บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พร้อมบทแปล

บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พร้อมบทแปล

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก(แปล)ผู้ใดที่สวดมนต์บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้า ชีวิตจะไม่ตกต่ำ เทวดาก็ร่วมอนุโมทนาคอยรักษาให้ปลอดภัย

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พร้อมบทแปล

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก(แปล)

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก(แปล)

๑. อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง  วะตะ  โส  ภะคะวา

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  เป็นผู้ไกลจากกิเลส

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัมมาสัมพุทโธ  วะตะ  โส  ภะคะวา

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิชชาจะระณะสัมปันโน  วะตะ  โส  ภะคะวา

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สุคะโต  วะตะ  โส  ภะคะวา

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

อิติปิ  โส  ภะคะวา  โลกะวิทู  วะตะ  โส  ภะคะวา

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  เป็นผู้รู้แจ้งโลก

อะระหันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง

อะระหันตัง  สิระสา  นะมามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ด้วยเศียรเกล้า

สัมมาสัมพุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้า ขอถึงพระองค์ผู้ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ  ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง

สัมมาสัมพุทธัง  สิระสา  นะมามิ

 • ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบด้วยเศียรเกล้า

วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง

วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สิระสา  นะมามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ด้วยเศียรเกล้า

สุคะตัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้ว  ว่าเป็นที่พึ่ง กำจัดภัยได้จริง

สุคะตัง  สิระสา  นะมามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้วด้วยเศียรเกล้า

โลกะวิทุง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้า ขอถึงพระองค์ผู้รู้แจ้งโลก  ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง

โลกะวิทุง  สิระสา  นะมามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้รู้แจ้งโลก  ด้วยเศียรเกล้า

๒. อิติปิ  โส  ภะคะวา อนุตตะโร  วะตะ  โส  ภะคะวา

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นอนุตตะโร  คือ  ยอดเยี่ยม

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปุริสะทัมมะสาระถิ  วะตะ  โส  ภะคะวา

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  วะตะ  โส  ภะคะวา

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

อิติปิ  โส  ภะคะวา  พุทโธ  วะตะ  โส  ภะคะวา

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ตื่นจากกิเลส

อะนุตตะรัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้ยอดเยี่ยม ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง

อะนุตตะรัง  สิระสา  นะมามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ยอดเยี่ยม  ด้วยเศียรเกล้า

ปุริสะทัมมะสาระถิง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง

ปุริสะทัมมะสาระถิง  สิระสา  นะมามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ  ด้วยเศียรเกล้า

สัตถารัง  เทวะมะนุสสานัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้า ขอถึงพระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ว่าเป็นที่กำจัดภัยได้จริง

สัตถารัง  เทวะมะนุสสานัง  สิระสา  นะมามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นศาสนดาของเทวดาและมนุษย์ด้วยเศียรเกล้า

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลส  ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง

พุทธัง  สิระสา  นะมามิ

 • ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลสด้วย้ศียรเกล้า

๓. อิติปิ  โส  ภะคะวา  รูปักขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิ  โส  ภะคะวา

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  รูปขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะ  แต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว

อิติปิ  โส  ภะคะวา  เวทะนากขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิ  โส  ภะคะวา

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  เวทนาขันธ์  เป็นอนิจลักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัญญากขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิ  โส  ภะคะวา

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สัญญาขันธ์  เป็นอนิจจลักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สังขารักขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิ  โส  ภะคะวา

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  สังขารขันธ์ เป็นอนิจจลักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว

อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิญญาณักขันโธ  อะนิจจะลักษณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิ  โส  ภะคะวา

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น วิญญาณขันธ์  เป็นอนิจจลักษณะแต่พระบารมีถึงพร้อมแล้ว

๔. อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปะฐะวีธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ  คือ ดิน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อาโปธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ  คือน้ำ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  เตโชธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ  คือไฟ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  วาโยธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นธาตุ คือลม

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อากาสะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ อากาศ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิญญาณะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ วิญญาณ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  จักกะวาฬะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ จักรวาล

๕. อิติปิ  โส  ภะคะวา  จาตุมมะหาราชิกาธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราช

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ตาวะติงสาธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ยามาธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือสวรรค์ชั้นยามา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ตุสิตาธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ สวรรค์ชั้นดุสิต

อิติปิ  โส  ภะคะวา  นิมมานะระตีธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือสวรรค์ชั้นนิมมานรดี

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัสดี

อิติปิ  โส  ภะคะวา  กามาวะจะระธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในกามาวจรภูมิ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  รูปาวะจะระธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในรูปาวจรภูมิ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะรูปาวะจะระธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ อันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  โลกุตตะระธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คืออยู่เหนือโลก หมายถึงไม่ติดอยู่ในโลกอีก

๖. อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปะฐะมะฌานะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ปฐมฌาน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ทุติยะฌานะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ  คือ ทุติยฌาน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ตะติยะฌานะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ตติยฌาน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  จะตุตถะฌานะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ จตุตถฌาน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปัญจะมะฌานะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ ปัญจมฌาน

๗. อิติปิ  โส  ภะคะวา  อากาสานัญจายะตะนะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ อากาสานัญจายตนะ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิญญาณัญจายะตะนะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือวิญญาณัญจายตนะ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อากิญจัญญายะตะนะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คืออากิญจัญญายตนะ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือเนวสัญญานาสัญญายตนะ

๘. อิติปิ  โส  ภะคะวา  โสตาปัตติมัคคะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ  คือพระโสดาปัตติมรรค

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สะกิทาคามิมัคคะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือพระสกิทาคามิมรรค

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะนาคามิมัคคะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระอนาคามิมรรค

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัตตะมัคคะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือพระอรหัตตมรรค

อิติปิ  โส  ภะคะวา  โสดาปัตติผะละธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นธาตุ คือ พระโสดาปัตติผล

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สะกิทามิผะละธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมอันเป็นธาตุ คือพระสกิทาคามิผล

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะนาคามิผะละธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมอันเป็นธาตุ คือ พระอนาคามิผล

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัตตะผะละธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยธรรมอันเป็นธาตุ คือ พระอรหัตตผล

๙. กุสะลา  ธัมมา

 •  ธรรมะฝ่ายกุศล

อิติปิ  โส  ภะคะวา

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

อะ อา  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ชมภูทีปัสสะ  อิสสะโร

 • พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นอิสระแห่งชมพูทวีป

กุสะลา  ธัมมา

 • ธรรมฝ่ายกุศล

นะโม  พุทธายะ

 • ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า

นะโม  ธัมมายะ

 • ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า

นะโม  สังฆายะ

 • ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า

ปัญจะ  พุทธา  นะมามิหัง

 • ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

อา ปา มะ จุ ปะ

 • หัวใจพระวินัยปิฎก

ที มะ สัง อัง ขุ

 • หัวใจพระสุตตันตปิฎก

สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ

 • หัวใจพระอภิธรรมปิฎก

อุ ปะ สะ ชะ สุ เห ปา สา ยะ โส

( มนต์คาถา )

โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ

 • หัวใจมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่ง

เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว

 • หัวใจพระเจ้าสิบชาติแสดงการบำเพ็ญบารมีสิบ

อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ

 • หัวใจพระพุทธคุณเก้า (นวหรคุณ)

อิ สะวา สุ สุ สะวา อิ

 • หัวใจพระตรัยรัตนคุณ

กุสะลา  ธัมมา

 • ธรรมะฝ่ายกุศล

จิตติ  วิอัตถิ

 • มีนัยวิจิตรพิสดาร

๑๐. อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง

 • พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส

อะ อา  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

สา โพธิปัญจะ อิสะโร ธัมมา

( มนต์คาถา )

กุสะลา  ธัมมา

 • ธรรมฝ่ายกุศล

นันทะวิวังโก

( มนต์คาถา )

อิติ  สัมมาสัมพุทโธ

 • พระองค์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วแล

สุ คะ ลา โน  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

จาตุมะหาราชิกา

 • เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกา

อิสสะโร

 • เป็นอิสระ

กุสะลา  ธัมมา

 • ธรรมะฝ่ายกุศล

อิติ  วิชชาจะระณะสัมปันโน

 • พระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ

อุ อู  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ตาวะติงสา

 • สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

อิสสะโร

 • เป็นอิสระ

กุสะลา  ธัมมา

 • ธรรมะฝ่ายกุศล

นันทะปัญจะ สุคะโต  โลกะวิทู

 • พระพุทธเจ้า ผู้เสด็จไปดีแล้ว  ผู้รู้แจ้งโลก

มะ หา เอ โอ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ยามา

 • สวรรค์ชั้นยามา

อิสสะโร

 • เป็นอิสระ

กุสะลา  ธัมมา

 • ธรรมะฝ่ายกุศล

พรหมมาสัททะ

 • เสียงพรหม

ปัญจะสัตตะ

 • พระโพธิสัตว์ห้า

สัตตาปาระมี

 • บารมีของพระโพธิสัตว์

อะนุตตะโร

 • ยอดเยี่ยม

ยะ มะ กะ ขะ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้า ขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ตุสิตา

 • สวรรค์ชั้นดุสิต

อิสสะโร

 • เป็นอิสระ

กุสะลา  ธัมมา

 • ธรรมะฝ่ายกุศล

ปุ ยะ ปะ กะ  ปุริสะทัมมะสาระถิ

 • พระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ

ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

นิมมานะระติ

 • สวรรค์ชั้นนิมมานรดี

อิสสะโร

 • เป็นอิสระ

กุสะลา  ธัมมา

 • ธรรมะฝ่ายกุศล

เห ตุ โป วะ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง

 • พระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

ตะถา  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้า ขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี

 • สวรรค์ชั้นปรนิมมิตตวสวัสดี

อิสสะโร

 • เป็นอิสระ

กุสะลา  ธัมมา

 • ธรรมะฝ่ายกุศล

สังขารักขันโธ

 • สังขารขันธ์

อะนิจจัง  ทุกขัง  อะนัตตา

 • ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง

รูปักขันโธ  พุทธัสสะ

 • รูปขันธ์ของพระพุทธเจ้า

ปะ ผะ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้า ขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

พรหมมา

 • พรหมโลก

อิสสะโร

 • เป็นอิสระ

กุสะลา  ธัมมา

 • ธรรมะฝ่ายกุศล

นัตถิ ปัจจะยา วินะปัญจะ

(มนต์คาถา)

ภะคะวะตัง  ยาวะนิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ

 • ข้าพเจ้า ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

๑๑. นะโม  พุทธัสสะ

 • ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า

นะโม  ธัมมัสสะ

 • ขอนอบน้อมแดพระธรรมเจ้า

นะโม  สังฆัสสะ

 • ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า

พุทธิลา โลกะลา กะระกะนา

( มนต์คาถา )

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ

 • ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้  ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด

หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ ฯ

( มนต์คาถา )

นะโม  พุทธัสสะ

 • ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า

นะโม  ธัมมัสสะ

 • ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า

นะโม  สังฆัสสะ

 • ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า

วิตติ  วิตติ  วิตติ  มิตติ  มิตติ  มิตติ  จิตติ  จิตติ  อัตติ  อัตติ  มะยะสุ

( มนต์คาถา )

สุวัตถิ  โหนตุ

 • ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด

หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ

( มนต์คาถา )

อินทะสาวัง  มะหาอินทะสาวัง  พรหมมะสาวัง  มะหาพรหมมะสาวัง  จักกะวัตติสาวัง  มะหาจักกะวัตติสาวัง  เทวาสาวัง  มะหาเทวาสาวัง  อิสิสาวัง  มะหาอิสิสาวัง  มุนีสาวัง  มะหามุนีสาวัง  สัปปุริสาวัง

มะหาสัปปุริสาวัง  พุทธะสาวัง  ปัจเจกะพุทธะสาวัง  อะระหัตตะสาวัง  สัพพะสิทธิ  วิชชาธะรานังสาวัง  สัพพะโลกา  อิริยานังสาวัง

( คาถาพระมหาทิพมนตร์ )

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ ฯ

 • ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้  ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด

สาวัง คุณัง  วะชะ พะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิ กัมมัง  นิพพานัง โมกขัง คุยหะกัง

ทานัง  สีลัง ปัญญา นิกขัง ปุญญัง  ภาคะยัง ยะสัง ตัปปัง  สุขัง  สิริรูปัง  จะตุวีสะติเสนัง

 ( มนต์คาถา )

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ

 • ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้  ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด

หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ ฯ

( มนต์คาถา )

๑๒.  นะโม  พุทธัสสะ

 • ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า

อะนิจจัง  ทุกขัง  อะนัตตา  รูปักขันโธ เวทนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ

 • รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาฌขันธ์  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตน ของเราจริง

นะโม  อิติปิ  โส  ภะคะวา

 • ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

นะโม  ธัมมัสสะ

 • ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า

อะนิจจัง  ทุกขัง  อะนัตตา  รูปักขันโธ เวทนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ

 • รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาฌขันธ์  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตน ของเราจริง

นะโม  สะหวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม

 • ขอนอบน้อมแด่พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว

นะโม  สังฆัสสะ

 • ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า

อะนิจจัง  ทุกขัง  อะนัตตา  รูปักขันโธ เวทนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ

 • รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาฌขันธ์  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตน ของเราจริง

นะโม  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

 • ขอนอบน้อมแด่พระสังฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ปฏิบัติดีแล้ว

วา หะ ปะ ริต ตัง

( มนต์คาถา )

นะโม  พุทธายะ

 • ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า

มะ อะ อุ

 • พระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์

อะนิจจัง  ทุกขัง  อะนัตตา

 • ความไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  มิใช่ตัวตนของเราจริง

ยาวะ  ตัสสะ  หาโยโมนะ

( มนต์คาถา )

อุ อะ มะ

 • พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์

อะนิจจัง  ทุกขัง  อะนัตตา

 • ความไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  มิใช่ตัวตนของเราจริง

อุ อะ มะ  อาวันทา

 • ขอกราบไหว้พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์

นะโม  พุทธายะ

 • ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า

นะ อะ กะ ติ นิ สะ ระ นะ    อา ระ ปะ ขุ ธัง มะ อะ อุ

( มนต์คาถา )

อะนิจจัง  ทุกขัง  อะนัตตา

 • ความไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  มิใช่ตัวตนของเราจริง
 • ศัตรูที่แท้จริงของคนคือ   โลภ,  โกรธ,  หลง  ต้องแก้ด้วยมี  ศีล,  สมาธิ,  ปัญญา

ผลของการสวดมนต์บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

 • ผู้ใดที่สวดมนต์บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้า ชีวิตจะไม่ตกต่ำ เทวดาก็ร่วมอนุโมทนาคอยรักษาให้ปลอดภัย