กัณฑ์เทศน์ อานิสงส์ เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก

อานิสงส์ เทศน์มหาชาติ บุญใหญ่! หากฟังครบ ๑๓ กัณฑ์ในวันเดียว

ต่างจากเมื่อก่อนที่ต้องรอให้มีการจัดงานเทศน์มหาชาติเสียก่อน ต้องเข้าวัดแต่เพียงอย่างเดียวจึงจะได้ฟัง ซึ่งเชื่อกันว่า อานิสงส์ เทศน์มหาชาติ นี้เป็นบุญใหญ่นัก หากสามารถฟังครบ ๑๓ กัณฑ์ในวันเดียวจะเกิดผลดังนี้

Home / ธรรมะ / อานิสงส์ เทศน์มหาชาติ บุญใหญ่! หากฟังครบ ๑๓ กัณฑ์ในวันเดียว

การฟังเทศน์ ฟังธรรมนั้นช่วยให้เราเกิดสติปัญญา ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ” สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ ” แปลว่า ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา โดยเฉพาะการฟังเทศน์มหาชาติ ที่ในยุคก่อนๆ นั้นมิได้หาฟังได้โดยง่าย ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ที่มีให้เสิร์ชฟังออนไลน์ได้ทั่วไป สามารถฟังจบได้ในวันเดียวไม่ว่าจากที่ไหนก็ตาม ต่างจากเมื่อก่อนที่ต้องรอให้มีการจัดงานเทศน์มหาชาติเสียก่อน ต้องเข้าวัดแต่เพียงอย่างเดียวจึงจะได้ฟัง ซึ่งเชื่อกันว่า อานิสงส์ เทศน์มหาชาติ นี้เป็นบุญใหญ่นัก หากสามารถฟังครบ ๑๓ กัณฑ์ในวันเดียวจะเกิดผลดังนี้

อานิสงส์ เทศน์มหาชาติ

อานิสงส์ เทศน์มหาชาติ

๑. เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว จะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้า พระนามว่า “ศรีอริยเมตไตรย” ในอนาคต
๒. เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร
๓. เมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่า “ศรีอริยเมตไตรย” จะได้จุติไปเกิดเป็นมนุษย์
๔. ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์ จะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคล

พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่า การใส่บาตรนั้นไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ แต่ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเพียงกึ่งบาทพระคาถาก็สามารถตัดกิเลสขาดจากขันธสันดานได้ หรือในขณะที่ญาติโยมกำลังฟังธรรมอยู่นี้ ก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ได้สมาธิสมาบัติได้ ทั้งๆ ที่ใส่บาตรนั้นไม่สามารถที่จะได้สมาธิสมาบัติ หรือว่าได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ เพราะฉะนั้นการฟังธรรมนั้นจึงมีอานิสงส์มากกว่าการใส่บาตร

เทศน์มหาชาติ เป็นการเล่าเรื่องราว “เวสสันดรชาดก” กล่าวถึงพระเวสสันดร ผู้บำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ในฐานะพระโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ทรงยกขึ้นแสดงแก่พุทธบริษัทเมื่อครั้งที่เสด็จไปโปรดพระประยุรญาติเป็นครั้งแรก ณ วัดนิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์ มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ โดยในแต่ละกัณฑ์ ผู้ฟังจะได้อานิสงส์ที่แตกต่างกันไป (ซึ่งเราจะมาเล่าในบทความต่อไปค่ะ )

ฟังเทศน์

งานเทศน์มหาชาตินี้ นิยมจัดงานกันหลังออกพรรษาพ้นหน้ากฐินไปแล้ว อาจทำในวันขี้น ๘ ค่ำกลางเดือน ๑๒ หรือในวันแรม ๘ ค่ำก็ได้ ซึ่งในช่วงนี้น้ำเริ่มลดและข้าวปลาอาหารกำลังอุดมสมบูรณ์ จึงพร้อมใจกันทำบุญทำทานและเล่นสนุกสนานรื่นเริง แต่ในภาคอีสานนั้นนิยมทำกันในเดือน ๔ เรียกว่า “งานบุญผะเหวด” ซึ่งเป็นช่วงที่เสร็จจากการทำบุญลานเอาข้าวเข้ายุ้ง ในภาคกลาง บางท้องถิ่นทำกันในเดือน ๕ ต่อเดือน ๖ ก็มี งานเทศน์มหาชาตินั้นจะทำในกาลพิเศษจะทำในเดือนไหนก็ได้ไม่จำกัดฤดูกาล โดยมากเพื่อเป็นการหาเงินเข้าวัด บางแห่งนิยมทำในเดือน ๑๐

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฟังเทศน์..อย่างไร ? ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ตามที่พระสงฆ์ตั้งใจ
ฆ่าพ่อฆ่าแม่ 1 ในกรรมหนักทั้ง 5 ที่จะพาไปตกนรกขุมอเวจี
รู้จัก 7 สหชาติของพระพุทธเจ้าและความหมายของ สหชาติ