กระทรวงวัฒนธรรม นาโปแก พัทลุง มโนราห์

วธ.เชิญชวนเที่ยวงาน “เรียนรู้วิถีคนเมืองลุง” ชวนเด็ก-เยาวชน ประชาชนศึกษาการแสดงมโนราห์ หนังตะลุง ปรุงยาสมุนไพร ทำนาแบบดั้งเดิม งานศิลป์ งานช่างพื้นบ้าน

วันที่ 11-13 ก.พ.นี้ ที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแกจ.พัทลุง หนุนให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีของตนเอง นำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมต่อไป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางยุพา…

Home / PR NEWS / วธ.เชิญชวนเที่ยวงาน “เรียนรู้วิถีคนเมืองลุง” ชวนเด็ก-เยาวชน ประชาชนศึกษาการแสดงมโนราห์ หนังตะลุง ปรุงยาสมุนไพร ทำนาแบบดั้งเดิม งานศิลป์ งานช่างพื้นบ้าน

วันที่ 11-13 ก.พ.นี้ ที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแกจ.พัทลุง หนุนให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีของตนเอง นำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมต่อไป

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เรียนรู้วิถีคนเมืองลุง” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการอัตลักษณ์วิถีคนเมืองลุง การสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่น ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีนายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก เครือข่ายทางวัฒนธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” 4 ภาค โดยภาคใต้จัดขึ้นภายใต้งาน “เสน่ห์เมืองหนังโนรา รังสรรค์ศิลป์ถิ่นใต้” วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ตลาดน้ำทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศขึ้นทะเบียน “โนรา” หรือ มโนราห์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งผูกพันกับชีวิตและเป็นที่นิยมของคนไทยในภาคใต้ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยการจัดงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นางยุพา กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก ถือเป็นความสำเร็จของ วธ. ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนจังหวัดพัทลุง เปิดแหล่งเรียนรู้ที่ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ ตามวิถีชีวิตของชาวเมืองพัทลุงไว้อย่างครบถ้วน ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ เกิดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีงามของตนเอง ที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรม นำองค์ความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นไปตามนโยบาย วธ.ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมทุกช่วงวัย ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงามให้มีความยั่งยืน ขอชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดพัทลุงที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และรวมพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม และจัดงานเรียนรู้วิถีคนเมืองลุงในครั้งนี้

ทั้งนี้ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก คำว่า “นาโปแก” หมายถึง นาของปู่ มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ภายในบริเวณแบ่งออกเป็น 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 อัตลักษณ์ถิ่นพัทลุง จัดแสดงเกี่ยวกับมโนราห์ หนังตะลุง ทั้งชุดเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี การร้อยลูกปัดมโนราห์ การรำมโนราห์ การแกะหนังตะลุง การเล่นหนังตะลุง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ในสมัยอดีตเมืองลุง สถานีที่ 2 ปรุงอาหารเป็นยา จัดแสดงและสาธิตอาหารที่มีสรรพคุณทางยา มีส่วนผสมของสมุนไพร ได้แก่ ข้าวยำ ขนมจีน แกงเลียง สถานีที่ 3 รักษ์คุณค่าสมุนไพร จัดแสดงยาสมุนไพรตำรับวัดเขาอ้อ เช่น ลูกประคบ ยาหม่อง สบู่ สถานีที่ 4 ทำนาเชิงอนุรักษ์ แสดงวิถีนาโบราณ การทำนาแบบดั้งเดิม สถานีที่ ๕ สานศักดิ์ศรีงานศิลป์สาธิตและจัดแสดงงานหัตถกรรมพื้นบ้าน งานช่างสิบหมู่ และงานหัตถศิลป์ รวมทั้งเปิดบริการห้องพักแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศแบบท้องทุ่งนา นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันสารทเดือนสิบ วันลอยกระทง รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้าน ชุมชน นำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดพัทลุง ผู้สนใจเช้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00– 19.00 น.

X