา

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใหม่ว่า วัดเบญจบพิตร ซึ่งหมายถึง วัดของเจ้านาย ๕ พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ ประกอบด้วยพระอุโบสถ ที่ประดิษฐาน “พระพุทธชินราช”, พระวิหารสมเด็จ (ส.ผ.) , ศาลาสี่สมเด็จ ที่ปัจจุบันใช้เป็นหอกลอง มีกลองที่น่าสนใจและแปลกเนื่องจากยาวและใหญ่มาก ข้าง ๆ ศาลาสี่สมเด็จจะพบกับคูน้ำที่มีสะพานโค้งข้ามคลอง ทั้งหมด 3 แห่ง คือสะพานพระรูป สะพานถ้วย และสะพานงา

วัดมกุฎกษัตริยาราม

ขอบคุณรูปภาพจาก: commons.wikimedia

วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร (วัดมกุฏ) ตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่งถนนราชดำเนินนอก โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชดำริที่จะให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนที่กรุงศรีอยุธยา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นเคียงคู่กับวัดโสมนัสวิหาร

อาคารสำคัญในวัดได้แก่ พระวิหาร และพระอุโบสถ มีลายพระมหามงกุฏอันเป็นตราประจำรัชกาลที่ ๔ ทั้งที่หน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่าง  ผนังด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมหลากหลาย

วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ)

ขอบคุณรูปภาพจาก: tourismthailand

วัดราชบุรณราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดเลียบ ตั้งอยู่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร วัดนี้เป็นวัดหนึ่งตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐาน ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สิ่งสำคัญในวัดถูกทำลายจนหมด ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่

สถาปัตยกรรมที่สวยงามภายในวัดประกอบด้วย พระปรางค์องค์ใหญ่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ประดับกระเบื้องสี และพระอุโบสถสร้างใหม่ทรงจตุรมุขสูงใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปะในรัชกาลที่ 9 ถือเป็นจุดเด่น ที่มีความงดงามตระการตา

ขอบคุณรูปภาพจาก: TAT_Tiewpakklang


แท็ก: TRAVEL , , , , , , , , , , , , , , , ,
WRITER

RELATED

ตร.แจง ปม จนท.รีดไถ ตากล้อง อ้างเป็นไกด์เถื่อน

ตร.แจง ปม จนท.รีดไถ ตากล้อง อ้างเป็นไกด์เถื่อน

จากกรณีที่เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพและข้อความเรียกร้องขอความเป็นธรรม หลังเพื่อนของผู้โพสต์ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวรีดไถเงิน อ้างเป็นไกด์เถื่อนระหว่างที่พาเพื่อนชาวต่างชาติไปเที่ยวเยี่ยมชมภายในวัดโพธิ์ ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 12.37 น. ที่ผ่านมา…

ชี้ลายแทง! 8 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมไปไหว้พระ ขอพร

ชี้ลายแทง! 8 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมไปไหว้พระ ขอพร

อกหัก อยากมีแฟน อยากมีลูก อยากถูกหวย อยากรวยเป็นมหาเศรษฐี และอีกสารพัดปัญหาชีวิต ตามไป ไหว้พระขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานำมาฝากกันวันนี้ได้เลย ถึงแม้เป็นแค่ความเชื่อและศรัทธา ที่เราไม่รู้ว่าคำขอจะได้ผลจริงไหม แต่ก็เป็นที่พึ่งพิงทางใจของคนไทยให้รู้สึกมีกำลังใจได้เยอะทีเดียว ชี้ลายแทง! ไหว้พระขอพร วัดไหนดี…

10 ที่เที่ยววาเลนไทน์ ไปกับคนที่ใช่ และไลฟ์สไตล์ที่ชอบ

10 ที่เที่ยววาเลนไทน์ ไปกับคนที่ใช่ และไลฟ์สไตล์ที่ชอบ

ใกล้เข้ามาทุกที กับเทศกาลที่คนโสดแบบเรา ๆ ต้องอิจฉา นั่นก็คือ วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี สำหรับคนมีคู่ที่กำลังมองหาสถานที่เที่ยวพาแฟนไปสวีท วันนี้ Travel.MThai จัดมาให้แล้ว ไม่ว่าคุณสองคนจะชอบเที่ยวทะเล ปีนเขา เดินสายทำบุญ…

นั่งรถไฟฉึกฉัก เที่ยวใกล้กรุงเทพ 5 เส้นทางไหว้พระ วันมาฆบูชา

นั่งรถไฟฉึกฉัก เที่ยวใกล้กรุงเทพ 5 เส้นทางไหว้พระ วันมาฆบูชา

ฉึกฉัก ฉึกฉัก ~~ Travel MThai ขอชวนนั่งรถไฟ เที่ยวใกล้กรุงเทพ ไปไหว้พระ 5 จังหวัด ในวันหยุดมาฆบูชา ซึบซับกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง สัมผัสลมเย็น ๆ จากธรรมชาติรอบตัว…

12 สถานที่สำคัญ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

12 สถานที่สำคัญ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และวันนี้ Travel.MThai ก็มีสถานที่สำคัญต่างๆ ที่ใช้ประกอบพระราชพิธี…

เที่ยววันหยุด รอบเมืองกรุง ไหว้พระ 10 วัด ประจำรัชกาล

เที่ยววันหยุด รอบเมืองกรุง ไหว้พระ 10 วัด ประจำรัชกาล

หากวันหยุดนี้ไม่มีแพลนไปไหน Travel.MThai อยากชวนเพื่อนๆ ไปเที่ยวรอบเมืองกรุง ไหว้พระ 10 วัด ประจำรัชกาล กันค่ะ  พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่อยู่คู่บ้านเมืองเรามาช้านาน มีการสร้างโบสถ์ วัด เพื่อให้ผู้คนมาสักการะ เสริมศิริมงคล และประกอบพิธีกรรมต่างๆ…

ไหว้พระ 9 วัด ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT กรุงเทพฯ รับบุญปีใหม่ 2563

ไหว้พระ 9 วัด ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT กรุงเทพฯ รับบุญปีใหม่ 2563

วันหยุดยาวที่จะถึง ใครเบื่อรถติด ไม่อยากไปเบียดเสียดกับนักท่องเที่ยวคนอื่นให้วุ่นวาย Travel.MThai ชวนมาไหว้พระ รับบุญ ปีใหม่ 2563 ในกรุงเทพฯ กับ 9 วัด ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ…

พุทธศาสนิกชนร่วม ‘ห่มผ้าแดงภูเขาทอง’ สืบสานประเพณีไทย (ภาพชุด)

พุทธศาสนิกชนร่วม ‘ห่มผ้าแดงภูเขาทอง’ สืบสานประเพณีไทย (ภาพชุด)

เริ่มเข้าใกล้ช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้มีการจัดงานภูเขาทอง ถือว่าเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤศจิกายน 2562 รวมระยะเวลา 10 วัน 10…

ย้อนปมความขัดแย้งและทุจริต 2 เจ้าอาวาสวัดสระเกศ

ย้อนปมความขัดแย้งและทุจริต 2 เจ้าอาวาสวัดสระเกศ

ความขัดแย้งและปมฉาวข่าวทุจริตภายในวัดสระเกศ เริ่มเด่นชัดหลังสมเด็จพระพุฒาจารย์ มรณภาพ เมื่อ10 สิงหาคม 2556 พระพรหมสุธี หรือ เจ้าคุณเสนาะ รองเจ้าอาวาส ในขณะนั้นขึ้นรักษาการแทน และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในทันที กระทั่ง 29 กรกฏาคม…

X