บทสวดอิติปิโส

บทสวดอิติปิโสฯ (บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ)

บทสวดอิติปิโส บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดอิติปิโสฯ (บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ)

บทสวดอิติปิโส

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทสวดอิติปิโส

บทสวดอิติปิโส