คำขอขมาอโหสิกรรมต่อครูบาอาจารย์

คำขอขมาอโหสิกรรมต่อครูบาอาจารย์

พุทโธ สาธุ, ธัมโม สาธุ,สังโฆ สาธุ พุทโธ อโหสิ,ธัมโม อโหสิ,สังโฆ อโหสิ

Home / บทสวดมนต์ / คำขอขมาอโหสิกรรมต่อครูบาอาจารย์

พุทโธ สาธุ, ธัมโม สาธุ,สังโฆ สาธุ

พุทโธ อโหสิ,ธัมโม อโหสิ,สังโฆ อโหสิ

สาธุ สาธุ อันว่าบาปทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่ข้าพเจ้านี้ ได้เคยประพฤติล่วงเกิน ก่อกรรมทำไม่ดีไว้ ต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ผู้คอยพร่ำสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้โดยไม่ปิดบังอำพราง คอยชี้นำทางให้ตั้งอยู่ในความดี ด้วยความประพฤติตนเป็นคนพาล ทำตัวาเกเรไม่เชื่อฟังคำสั่งสอน โต้เถียงต่อต้าน ขาดความเคารพ ไม่ตั้งใจศึกษา พูดจาดูหมิ่นนินทาว่าร้าย ลบหลู่บุญคุณ ให้ท่านเสียหาย หนักอกหนักใจ

ที่เป็นบาปเป็นกรรม ที่ผิดศีลผิดธรรม ที่ไม่ดีไม่งาม ที่ไม่ถูก ไม่ควร เพราะถูกกิเลสตัณหา คือ ราคะ โทสะ โมหะ เข้าสิงจิตดลใจให้ข้าพเจ้านี้ หลงคิดผิด ทำผิด พูดผิด ทั้งเจตนาก็ตาม ไม่เจตนาก็ตาม ทั้งที่รู้เท่าถึงเหตุการณ์ก็ตาม รู้ไม่เท่าถึงเหตุการณ์ก็ตาม ในอดีตชาติ ในปัจจุบันชาติ

บัดนี้ ข้าพเจ้า มีจิตสำนึกผิดแล้ว ในบาปทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น ข้าพเจ้าขอน้อมกาย วาจา ใจ และบุญกุศลน้อยใหญ่ เป็นเครื่องขอขมาลาโทษ ต่อท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลาย จง

โปรดเมตตา อโหสิกรรม อโหสิกรรม อโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อความไม่ประมาท เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อมรรคผลนิพาน ในปัจจุบันนี้เทอญฯ

(กราบขอขมาโทษ 3 ครั้ง)