ต่ออายุ บทสวดต่ออายุ พระคาถาอุณหิสสวิชัย แคล้วคลาดปลอดภัย

พระคาถาอุณหิสสวิชัย บทสวดต่ออายุ ป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้าย

พระคาถาอุณหิสสวิชัย หนึ่งในพระคาถามงคล แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นบทสวดต่ออายุ ป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้าย ป้องกันการตายก่อนเวลา

Home / พระคาถา / พระคาถาอุณหิสสวิชัย บทสวดต่ออายุ ป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้าย

พระคาถาอุณหิสสวิชัย หนึ่งในพระคาถามงคล แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นบทสวดต่ออายุ ป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้าย ป้องกันการตายก่อนเวลา

พระคาถาอุณหิสสวิชัย

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดเทพบุตรอดีตพุทธมารดา ขณะนั้น สุปติฏฐิตเทพบุตรรู้ว่าตนกำลังจะหมดบุญแล้วไปเกิดในนรกหนึ่งแสนปี พ้นจากนรกแล้วจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ ๗ ชนิด ชนิดละ ๕๐๐ ชาติ จากนั้นจะไปเกิดเป็นคนหูหนวกและตาบอดอีกอย่างละ ๕๐๐ ชาติ ก็กลัว ไม่อยากตาย จึงทูลให้พระพุทธเจ้าช่วย พระพุทธเจ้าทรงมอบบทอุณ๎หิสสวิชัยให้ไปสวด เจริญสติตลอด ๗ วัน ส่งผลให้สุปติฏฐิตเทพบุตรมีอายุยืนยาวถึงยุคของพระศรีอารยเมตไตรยพุทธเจ้า และจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในยุคนั้น

พระคาถาอุณหิสสวิชัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ท่อง ๓ จบ)

อัตถิ อุณหิสสะวิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ตวัง คัณหาหิ เทวะเต
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
พยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา
สัพพัสมา มะระณา มุตโต ฐะเปตวา กาละมาริตัง
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโวสุขีสะทา
สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนัง สุตวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ

คำแปล

พระคาถาชื่อว่าอุณหิสสวิชัย ซึ่งเป็นธรรมอันล้ำเลิศในโลก
ดูก่อนเทวดา ขอท่านจงเรียนอุณหิสสวิชัยคาถานั้น
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวง
ซึ่งจะปลอดจากราชอาชญา จากภัยของอมนุษย์
จากอัคคีภัย จากเสือ ช้าง งูพิษ และภูตผี
หรือจากความตายในกาลอันไม่ควร
จะพ้นจากความตายทั้งปวง เว้นแต่กาลมรณะ
ด้วยอานุภาพแห่งอุณหิสสวิชัยคาถานั้นแล
ขอเทวดาจงมีความสุขทุกเมื่อ
ขอท่านพึงสมาทานศีลอันบริสุทธิ์
ประพฤติธรรมให้สุจริต
ด้วยอานุภาพแห่งศีลอันบริสุทธิ์ และธรรมอันเป็นสุจริตนั้นแล
ขอเทวดาจงมีความสุขทุกเมื่อ
ผู้ใดได้ศึกษา คิดนึก บูชา ทรงจํา บอกกล่าว เป็นครู
หรือฟังการแสดงอุณหิสสวิชัยคาถานั้น
อายุของผู้นั้น ย่อมเจริญนักแล

หัวใจสำคัญที่ทำให้สุปติฏฐิตเทพบุตรไม่ตาย ท่านระบุไว้ในบทสวดมีอยู่ ๒ ประการ คือ
๑. สุทธะสีลัง สะมาทายะ (สมาทานศีลและรักษาให้บริสุทธิ์)
๒. ธัมมัง สุจะริตัง จะเร (ประพฤติธรรมให้สุจริต คือให้เหมาะสมและเกิดผลอันดีงาม)
กล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ต้องมีศีลและธรรมคู่กัน เพราะใครก็ตามที่รักษาศีลและปฏิบัติธรรมให้ดีงามแล้ว ศีลและธรรมนั้นย่อมรักษาคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัย อายุยืนยาว

อานุภาพพระคาถาอุณหิสสวิชัย ๔ ประการ

๑. ให้รอดพ้นจากโทษที่เกิดจากพระราชา อันหมายถึงคดีความต่างๆ
๒. คุ้มภัยจากอมนุษย์ และเพลิงไหม้เผาผลาญ
๓. คุ้มภัยจากเสือร้าย นาค และสัตว์มีพิษต่างๆ
๔. ต่ออายุขัยผู้ที่ยังไม่ถึงคาดได้