บทสวดเวียนเทียน

บทสวดเวียนเทียน 3 รอบ (พร้อมคำแปล)

ระหว่างเวียนเทียน ควรทำจิตใจให้สงบ ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีจิตใจจดจ่ออยู่กับการก้าวเท้าเดิน และไม่ควรพูดคุย ควรสำรวม กาย วาจา ใจ

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดเวียนเทียน 3 รอบ (พร้อมคำแปล)

บทสวดเวียนเทียน

เวียนเทียนรอบแรก ระลึกถึงพระพุทธคุณ

กล่าวบทสวด อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

เวียนเทียนรอบที่ 2 ระลึกถึงพระธรรมคุณ

กล่าวบทสวด สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

เวียนเทียนรอบที่ 3 ระลึกถึงพระสังฆคุณ

กล่าวบทสวด สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแปล

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรืองตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ นั่นแหละ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้

เมื่อครบ 3 รอบแล้ว ให้นำดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่เตรียมไว้ ระหว่างเวียนเทียน ควรทำจิตใจให้สงบ ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีจิตใจจดจ่ออยู่กับการก้าวเท้าเดิน และไม่ควรพูดคุย ควรสำรวม กาย วาจา ใจ