ตรวจสอบโอนเงิน โอนเงิน โอนเงินเกิน

รัฐบาลเห็นชอบ “โอนเงินเกิน 50,000” ข้ามประเทศ ต้องถูกตรวจสอบ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอ โดยร่าง กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงาน ของ…

Home / NEWS / รัฐบาลเห็นชอบ “โอนเงินเกิน 50,000” ข้ามประเทศ ต้องถูกตรวจสอบ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ครม. มีมติเห็นชอบ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบลูกค้า ตัดช่องทางการฟอกเงินและการสนับสนุนผู้ก่อการร้าย
  • การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ต้องถูกตรวจสอบ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอ

โดยร่าง กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงาน ของ ปปง.ให้เสมอกับมาตรฐานสากล เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า ให้สอดคล้องมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเพื่อให้ การบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง เนื่องจากประเทศไทยได้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ผลปรากฏว่าประเทศไทยยังมี 17 ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โดยกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น ผู้ค้าอัญมณี ผู้ค้าหรือเช่าซื้อรถยนต์ นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องดำเนินการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ

หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินฯ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องไม่ทำธุรกรรมกับลูกค้าดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.

กรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป สถาบันการเงินผู้สั่งคำสั่งโอน

และสถาบันการเงินผู้รับคำสั่งโอนต้อง ดำเนินการส่งและรับข้อมูลของ ผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมคำสั่ง โอนเงิน โดยคำสั่งโอนเงินต้องมี ข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนอย่างถูกต้อง