EEC EEC HDC GenZ GenZ เรียนอะไรดี ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดี

GenZ เรียนอะไรดี?  จากผลกระทบของเด็ก GenZ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

GenZ (Generation Z) ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยเรียน ซึ่งปัจจุบันการศึกษาไทยยังมีช่องโหว่ และความเหลื่อมล้ำอยู่มาก ซึ่งวัดผลได้จากอะไรมาดูกัน 50% ของเด็กไทยสอบตกด้านการอ่าน เพราะไม่สามารถจับใจความและทำความเข้าใจได้ 53.8% ของเด็กไทยสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ และไม่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 46.7% ของเด็กไทยสอบตกวิชาวิทยาศาสตร์…

Home / CAMPUS / GenZ เรียนอะไรดี?  จากผลกระทบของเด็ก GenZ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

GenZ (Generation Z) ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยเรียน ซึ่งปัจจุบันการศึกษาไทยยังมีช่องโหว่ และความเหลื่อมล้ำอยู่มาก ซึ่งวัดผลได้จากอะไรมาดูกัน

50% ของเด็กไทยสอบตกด้านการอ่าน เพราะไม่สามารถจับใจความและทำความเข้าใจได้
53.8%
ของเด็กไทยสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ และไม่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
46.7%
ของเด็กไทยสอบตกวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะไม่สามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับทักษะด้านการศึกษาของเด็กไทยในยุค ‘Disruption’ หรือ ‘สภาวะการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือในช่วงเวลาสั้นๆ’ ซึ่งพบได้มากที่สุดในเด็ก GenZ ที่ต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่สูง เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในรุ่นต่อไป และอะไรคือช่องโหว่ของเด็กยุค GenZ 

ค่านิยมการศึกษาไทย ช่องโหว่ สร้างความเว้าแหว่ง

1.ค่านิยมในอาชีพยอดนิยม เช่น หมอ วิศวะ ด้วยการปลูกฝังจากสังคมทําให้คนแห่ไปสมัครเรียนสายนั้นๆจนเกินอัตราที่จําเป็น

2.ระบบ TCAS : TCAS หรือ Thai University Center Admission System ซึ่งเป็นระบบที่เอื้อกับเด็กที่มีต้นทุนกว่าได้เข้ามหาวิทยาลัย เพราะเด็กที่ไม่มีต้นทุนพอจะไม่มีโอกาสพอที่จะได้ใช้สิทธิ์คัดเลือกที่มีค่าใช้จ่ายเยอะ

3.การขาดประสบการณ์ เช่น เด็กสนใจเรียนวิศวะ แต่ไม่ได้เข้าใจในวิชาชีพวิศวะจริงๆ ทําให้เกิดการเสียโอกาส เสียเวลา 

จากปัญหาที่ว่ามานี้ พบว่าเด็กส่วนมากเกิดความเครียด กดดัน และกังวลต่ออนาคต หลายคนจึงต้องคิดหนักมากก่อนจะตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเอง ทำให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เล็งเห็นถึงปัญหาการศึกษาของเด็กไทยในยุค GenZ นี้ เปิดแผน 5 ปี จับมือการศึกษาในพื้นที่ปั้นหลักสูตรเข้มมาตรฐานสากลเพื่อสร้างแรงงานเพิ่ม ด้วยโครงการ EEC HDC โมเดลแห่งการศึกษาแบบใหม่

ซึ่งหมายความว่าในอีก 5 ปีข้างหน้านับจากนี้ ประตู EEC จะเปิดต้อนรับแรงงานกว่า 475,000 คน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้เป็นอย่างดี โดย EEC-HDC มีแผนผลิตบุคลากรป้อนทั้ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ด้วยการจับมือทั้งมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวะซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่และบริษัทต่างๆ ปั้นหลักสูตรทั้งระยะสั้นยาว รองรับความต้องการของภาคแรงงานอย่างเต็มที่ EEC สร้างงานมหาศาล มีตำแหน่งงานชัดเจน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ดิจิทัล, โลจิสติกส์, การบิน, ระบบราง, หุ่นยนต์, ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การแพทย์ครบวงจร, พาณิชย์นาวี

เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับ GenZ ที่มีความชอบในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ นี้ทีเดียว เพราะเมื่อเรียนจบเราก็สามารถมีงานรองรับได้อย่างตรงสาย แถมหลักสูตรอุตสาหกรรมจะร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในพื้นที่ EEC เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ศรีราชา, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

โครงการ EEC HDC ไม่ใช่แค่จะสร้างนักศึกษา แต่จะสร้างนักเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ และมีงานรองรับ เมื่อสร้างงาน สร้างอาชีพได้ ก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ และปัญหาการว่างงานของ GenZ จะลดลงรวมถึงสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วย