ภาษาอังกฤษ อักษรย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ เกร็ดความรู้

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อยๆ ชื่อเต็มเขียนยังไง?

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่มักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ จะได้เข้าใจการสื่อสารได้อย่างไม่ผิดพลาด

Home / CAMPUS / อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อยๆ ชื่อเต็มเขียนยังไง?

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่มักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ จะได้เข้าใจการสื่อสารได้อย่างไม่ผิดพลาด

หมวดเกี่ยวกับไอที คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

AIM = Ambition in Mind
APN = Access Point Name
ATM = Automated Teller Machine
COMPUTER = Common Operating Machine Particularly Used for Technical, Education and Research
PC = Personal computer
EDGE = Enhanced Data Rates for GSM Evolution
ESN = Electronic Serial Number
ETC. = et ectera
DLL = Dynamic-Link Library
DVD = Digital Versatile Disc
H.S = HOTSPOT


HDMI = High-Definition Multimedia Interface
HSPA = High Speed Packet Access
ICT = Information community technology
IMEI = International Mobile Equipment Identity
MPEG = Motion Picture Experts Group
KIA = Killed in action
MIA = Missing in action
OK = Objection Killed


OS = Operating System
GPS = Global Positioning System
GPRS = General Packet Radio Service
GSM = Global System for Mobile Communications
PDF = Portable Document Format

RAM = Random-Access Memory
ROM = Read Only Memory
SIM = Subscriber Identity Module
UMTS = Universal Mobile Telecommunications System

USB = Universal Serial Bus
UPS = Uninterruptible Power Supply

VIRUS = Vital Information Resources Under Siege
VGA = Video Graphic Array
VPN = Virtual Private Network

WI-FI = Wireless Fidelity
WLAN = Wireless Local Area Network
WINDOW = Wide Interactive Network Development for Office Work Solution

LCD = Liquid Crystal Display
LED = Light Emitting Diode

นามสกุลไฟล์ภาพ

GIF = Graphics Interchange Format
JPEG = Joint Photographic Experts Group
PNG = Portable Network Graphics

คำย่ออื่นๆ

AM = Ante Meridiem (เวลา หลังเที่ยงคืน ถึง ก่อนเที่ยงวัน)
PM = Post Meridiem (หลังเที่ยงวัน – ก่อนเที่ยงคืน)

EMS = Express Mail Service (ส่งของด่วน)

DIY = do it yourself
EAT = Energy And Taste
TEA = Taste And Energy Admitted
AEC = Asean economics community
OK = Okey-doke

HD = High definition
SD = Standard definition

ICU = Intensive care unit
SPF = Sun protection factor
SMS = Short message service
AKA = Also known as
AWOL = Absent without leave
TBA = To be announced
B C = To be continued.
p.s. = Post Script

ที่มา TruthInsideOfYou

บทความแนะนำ

X