คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร ท้าวไพสพเป็นเทพ 1 ใน 4 ของท้าวจตุโลกบาล มียักษ์ ภูตผีปีศาจเป็นบริวาร และเป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติแผ่นดิน มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา สวดบูชาเป็นประจำทุกวัน จะมีอำนาจวาสนาสูงส่ง เงินทองเพิ่มทวี ขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคล เคราะห์ร้าย ผีร้ายไม่มากล้ำกราย

Home / พระคาถา / คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร ท้าวไพสพเป็นเทพ 1 ใน 4 ของท้าวจตุโลกบาล มียักษ์ ภูตผีปีศาจเป็นบริวาร และเป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติแผ่นดิน มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา สวดบูชาเป็นประจำทุกวัน จะมีอำนาจวาสนาสูงส่ง เงินทองเพิ่มทวี ขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคล เคราะห์ร้าย ผีร้ายไม่มากล้ำกราย

บทคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระนัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมมะหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทรทะภูโต เวสสะ พุสะ พุทธัง

อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ.

X