บทสวดเวียนเทียน วิสาขบูชา เวียนเทียน

บทสวดเวียนเทียน วิสาขบูชา 2567

บทสวดเวียนเทียน วิสาขบูชา 2567 การเวียนเทียน เป็นประเพณีอันดีงามที่ควรสืบทอดต่อไป เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองและครอบครัว

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดเวียนเทียน วิสาขบูชา 2567

บทสวดเวียนเทียน วิสาขบูชา

<a href=บทสวดเวียนเทียน” class=”wp-image-364482″/>

บทสวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
(จบ)

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ (กราบ)

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)

การเวียนเทียน เป็นประเพณีอันดีงามที่ควรสืบทอดต่อไป เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ การเวียนเทียนยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนหันมาสนใจ ศึกษา และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้อีกด้วย

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปรับวิถี เวียนเทียนออนไลน์ พร้อมฟังธรรม วันวิสาขบูชา ปี 63
ทำบุญเสริมมงคล รับวันมหาบุญ “วิสาขบูชา”
อ.คฑา ชินบัญชร แนะนำ วันวิสาขบูชา “ไหว้พระอุปคุต” เสริมอายุยืนยาว