บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม พระโพธิสัตว์กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม

4 บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม และรู้จักเบญจโพธิสัตว์ทั้งห้าองค์

เนื่องในวันสำคัญ วันประสูติเจ้าแม่กวนอิม วันที่ 19 เดือน 2 ตามปฎิทินจันทรคติจีน ซึ่งในปีนี้ วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม จะตรงกับวันที่ 10 มีนาคม ตามปฏิทินไทย ดังนั้นการบูชาท่าน ก็ขอให้นึกถึง 4 บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ดังนี้

Home / บทสวดมนต์ / 4 บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม และรู้จักเบญจโพธิสัตว์ทั้งห้าองค์

เนื่องในวันสำคัญ วันประสูติเจ้าแม่กวนอิม วันที่ 19 เดือน 2 ตามปฎิทินจันทรคติจีน ซึ่งในปีนี้ วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม จะตรงกับวันที่ 10 มีนาคม ตามปฏิทินไทย ดังนั้นการบูชาเจ้าแม่กวนอิมก็ขอให้นึกถึง 4 บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ดังนี้

4 บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม

  1. ง่ายที่สุด คือ การเอ่ยพระนามท่าน เพื่อขอพร มี 5 คำ คือ “ กวน ซื่อ อิม ผู่ ซ่า” คำสวด 5 คำนี้ จะตรง กับ ปณิธานของท่าน ที่ว่า ขอเพียงเวไนยสัตว์เอ่ยนามแห่งเรา เราจะไปช่วยเหล่าเวไนยให้พ้นทุกข์
  2. บทสวด สรรเสริญพระแม่กวนอิม ไต่ซือไต่ปุย เป็นบทสวด ที่ยาวขึ้นมาหน่อย และเป็นที่นิยมสวดมนต์ เป็นบทที่สั้นไม่ยาวมาก ซึ่งสามารถหาฟังได้ในยูทูป
บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม

ตั้งนะโม 3 จบ นึกถึงคุณพระรัตนตรัย
แล้วสวดมนต์ น้อมตั้งจิตถึงพระโพธิสัตว์ ดังนี้
นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ซื่อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลัง กวงสี่อิมผู่สัก
ทั่งจี้โต โอมเกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงหล่อซิ้งตี่หล่อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง
เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

  1. บทสวดปริมิตาหทัยสูตร หรือ เรียกว่า หัวใจพระโพธิสัตว์ HEART SUTRA ซึ่งหาฟังได้จากยูทูป
  2. บทมหากรุณาธารณีสูตร หรือ เรียกว่า ไต่ปุยจิ่ว บทนี้เป็น บทสวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระแม่กวนอิม กล่าวถึงความเมตตา และ การตรัสรู้มรรคผล และ มหากรุณาของพระโพธิสัตว์ และ อภินิหาร 84 ปางของพระโพธิสัตว์กวนอิม อีกด้วย ท่านสามารถ ค้นหาฟังได้ ที่ยูทูป เนื้อหาบทสวด มีดังนี้ และ มนต์บทนี้ ซินแซจะสวดเป็นประจำเมื่อบูชาท่าน มนต์บทนี้ จะเป็นบทสำคัญของการประกอบพิธีต่างๆ เป็นบทนำของการประกอบพิธีทางพุทธนิกายสายมหายาน ดังนั้นจึงมีความสำคัญมาก นิยมสวดมนต์บทนี้ 3 จบ โดยการตั้งสักการะพระรัตนตรัยก่อน

บทสวดไต่ปุยจิว มหากรุณาธารณีสูตร (สวด 3 จบ)

นำมอ ฮอลาตัน นอตอลา เหย่ เย
นำมอ ออลีเย ผ่อลูกิดตีซอปอลาเย
ผู่ทีสัตตอพอเย หม่อฮอสัตตอพอเย
หม่อ ฮอเกียลูนี เกียเยงัน สัตพันลาฮัวอี
ซูตัน นอตันเซ
นำมอ สิดกิด ลีตออีหม่งออลีเย
ผ่อลูกิด ตีสิด ฮูลาเลงถ่อพอ
นำมอ นอลา กินซี
ซีลี หม่อฮอพันตอซาเม
สะพอ ออทอ เตาซีพง
ออซีเย็น สะพอ สะตอ นอมอ พอสะตอ
นอมอ พอเค มอฮัว เตอเตา
ตันจิต ทองัน ออพอ ลูซี
ลูเกียตี เกียลอตี อีซีลี
หม่อฮอ ผู่ทีสัตตอ สัตพอ สัตพอ
มอลา มอลา มอซี มอซี ลีทอยิน
กีลูกีลูกิดมง ตูลู ตูลู ฟาเซเยตี
หม่อ ฮอฮัว เซเยตี ทอลา ทอลา
ตีลีนี สิด ฮูลาเย เจลา เจลา มอมอ ฮัวมอลา หมกตีลี
อีซี อีซี สิดนอ สิดนอ ออลาซัน ฮูลาเซลี
ฮัวซอ ฮัวซัน ฮูลา เซเย
ฮูลู ฮูลู มอลา ฮูลู ฮูลู ซีลี ซอลา ซอลา
สิดลี สิดลี ซูลู ซูลู ผู่ถี่เย ผู่ถี่เย ผู่ถ่อเย ผู่ถ่อเย
มีตีลีเย นอลา กินซี ตีลีสิด นีนอ
ผ่อเย มอนอ ซอผ่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
หม่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ สิดทอยีอี
สิดพันลาเย ซอผ่อฮอ นอลากินซี ซอผ่อฮอ
มอลานอลา ซอผ่อฮอ สิดลาเซง ออหมกเคเย
ซอผ่อฮอ ซอผ่อหม่อฮอ ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
เจกิดลา ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ ปอทอมอกิดสิดถ่อเย
ซอผ่อฮอ นอลากินซี พันเคลาเย ซอผ่อฮอ
มอพอลี เซงกิดลาเย ซอผ่อฮอ
นำมอห่อลาตัน นอตอลาเยเย
นำมอออลีเย ผ่อลูกิตตี ชอพันลาเย ซอผ่อฮอ
งันสิดตินตู มันตอลา ปัดถ่อเย ซอผ่อฮอ

การเตรียมของไหว้สักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิม

แอปเปิ้ล

สำหรับกราบไหว้บูชาเมื่อนำเจ้าแม่กวนอิมมาไว้ที่บ้านครั้งแรก
• ธูป 3 ดอก เหมือนกับการบูชาพระรัตนตรัย เพราะ ท่านถือศีลเหมือนพระ
• เทียน 2 เล่ม
• น้ำชา 5 ถ้วย
• ดอกบัวสีชมพูหรือสีขาว 9 ดอก
• ผลไม้มงคล 5 ชนิด แอปเปิ้ล สาลี่ แก้วมังกร องุ่น กล้วยหอม หรือ ลำไย
• ขนมมงคลทางจีน หมั่นโถวเจ ขนมเปี๊ยะหรือขนมไหว้พระจันทร์
• สร้อยประคำ 1 เส้น (เวลาสวดมนต์ให้นึกถึงท่าน )

ทำความรู้จัก “ เบญจโพธิสัตว์ “

เจ้าแม่กวนอิม

โดยมากแล้วมักจะรู้จักพระโพธิสัตว์กวนอิมกันอยู่แล้ว ซึ่งจริงๆ แล้วมีพระโพธิสัตว์อีกหลายองค์ด้วยกัน ซึ่ง องค์พระโพธิสัตว์ที่มีความสำคัญในพุทธมหายานมี 5 พระองค์ด้วยกัน หรือ เรียกว่า “ เบญจโพธิสัตว์ “ ซึ่งมีพระนามดังนี้

  1. พระโพธิสัตว์กวนอิม กวนซิอิมผู่ซา หรือ พระแม่กวนอิมที่เรารู้จัก เป็นตัวแทนแห่งความเมตตา ฉลองพระองค์สีขาว ถือแจกัน กับ ไผ่ม่วง เป็นตัวแทนแห่งความเมตตา อยู่ที่ทะเลใต้ หรือ โพธิสัตว์ทะเลใต้ ประทับอยู่ที่ ผู่ถ่อซาน
  2. พระโพธิสัตว์จันทรปัญญา พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวและดวงจันทร์ พระหัตถ์ขวาประทานพร ฉลองพระองค์สีแดง เป็นตัวแทนแห่ง พลังอำนาจ
  3. พระโพธิสัตว์มัญชุศรี พระโพธิสัตว์เทพแห่งปัญญา หรือ ดาวการเรียนรู้ เทพเหวินช่าง หรือ มหาโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมปราชญ์ นั่งบนสิงโตกิเลน ประทับบนดอกบัว
  4. พระสมันตภัทรพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งเขาคิ้วขาว ง้อไบ๋ เฮ่อเหม่ยซาน ประทับบนพระยาคชสาร เป็นตัวแทนโพธิสัตว์แห่งมหากรุณา
  5. พระกษิติครรภพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ผู้เป็นตัวแทนแห่ง มหาปณิธาน ด้วยความ กตัญญูสะท้านฟ้าสะเทือนดิน ตี้จ้าง พระโพธิสัตว์ ประทับอยู่ที่เขา จิ่วฮวา

ถ้าเราอยากรู้จักพระโพธิสัตว์ เราต้องรู้คุณธรรมและตัวแทนแห่งการบำเพ็ญของท่านเพื่อการบูชา เพื่อความจรรโลงใจ และเป็น อานิสงส์ที่ดีแก่ชีวิต

“ หากเวไนยสัตว์ ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ มิอาจเข้าสู่แดนนิพพาน
ศิษย์ขอเป็นคนสุดท้าย ที่จะเดินสู่แดนพุทธภูมิ”
พระโพธิสัตว์กวนอิม

ศิษย์น้อมกราบ มหากรุณาปณิธาน อันยิ่งใหญ่ ของ พระโพธิสัตว์กวนอิม
หนันไห่กู่ฝอ พระมหาโพธิสัตว์แห่งทะเลใต้ทุ่งไผ่ม่วง
กวนซื่อ อิมผู่ซา ผู้สดับฟังเสียงของโลก
บทความโดย ตงฟางซินแซ นางพญาโหงวเฮ้ง ราชินีโหราศาสตร์จีน

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10 มีนาคม วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม

คำสอนเจ้าแม่กวนอิม ฉบับอ่านง่าย เข้าใจเร็ว

วิธีสักการะ ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิม)

X