BRIDGE Summer Camp 2022 Program BRIDGE Virtual Summer Camp

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนเด็ก อายุระหว่าง 10 -11 ปี จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย BRIDGE Summer Camp 2022

Home / CHILL / BRIDGE Summer Camp 2022 Program BRIDGE Virtual Summer Camp

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนเด็ก อายุระหว่าง 10 -11 ปี จำนวน 10 คน (ชาย 5 คน และ หญิง 5 คน) เข้าร่วมกิจกรรมค่าย BRIDGE Summer Camp 2022 Program BRIDGE Virtual Summer Camp ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ โดยผู้แทนเด็กที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนบ้านของทางราชการ
  • เกิดระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2553 – 31 กรกฎาคม 2554
  • ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ดูแล (Chaperon) และผู้ประสานงานโครงการ (Liaison officer)
  • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความอดทนในการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ครั้งละ 1 – 3 ชั่วโมง
  • สนใจด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  • สามารถแนะนำถ่ายทอด เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ในกิจกรรมออนไลน์ได้

กิจกรรมค่าย BRIDGE Summer Camp 2022 Program BRIDGE Virtual Summer Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระดับนานาชาติ  แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ รวมไปถึงสร้างความตระหนักในบทบาทของเยาวชนนานาชาติ ฝึกความเป็นผู้นำ – ผู้ตามด้วยกิจกรรม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโทรศัพท์: 0 2253 9115  และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ไปยัง E-mail : apply.interexchange.dcy@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการเป็นผู้สัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกต่อไป