วัดพระธรรมกาย วัดมหาธรรมิกยามะ ชเวจิน ไตมาจี

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ร่วมสมโภชอุโบสถ 160 ปี วัดมหาธรรมิกยามะ ชเวจิน ไตมาจี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. สิตากู สยาดอร์ ดร.ภัททันตะ ญานิสสระ อภิธชมหารัฐคุรุ สมเด็จพระสังฆนายกแห่งนิกายชเวจิน นายกสภาสถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติสิตากู เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายมหาสังฆทานในโอกาสสมโภชพระอุโบสถไม้สัก ณ วัดมหาธรรมิกยามะ ชเวจิน ไตมาจี

Home / PR NEWS / ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ร่วมสมโภชอุโบสถ 160 ปี วัดมหาธรรมิกยามะ ชเวจิน ไตมาจี

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ร่วมสมโภชอุโบสถ 160 ปี พร้อมรับประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระสังฆนายกเมียนมา

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ร่วมสมโภชอุโบสถ 160 ปี วัดมหาธรรมิกยามะ ชเวจิน ไตมาจี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. สิตากู สยาดอร์ ดร.ภัททันตะ ญานิสสระ อภิธชมหารัฐคุรุ สมเด็จพระสังฆนายกแห่งนิกายชเวจิน นายกสภาสถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติสิตากู เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายมหาสังฆทานในโอกาสสมโภชพระอุโบสถไม้สัก ณ วัดมหาธรรมิกยามะ ชเวจิน ไตมาจี เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ในการนี้พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในนามคณะสงฆ์ประเทศไทย เข้ารับประกาศเกียรติคุณยกย่องหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย ในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก พร้อมทั้งกล่าวปสาทนียกถา จากนั้นคณะศิษยานุศิษย์ได้น้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 200 รูป

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ร่วมสมโภชอุโบสถ 160 ปี วัดมหาธรรมิกยามะ ชเวจิน ไตมาจี

พระอุโบสถไม้สักอายุกว่า 160 ปีหลังนี้ สร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระเจ้ามินดง กษัตริย์แห่งราชวงศ์คองบอง มีพุทธศิลป์แบบเมียนมาที่งดงาม โดดเด่นด้วยลวดลายการสลักไม้อย่างวิจิตร อลังการ และได้พระราชทานถวายแด่สะยาดอร์ จาการะ พระมหาเถระผู้ก่อตั้งนิกายชเวจิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเก้านิกายหลักของประเทศเมียนมา

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ร่วมสมโภชอุโบสถ 160 ปี วัดมหาธรรมิกยามะ ชเวจิน ไตมาจี

ในปี 2561 ชเวจิน สยาดอร์ ภัททันตะ ทุติวาระ เจ้าอาวาสวัดมหาธรรมิกยามะ ชเวจิน ไตมาจี รูปปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จึงได้ริเริ่มโครงการบูรณะพระอุโบสถทั้งหลัง วัดพระธรรมกาย และคณะศิษย์ยานุศิษย์ ตระหนักและซาบซึ้งถึงความเมตตาของคณะสงฆ์เมียนมาที่มีต่อวัดพระธรรมกาย ประเทศไทยมาโดยตลอด จึงได้ถวายการอุปถัมภ์โครงการด้วยการถวายพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่ปลียอดพร้อมทั้งส่งอุบาสกถาวร พรหมถาวร ผู้เชี่ยวชาญงานไม้มาเป็นหัวหน้างานปฏิสังขรณ์พระอุโบสถหลังนี้ จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2566 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นธรรมบูชา เทิดทูนพระสัทธรรม และเป็นสังฆบูชา ตอบแทนในความเมตตา ปรารถนาดี เป็นอนุสรณ์แห่งสังฆไมตรี และสังฆสามัคคีอันดีระหว่างกันและกันสืบไป