คำขอขมาอโหสิกรรมต่อบรรพบุรุษ วงศ์ตระกูล

คำขอขมาอโหสิกรรมต่อบรรพบุรุษ วงศ์ตระกูล

พุทโธ สาธุ, ธัมโม สาธุ,สังโฆ สาธุ พุทโธ อโหสิ,ธัมโม อโหสิ,สังโฆ อโหสิ

Home / บทสวดมนต์ / คำขอขมาอโหสิกรรมต่อบรรพบุรุษ วงศ์ตระกูล

พุทโธ สาธุ, ธัมโม สาธุ,สังโฆ สาธุ

พุทโธ อโหสิ,ธัมโม อโหสิ,สังโฆ อโหสิ

สาธุ สาธุ อันว่าบาปทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่ข้าพเจ้านี้ ได้เคยประพฤติล่วงเกิน ก่อกรรมทำไม่ดีไว้ ต่อบรรพบุรุษ วงศ์ตระกูล ด้วยการกระทำสิ่งไม่ดีไม่งาม นอกรีต นอกรอย นอกขนบธรรมเนียม ทำตัวเกเร ดื้อด้าน ต่อต้านไม่เชื่อฟัง เป็นเหตุให้วงศ์ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นที่ติฉินนินทา ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรี เป็นที่อับอาย เป็นที่ดูหมิ่นของผู้คน

ที่เป็นบาปเป็นกรรม ที่ผิดศีลผิดธรรม ที่ไม่ดีไม่งาม ที่ไม่ถูก ไม่ควร เพราะถูกกิเลสตัณหา คือ ราคะ โทสะ โมหะ เข้าสิงจิตดลใจให้ข้าพเจ้านี้ หลงคิดผิด ทำผิด พูดผิด ทั้งเจตนาก็ตาม ไม่เจตนาก็ตาม ทั้งที่รู้เท่าถึงเหตุการณ์ก็ตาม รู้ไม่เท่าถึงเหตุการณ์ก็ตาม ในอดีตชาติ ในปัจจุบันชาติ

บัดนี้ ข้าพเจ้า มีจิตสำนึกผิดแล้ว ในบาปทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น ข้าพเจ้าขอน้อมกาย วาจา ใจ และบุญกุศลน้อยใหญ่ เป็นเครื่องขอขมาลาโทษ ต่อท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลาย จงโปรดเมตตา อโหสิกรรม อโหสิกรรม อโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อความไม่ประมาท เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อมรรคผลนิพาน ในปัจจุบันนี้เทอญฯ

(กราบขอขมาโทษ 3 ครั้ง

X