คาถา คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ บิดาแห่งการแพทย์ หมอชีวกโกมารภัจจ์

คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ ขอพรสุขภาพ หายทุกข์กายทุกข์ใจ

เชื่อกันว่า หากสวด คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์บรมครูทางแพทยศาสตร์แล้ว จะช่วยปัดเป่าทุกข์กายทุกข์ใจ จากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ช่วยเสริมขวัญและกำลังใจผู้ป่วยและญาติมิตรได้

Home / พระคาถา / คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ ขอพรสุขภาพ หายทุกข์กายทุกข์ใจ

คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์

หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นหมอหลวงประจำราชสำนักมคธรัฐของพระเจ้าพิมพิสารและหมอประจำองค์พระพุทธเจ้า เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์และเภสัชกรรมที่ยิ่งใหญ่ และยังเป็นพุทธสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงให้การยกย่องว่า “เป็นเลิศกว่าสาวกอุบาสกทั้งหลายที่ปวงชนรักใคร่” ด้วยท่านเป็นหมอผู้บุกเบิกวิธีการรักษาสมัยใหม่ขึ้นในยุคนั้น มีชื่อเสียงจากการรักษาชาวบ้านให้หายจากโรคภัยโดยไม่เกี่ยงฐานันดร จึงเป็นที่เคารพรัก นับถือของชาวแคว้นมคธ และยังสร้างบรรทัดฐานวิธีการรักษา และส่วนประกอบตำรายาขึ้นเป็นแบบแผนไว้มากมายให้สืบต่อกันมา อีกทั้งยังเป็นผู้ถวายคำแนะนำให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยและระเบียบปฏิบัติหลายข้อจนเป็นบัญญัติในพระไตรปิฏกจวบจนปัจจุบัน จึงเป็นบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งของโลกที่เราควรกราบไหว้บูชา เชื่อกันว่า หากสวด คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์บรมครูทางแพทยศาสตร์แล้ว จะช่วยปัดเป่าทุกข์กายทุกข์ใจ จากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ช่วยเสริมขวัญและกำลังใจผู้ป่วยและญาติมิตรได้

หมอชีวกโกมารภัจจ์

รูปหล่อฤาษีสัมฤทธิ์ที่หน้าวัดพระแก้ว ก็คือ หมอชีวกโกมารภัจจ์ นั่นเอง ถูกสร้างขึ้นสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ในรูปแบบท่านั่งแบบขุนนางในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น และเริ่มเป็นที่เคารพกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา

คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก สัพพะสัตตานัง
โอสะถะ ทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ
ปะกาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนา โหมิ

ข้าพเจ้า ขอกราบไหว้นมัสการบูชาต่อองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอหลวงประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล

ข้าพเจ้า (บอกชื่อ – นามสกุล) ขอตั้งจิตอธิษฐานกราบไหว้บูชาด้วยความเคารพ โดยน้อมระลึกถึงองค์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ เป็นที่ตั้ง ดุจดั่งที่บรมครูหมอ มีศรัทธาเป็นมั่นคงต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล

ขอบารมีของบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ โปรดบันดาลให้โรคร้าย ภัยเวรอันเกิดจากโรคเวรโรคกรรมที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจทั้งหมดทั้งมวลนั้น ทำให้เกิดความทุกข์กาย ทุกข์ใจแก่ข้าพเจ้า บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท มิตรสหายของข้าพเจ้า จงมลายหายสิ้นไปด้วยบารมีของบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ บารมีของบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ จงคุ้มครองพิทักษ์รักษาข้าพเจ้า (บอกชื่อ –นามสกุล) ตลอดไป

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ประสบความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง สุขภาพกาย สุขภาพใจ มีความสมบูรณ์เป็นสุข ดุจดั่งพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า “อะโรคะยา ปะระมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอัน ประเสริฐ ขอให้ความมีลาภอันประเสริฐ จงบังเกิดขึ้นตามคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโยนิจจัง ภะวะตุสัพพะทา

คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ ฉบับ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

อาโรคยะปะระมา ลาภา
สันตุฏฐิปะระมัง ธะนัง
วิสสาสะปะระมา ญาติ
นิพพานัง ปะระมัง สุขัง

ศาลบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ มีที่ไหนบ้าง

หากต้องการไปกราบสักการะขอพรต่อหน้าบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ก็สามารถเดินทางไปกราบไหว้กันได้ที่

  • ศาลด้านหน้าโรงพยาบาลสงฆ์ จ.กรุงเทพ ฯ
  • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง จ. กรุงเทพฯ
  • วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพ ฯ
  • วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ. เชียงราย
  • วัดบางกุ้ง จ.สมุทรสงคราม ฯลฯ

ภาพโดย MTHAI Team

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดฝันเห็นปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ทำนายฝันปู่ชีวกโกมารภัจจ์ แม่นๆ

เลขเด็ดฝันเห็นพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ทำนายฝันพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ แม่นๆ

เลขเด็ดฝันเห็นหมอชีวกโกมารภัจจ์ ทำนายฝันหมอชีวกโกมารภัจจ์ แม่นๆ