คำนำบูชาวันมาฆบูชา บทสวดวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา วันมาฆปุณณมี

คำนำบูชาวันมาฆบูชา พร้อมคำแปล

คำนำบูชาวันมาฆบูชา คือ บทสวดวันมาฆบูชา ที่กล่าวถึงที่มาของวันนี้และเป็นการสรรเสริญพระกรุณาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า

Home / บทสวดมนต์ / คำนำบูชาวันมาฆบูชา พร้อมคำแปล

คำนำบูชาวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

คำนำบูชาในวันมาฆปุณณมี

อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะจันโท ยุตโต ยัตถะ ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ปาฏิโมกขัง อุททิสิ ตะทาหิ อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ สัพเพสัญเญวะ ขีณาสะวานัง สัพเพ เต เอหิภิกขุกา สัพเพปิ เต อะนามันติตาวะ ภะคะวะโต สันติกัง อาคะตา เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป มาฆปุณณะมิยัง วัฑฒะมานะกัจฉายายะ ตัสสมิง สันนิปาเต ภะคะวาวิสุทธุโปสะถัง อะกาสิ โอวาทปาฏิโมกขัง อุททิสิ อะยัง อัมหากัง ภะคะวะโต เอโกเยวะ สาวะกะสันนิปาโต อะโหสิ จาตุรังคิโก อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ สัพเพสัญเญวะ ขีณาสะวานัง มะยันทานิ อิมัง มาฆะปุณณะมี นักขัตตะสะมะยัง ตักกาละสะทิสัง สัมปัตตา สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะระมานา อิมัสมิง ตัสสะ ภะคะวะโต สักขีภูเต เจติเย ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อิเมหิ ทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง ตานิ จะ อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ สุจิระปะรินิพพุโตปิ กะรุณาทีหิ คุเณหิ ธะระมาโน อิเม สักกาเร ทุคคะตะ ปัณณาการะภูเต ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

คำแปล

ณ วันนี้ เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง ประกอบด้วยฤกษ์มาฆะ มาถึงด้วยดี ณ วันนี้แล้ว ในวันใดเล่า พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงพระปาฏิโมกข์ในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์ ล้วนแต่พระขีณาสพ ล้วนได้เป็นเอหิภิกษุ ปฏิสัมภิทาญาณอยู่ในทิศต่างๆ ไม่มีใครนิมนต์นัดหมาย ได้มาประชุมพร้อมกันในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่เวฬุวนาราม เวลาตะวันบ่าย ในมาฆปุณณมี พระองค์ได้ทรงทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ สามพระคาถากึ่ง ณ ที่ประชุมพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์นั้น อนึ่งสาวกสันนิบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลาย ๑,๒๕๐ องค์ ล้วนแต่พระขีณาสพ ล้วนเป็นเอหิภิกษุ อุปสมบทมาประชุมกันพร้อมด้วยองค์สี่ประการได้มีคราวเดียวเท่านั้น บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีชีวิตมาถึง วันมาฆปุณณมีนี้ ซึ่งคล้ายกับวันสาวกสันนิบาตนั้น ข้าพเจ้าระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น แม้เสด็จปรินิพพานนานแล้ว เคารพบูชาพระองค์กับทั้งพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์นั้น ด้วยเครื่องสักการะบูชา มีเทียนธูปดอกไม้เหล่านี้เป็นต้น ขอพระผู้มีพระภาคเจ้ากับทั้งสาวกสงฆ์ พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ แม้ปรินิพพานนานแล้ว ซึ่งดำรงอยู่โดยพระคุณทั้งหลาย มีพระกรุณาคุณเป็นต้น จงทรงรับเครื่องสักการะบรรณาการของข้าพเจ้าคนยากทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญฯ

ที่มา : หนังสือ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันมาฆบูชา! วันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา พร้อม ความหมายของการเวียนเทียน และ การเตรียมตัวก่อนเข้าพิธี
วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3