การประปานครหลวง ครบรอบ 54 กปน. พัฒนาสู่ความยั่งยืน

กปน. ครบรอบ 54 ปี แห่งการพัฒนา สู่ความยั่งยืน

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)  เปิดเผยว่า กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการงานประปา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เริ่มดำเนินกิจการนับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2510 มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง…

Home / PR NEWS / กปน. ครบรอบ 54 ปี แห่งการพัฒนา สู่ความยั่งยืน

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)  เปิดเผยว่า กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการงานประปา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เริ่มดำเนินกิจการนับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2510 มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และให้บริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยปัจจุบันได้ให้บริการแก่ประชาชนกว่า 12 ล้านคน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 54 ปี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นี้ กปน. ยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาโครงการต่าง ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ อาทิ • โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปา • ร่วมมือกับองค์กรด้านน้ำ เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และกรมชลประทาน เพื่อจัดการปัญหาลิ่มความเค็มในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อดูแลคุณภาพของน้ำที่กลับคืนสู่ธรรมชาติ • โครงการฉลากประหยัดน้ำ เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนช่วยอนุรักษ์ทรัพย์ทรัพยากรน้ำ โดยใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ • พัฒนาแอปพลิเคชัน MWA onMobile ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์การใช้งานให้มากขึ้น เช่น ตรวจสอบค่าน้ำย้อนหลัง แจ้งเหตุท่อประปาแตกรั่ว ชำระค่าน้ำผ่านบัตรเครดิต และ MWA e-Bill Service สามารถรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษได้

              สำหรับมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากผลกระทบ COVID-19 นั้น กปน. ได้ดำเนินการตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้แก่ • มาตรการใช้น้ำประปาฟรี 10 คิวแรก และลดค่าน้ำ 20 % เป็นระยะเวลา 3 เดือน • มาตรการผ่อนชำระค่าน้ำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม • มาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำ • โครงการติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาจัดให้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปี 2564 ให้กับประชาชน ด้วยการมอบส่วนลด 10 % สำหรับค่าติดตั้งประปาใหม่ เป็นระยะเวลา 2 เดือน • ลดค่าน้ำ 10 % สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก รวม 6 เดือน • โครงการตู้ กปน. เติมสุข ปลุกกำลังใจ ร่วมต้านภัย COVID-19 เพื่อมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชน ณ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง นอกจากนี้ กปน. ยังมอบเงินให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบ รวมทั้งมอบน้ำดื่มปาป้ารวมแล้วกว่า 100,000 ขวด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลและศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการด้วย

              ในส่วนของการสร้างเสถียรภาพที่มั่นคงให้ระบบสาธารณูปโภคสำคัญของประเทศ กปน. ยังคงเดินหน้าโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมไทย ได้แก่ • ดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 และ 10 เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบประปาและรองรับความต้องการการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต • พัฒนาแอปพลิเคชัน MWA on Mobile รองรับการบริการสาขาเสมือนจริง (Virtual Branch) ในปีงบประมาณ 2565 สามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ • สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ ตลอดจนสานต่อโครงการต่าง ๆ อาทิ ฉลากประหยัดน้ำ โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน โครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการตาสับปะรด เป็นต้น • ยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม • การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ  • ปรับปรุงและพัฒนาช่องการติดต่อสื่อสาร ให้มีสะดวก รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

X