คำกล่าวถวายผ้ากฐิน พร้อมแปล

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน พร้อมแปล

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน พร้อมแปล ประเพณีทอดกฐิน กฐินสามัคคี

Home / บทสวดมนต์ / คำกล่าวถวายผ้ากฐิน พร้อมแปล

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน พร้อมแปล ประเพณีทอดกฐิน กฐินสามัคคี

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน พร้อมแปล
คำกล่าวถวายผ้ากฐิน พร้อมแปล

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน พร้อมแปล

อิมัง มะยัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง สังฆัสสะ

โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวารัง

กะฐินะ ทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ ปะฏิคคะเหตะวา จะ

อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง

หิตายะ สุขายะ

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน (ไทย)

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ/ ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย /  ผ้าจีวรกฐิน / พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / แด่พระภิกษุสงฆ์ / ขอพระภิกษุสงฆ์ / จงรับ / ผ้าจีวรกฐิน / พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / ครั้นรับแล้ว /จงกรานกฐิน / ด้วยผ้าผืนนี้ /เพื่อประโยชน์ / เพื่อความสุข / เพื่อมรรคผลนิพพาน / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย /ตลอดกาลนาน เทอญฯ