กระดูกสันหลังเสื่อม ปวดหลัง วิธีดูแลสุขภาพ

สัญญาณเตือน โรคกระดูกสันหลังเสื่อม ปวดคอ ปวดหลัง ปวดร้าวท้ายทอย รู้เร็ว รักษาได้

คัดลอก URL แล้ว

เมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว โรคภัยไข้เจ็บอันเนื่องมาจากความเสื่อมของร่างกายย่อมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น “กระดูกสันหลังเสื่อม” นับเป็นโรคที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและความทรมานในผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นภาระให้กับผู้ดูแลอย่างมาก

ในเรื่องนี้ นพ.ศรัณย์ ก่อวุฒิกุลรังษี แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ และกระดูกสันหลัง ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โรงพยาบาลนวเวช ได้นำชุดข้อมูลความรู้มาอธิบายให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ผ่านบทความเรื่องโรคกระดูกสันหลังเสื่อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ

โรคกระดูกสันหลังเสื่อมคืออะไร?

โรคกระดูกสันหลังเสื่อม คือความเสื่อมของโครงสร้างร่างกายที่ช่วยให้มนุษย์สามารถยืนหรือนั่งตัวตรงได้ ประกอบไปด้วย ปล้องกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูก ข้อต่อ เอ็นยึดข้อต่อ และกล้ามเนื้อข้างเคียง มักพบในตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหวเป็นประจำ เช่น กระดูกสันหลังส่วนคอ และกระดูกส่วนเอว โดยส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเราพบผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากลักษณะการทำงานที่นั่งหรือยืนในท่าเดิมนานๆ และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมถึงไม่มีเวลาออกกำลังกายเท่าที่ควร

โครงสร้างของกระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลัง (Spine) เป็นโครงสร้างตามธรรมชาติของร่างกายที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องระบบประสาทส่วนกลาง ในที่นี้คือไขสันหลัง และเส้นประสาท และในมนุษย์จะมีรูปร่างแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น ๆ เพราะสามารถยืนตั้งตัวตรงได้ และช่วยในการเคลื่อนไหว โดยกระดูกสันหลัง ประกอบไปด้วย

 1. ปล้องกระดูกสันหลัง (Vertebra)
 2. หมอนรองกระดูกสันหลัง (Intervertebral disc)
 3. ข้อต่อระหว่างกระดูก (Facet joint)
 4. เอ็นยึดข้อต่อ (Ligament)

นอกจากนี้ ยังมีกล้ามเนื้อข้างเคียงที่ช่วยพยุงและยึดโยงกระดูกสันหลังชิ้นต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวของร่างกายอีกด้วย

สาเหตุของโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

 1. อายุที่มากขึ้น
 2. น้ำหนักตัวที่มากเกินไป
 3. การอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ เช่น นั่งทำงาน หรือยืน
 4. การทำงานใช้งานหลังที่ไม่เหมาะสม เช่น ทำงานในท่าก้มเป็นประจำ เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ หรือการแบกของหนัก ๆ เกินเกณฑ์เป็นเวลานาน ๆ
 5. วิถีชีวิตที่ใช้งานกระดูกคอมากขึ้น เช่น การก้มดูโทรศัพท์มือถือ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

เมื่อเกิดการใช้งานซ้ำ ๆ เหล่านี้ หมอนรองกระดูกจะเริ่มมีร่องรอยความเสียหาย จากนั้นก็จะเริ่มมีการสูญเสียน้ำ และมีการยุบตัวลง เกิดการไม่มั่นคงของโครงสร้างเกิดขึ้น กล้ามเนื้อข้างเคียงพยายามพยุงโครงสร้างเหล่านี้ และร่างกายตอบสนองด้วยการสร้างกลุ่มกระดูกงอก เพื่อรองรับโครงสร้างที่ไม่มั่นคงดังกล่าว ผู้ป่วยจะเริ่มปวดเมื่อมีการคลอนของโครงสร้างเกิดขึ้น ถ้าหมอนรองกระดูกที่ยุบและกลุ่มกระดูกที่งอกนี้ไปกดเส้นประสาทข้างเคียงก็จะทำให้เกิดอาการทางระบบประสาท

อาการของโรคกระดูกสันหลังเสื่อมแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ก็คือ

 1. อาการที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้าง ได้แก่ อาการปวดคอ อาการปวดหลัง มักจะเป็น ๆ หาย ๆ อาจปวดเวลานั่งนาน ๆ หรือปวดเวลาขยับตัว หากผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ ก็อาจจะมีอาการปวดร้าวไปที่ท้ายทอย หรือบริเวณไหล่ได้ ผู้ป่วยบางรายที่มีการแข็งตัวของกระดูกสันหลัง ก็จะเกิดการก้มเงยได้ลำบาก ขยับตัวได้ลำบาก
 2. อาการที่เกี่ยวกับระบบประสาท ซึ่งเกิดจากโครงสร้างของกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทหรือไขสันหลัง ได้แก่ การปวดร้าวไปที่แขนหรือขา อาจมีอาการชา หรือการอ่อนแรงร่วมด้วย ซึ่งอาการจะเป็นข้างเดียว หรือเป็นทั้งสองข้างก็ได้ อาการทางระบบประสาทก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรอยโรคที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยที่มีไขสันหลังถูกกดทับ นอกจากอ่อนแรงแล้ว ก็อาจมีอาการเดินลำบาก การใช้มือหยับจับของได้ไม่ถนัด หรือมีการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้

การวินิจฉัยโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

หลังจากแพทย์ซักประวัติอาการปวด ลักษณะการใช้งาน และประวัติอื่น ๆ และตรวจร่างกาย ทั้งการเคลื่อนไหวกระดูกและข้อ และระบบประสาทแล้ว แพทย์จะส่งทำเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังส่วนที่เกี่ยวข้อง หากได้ข้อมูลไม่ชัดเจน จำเป็นต้องทำ MRI เพื่อดูลักษณะของโครงสร้างที่เราสงสัย นอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องตรวจการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า (EMG) ในผู้ป่วยบางราย สำหรับการเจาะเลือดเพื่อดูค่าผลเลือดที่เกี่ยวข้องนั้นจะทำในกรณีที่ต้องการวินิจฉัยแยกโรคอื่นที่มีอาการคล้ายกัน

การรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

1.การรักษาแบบอนุรักษ์

-การให้ยาลดปวดหรือยาต้านอักเสบ

-การให้ยาลดปวดเส้นประสาท

-การทำกายภาพบำบัด เช่น การใช้ความร้อน การดึงหลังหรือคอ

-การฉีดยาสเตียรอยด์ เพื่อลดปวดตามข้อบ่งชี้

2.การรักษาโดยการผ่าตัด

ซึ่งรูปแบบการผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรอยโรคที่ผู้ป่วยเป็น เช่น การผ่าตัดเพื่อยกจุดกดทับ หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมความมั่นคง โดยการใส่เหล็กดาม

Caucasian ethnicity female suffering from back pain because of uncomfortable mattress

การป้องกันโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

 1. การใช้งานหลังให้ถูกวิธี เช่น เวลาเรานั่ง เราควรจะต้องตัวตรง หลังชิดกับพนักพิง อาจจะมีหมอนเล็ก ๆ รองที่บริเวณหลังกับพนักพิง สำหรับเก้าอี้ที่ดี พนักพิงควรจะสูงถึงบริเวณไหล่ ส่วนเรื่องคอ บางครั้งเราก็จะเผลอในการที่จะก้มคอดูโทรศัพท์ หรืออ่านหนังสือ หรือดูจอโน๊ตบุ๊ค เราจะต้องคอยรู้ตัวตลอดเวลา ว่าคอเราควรจะตั้งตรง ตามองตรง และมองสิ่งที่เราจะมองลงไปประมาณ 15-20 องศา ก็จะช่วยทำให้อาการปวดคอลดลงได้
 2. ไม่ควรใช้หลังในท่าเดิม ๆ นานเกินไป คววรหยุดพักยืดเส้นยืดสาย เช่น การนั่งเกิน 45 นาที ควรมีเวลาพักเปลี่ยนอิริยาบถประมาณ 10-15 นาที
 3. ออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรง และเสริมความยืดหยุ่น เช่น การฝึกเกร็งหน้าท้องและกล้ามเนื้อหลัง ทั้งในเวลาที่มีการใช้งาน หรือจัดเวลาการออกกำลังกายเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกลางลำตัว เช่น Planking นอกจากนี้ก็ยังต้องมีการออกกำลังเพื่อเสริมความยืดหยุ่นให้กับร่างกายด้วย
 4. ลดการใช้งานหลังที่ไม่เหมาะสม งดการยกของหนัก หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงบาดเจ็บที่บริเวณหลัง
 5. การควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินเกณฑ์
 6. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

นาฬิกาข้อมือสุขภาพ DTECH รุ่น NB125

นาฬิกาข้อมือ Smart watch เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบออกกำลังกาย และลดน้ำหนัก ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการออกกำลังกายได้ง่ายขึ้น มีการแจ้งเตือนเห็นภาพความคืบหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น

ราคา 1,299 บาท


ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลนวเวช


แท็ก: HEALTH , , ,
WRITER

RELATED

ทำไมชอบ กัดเล็บ ผลงานวิจัย 4 เหตุผลที่จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมนี้

ทำไมชอบ กัดเล็บ ผลงานวิจัย 4 เหตุผลที่จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมนี้

เคยสังเกตมั้ยว่าทำไมบางคนมีพฤติกรรมชอบ กัดเล็บ สาเหตุที่มาที่ไปของพฤติกรรมดังกล่าว ได้มีผลงานวิจัยที่ทำการทดลองศึกษาเรื่องนี้ออกมา

7 สัญญาณเตือน โรคมะเร็ง ที่สังเกตได้จากความผิดปกติของร่างกาย

7 สัญญาณเตือน โรคมะเร็ง ที่สังเกตได้จากความผิดปกติของร่างกาย

การตรวจพบเชื้อ โรคมะเร็ง ในระยะเริ่มแรก พร้อมการรักษา ปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพิ่มโอกาสรักษาหายได้มากถึง 20-80%

5 เคล็ดลับจัดการกับ ภาวะน้ำหนักหยุดนิ่ง เมื่อพบว่าน้ำหนักในแต่ละสัปดาห์เริ่มคงที่

5 เคล็ดลับจัดการกับ ภาวะน้ำหนักหยุดนิ่ง เมื่อพบว่าน้ำหนักในแต่ละสัปดาห์เริ่มคงที่

หากการลดน้ำหนักของคุณหยุดชะงักลง ลองดูเคล็ดลับ 5 ข้อของ ที่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงภาวะน้ำหนักหยุดนิ่งและสามารถลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมาย

ดวงตาบอบบางกว่าผิวหนัง “5 โรคตาเมื่อโดนรังสียูวี” แดดแรงแบบนี้ต้องระวัง!

ดวงตาบอบบางกว่าผิวหนัง “5 โรคตาเมื่อโดนรังสียูวี” แดดแรงแบบนี้ต้องระวัง!

ดวงตา นั้นบอบบางกว่าผิวหนังมาก เคล็ดลับ ปกป้องดวงตาจากแสงแดด และนี่คือ 5 โรคตา เมื่อโดนรังสี UV ที่คุณต้องระวัง!

4 โรคที่คุณอาจจะเป็น หากมีอาการ ง่วงนอนบ่อย อยากนอนตลอดเวลา

4 โรคที่คุณอาจจะเป็น หากมีอาการ ง่วงนอนบ่อย อยากนอนตลอดเวลา

ใครที่กำลังมีอาการ รู้สึก ง่วงนอน อยากนออยู่ตลอดเวลา หมือนพลังงานหายไป เป็นสัญญาณเตือนของโรคต่างๆ ต่อไปนี้!!

ชาที่มือ เวลากลางคืน เวลาตื่นนอน ระวังภาวะ “พังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ”

ชาที่มือ เวลากลางคืน เวลาตื่นนอน ระวังภาวะ “พังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ”

ข้อมูลเบื้องต้นในการสังเกตอาการ วิธีการป้องกัน รวมไปถึงการรักษา พังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ

เมื่อลื่นล้ม ตกจากที่สูง จน ‘กระดูกสันหลังหัก’ ต้องทำอย่างไร?

เมื่อลื่นล้ม ตกจากที่สูง จน ‘กระดูกสันหลังหัก’ ต้องทำอย่างไร?

เข้าใจวิธีการรักษา การบาดเจ็บแบบ ‘Burst Fracture’ กระดูกสันหลังแตกหัก จากการ ‘ล้มก้นจ้ำเบ้า’ ลื่นล้ม หรือ ตกจากที่สูง

2 เคล็ดลับทำน้ำผักปั่น ไม่ให้เหม็นเขียว เคล็ดลับง่ายๆ สำหรับคนรักสุขภาพ

2 เคล็ดลับทำน้ำผักปั่น ไม่ให้เหม็นเขียว เคล็ดลับง่ายๆ สำหรับคนรักสุขภาพ

เคล็ดลับการทำน้ำผัก ไม่ให้เหม็นเขียว หนึ่งในเมนูยอดฮิตสำหรับสายเฮลท์ตี้ วันนี้มีเคล็ดลับดีๆ ทำไม่ยาก มาบอกต่อทุกคน

รู้ทันทุกอาการและสาเหตุ “โรคไต” สัญญาณเริ่มแรก ไตวาย กลางคืนปัสสาวะบ่อยและมีสีจาง

รู้ทันทุกอาการและสาเหตุ “โรคไต” สัญญาณเริ่มแรก ไตวาย กลางคืนปัสสาวะบ่อยและมีสีจาง

ไม่ใช่ทุกโรคหที่จะส่งสัญญาณได้ชัดเจนและทันท่วงทีต่อการรักษา โดยเฉพาะหนึ่งในอาการที่ทางการแพทย์ยกให้เป็น ‘ฆาตกรเงียบ’ อย่าง “โรคไต”

X