วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฎิญาณตน ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก MD-PSCM รุ่นที่ 1 เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และเติบโตเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม

พิธีมอบเสื้อกาวน์ และปฎิญาณตน ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก MD-PSCM รุ่นที่ 1

Home / PR NEWS / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฎิญาณตน ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก MD-PSCM รุ่นที่ 1 เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และเติบโตเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ และปฎิญาณตน ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก MD-PSCM รุ่นที่ 1 ผ่านกิจกรรม “ Year 5 Introduction and Orientation Module ( IOM ) ” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์นพดล พิษณุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มีการเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนรู้การทำงานในสภาพแวดล้อมทางคลินิก เพื่อการเติบโตเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพและมีจริยธรรม พร้อมกันนี้ ภายในงานยังจัดให้มีพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฏิญาณตน พร้อมแนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลนครปฐม และ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริงในสภาพแวดล้อมทางคลินิก ช่วยให้เติบโตเป็นแพทย์ที่ดีมีคุณภาพและมีจริยธรรม ตามหลักปรัชญาสูงสุดของการผลิตแพทย์ CRA Doctor

อนึ่ง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนในชั้น Early year ไปสู่การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมทางคลินิกที่มีความซับซ้อน ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เข้ากับบริบททางการแพทย์ รวมถึงการใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิพากษ์ (critical thinking) การประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจ การปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและมีจริยธรรม โดยการฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางคลินิก การสังเกต การสื่อสารและการวินิจฉัย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้นักศึกษาแพทย์เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร การทำงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน บุคลากรสหวิชาชีพ เข้าใจหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของแพทย์ รวมถึงทราบถึงวิธีการวัดและประเมินผลในชั้น later year ด้วย โดยท้ายสุดเป็นการเตรียมนักศึกษาแพทย์ ให้พร้อมเผชิญกับความท้าทายทางอารมณ์และความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการศึกษาและการปฏิบัติงานทางคลินิก ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะการจัดการเวลา การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลและการรับมือกับความเครียด ทั้งนี้ จะช่วยให้นักศึกษาแพทย์สามารถรักษาสมดุลทางอารมณ์และสุขภาพจิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ พร้อมรับมือกับความเครียดและความท้าทายในวิชาชีพแพทย์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ สำหรับพิธีปฏิญาณตนและรับเสื้อกาวน์นั้น เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นและความพร้อมของนักศึกษาในการเริ่มต้นการศึกษาและการฝึกอบรมในสาขาวิชาแพทยศาสตร์และยังเป็นการเตือนใจถึงหลักจรรยาบรรณและหน้าที่ของแพทย์ ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยและสังคมด้วยความเคารพ ความเมตตาและความมีจริยธรรม โดยการรับเสื้อกาวน์ไม่เพียงแต่เป็นการรับสัญลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาแพทย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยอมรับความท้าทายและความรับผิดชอบที่จะตามมาในการเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปด้วย