กลอนปิดทองลูกนิมิต ปิดทองฝังลูกนิมิต ปิดทองลูกนิมิต

คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต และกลอนปิดทองลูกนิมิต

คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต และกลอนปิดทองลูกนิมิต สำหรับใช้สวดเพื่อปิดทองฝังลูกนิมิต โดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์

Home / บทสวดมนต์ / คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต และกลอนปิดทองลูกนิมิต

ลูกนิมิต มีไว้เพื่อกำหนดเขตสังฆกรรม หรือ พื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจของสงฆ์โดยมิให้ฆราวาสเข้ามายุ่งเกี่ยว ซึ่งอาจใช้พื้นที่โล่ง ๆ โดยใช้วัตถุ ๘ ชนิด เป็นเครื่องหมายบอกอาณาเขตพื้นที่การทำสังฆกรรม ซึ่งการทำแบบนี้เราเรียกว่า “การผูกสีมา” ซึ่งวัตถุ ๘ ชนิดนั้น ได้แก่ ภูเขา ศิลา ป่าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก เส้นทางแม่น้ำ สระหรือหนองน้ำ หากแต่วัตถุธรรมชาติเหล่านี้ล้วนแปรเปลี่ยน ผุพัง ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ทำให้เขตแดนคลาดเคลื่อน จึงจำเป็นต้องสร้างก้อนหินกลมฝังลงดิน เพื่อให้คงอยู่ถาวร ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดลูกนิมิตขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องหมายเขตแดนของสังฆกรรม

คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิตโบราณ

คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิตโบราณ

กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะ ยันตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ.

ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์
เสด็จลงมาตรัสรู้ในพื้นแผ่นปฐพีอันกว้างใหญ่หนาแน่นได้ ๒ แสน ๘ หมื่นโยชน์
ด้วยอำนาจบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดบริวาร
จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ
สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดใด โรคภัยใดใด ขอให้มลายสิ้นไป
ขอให้ข้าพเจ้าโชคดี ร่ำรวย ไม่อด ไม่อยาก ไม่ยาก ไม่จน
มีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโยนิจจัง สัพพะสิทธิ นิรันตะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหติ สัพพะทาฯ

ปิดทองฝังลูกนิมิต

กลอนปิดทองลูกนิมิต

ขอเดชะ บุญทาน การกุศล
ปิดนิมิต อุโบสถ ทศพล
เริ่มลูกต้น กลางโบสถ์ โชติตระการ
ปิดนิมิต ลูกเอก เสกประสาท
งามโอภาส มาศเฉลิม เสริมสัณฐาน
เป็นนิมิต เตือนตา สาธุการ
ท่ามกลางงาน บุญพิธี ผูกสีมา
เกิดชาติหน้า อย่ารู้เข็ญ ได้เป็นใหญ่
รูปวิไล เป็นเสน่ห์ ดังเลขา
ปิดนิมิต ลูกทิศ บูรพา
ให้ก้าวหน้า เกียรติยศ ปรากฏไกล
ปิดนิมิต ลูกทิศ อาคเนย์
ขอให้เทวาประสิทธิ์ พิศมัย
ปิดนิมิต ทิศทักษิณศักดิชัย
ให้สมใจ สมบัติ วัฒนา
ปิดนิมิต ลูกทิศ หรดี
ขอให้ชีวิตมั่น ชันษา
ปิดนิมิต ทิศประจิม อิ่มอุรา
ปรารถนา ใดได้ ดั่งใจปอง
ปิดนิมิต ทิศพายัพ ดับทุกข์โศก
นิราศโรค นิราศภัย ร้ายทั้งผอง
ปิดนิมิต ทิศอุดร กรประคอง
ได้เงินทอง สมหมาย ทุกรายการ
ปิดนิมิต ทิศอิสาน ประการท้าย
ให้สมหมาย ได้สุข ทุกสถาน
รวมเก้าลูก สุกใส ใจเบิกบาน
กว่าจะถึง ซึ่งนิพพาน เมื่อนั้นเอย.

การทำบุญฝังลูกนิมิต จึงเท่ากับเป็นการสร้างโบสถ์และเป็นการอำนวยความสะดวกให้พระภิกษุสงฆ์ได้มีพื้นที่ทำสังฆกรรมเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ ซึ่งผู้ทำบุญก็จะได้บุญจากการทำพระนิพพานให้แจ้งของคณะพระภิกษุสงฆ์ไปด้วย

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปิดทองพระ ตำแหน่งไหนดีที่สุด ?
เลขเด็ดฝันเห็นฝันเห็นลูกนิมิตตกแตก
เลขเด็ดฝันเห็นบวชพระแล้วให้พร ทำนายฝันบวชพระแล้วให้พร แม่นๆ